งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ. 2 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ. 2 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ

2 2 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการพ. ศ.2550 สถานะ ข้อบังคับกระทรวง ว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ.2544 สถานะ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ. ศ. 2550

3 3 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการพ. ศ.2550 เหตุผล เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ เสริมสร้าง แรงจูงใจ เหตุผล ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 8.30 น. – 16.30 น. ปฏิบัติหน้าที่ปกติวันหยุด - นักขัตฤกษ์

4 4 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เวลาราชการกระทรวง สาธารณสุข พ. ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เวลาราชการพ. ศ.2550 ขอบเขต เป็นค่าตอบแทนในการ ปฏิบัติงาน ในเวลา นอกเวลา ในหน่วย นอกหน่วย ต่างหน่วย ขอบเขต นอกเวลาราชการ / วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ / วันหยุดพิเศษ ในสำนักงาน นอกสำนักงาน เฉพาะข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ

5 5 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการพ. ศ.2550 ผู้มีอำนาจอนุมัติ หัวหน้าหน่วยบริการ ทำคำสั่งมอบหมายให้ ปฏิบัติงาน ( หลักเกณฑ์ ข้อ 1 (1.1) หัวหน้างาน / หัวหน้าสถานีอนามัยรับรอง ผลการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติ ( ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค ( ข้อ 4) หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ปลัด ผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำสั่งที่ ตามคำสั่งที่ 1496/2550 ข้อ 4.5 หลายคน 1 คนรับรอง 1 คน รับรอง ตนเอง รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอำนาจ ภายใน 5 วัน

6 6 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการพ. ศ.2550 อัตราค่าตอบแทน เป็นเวร / ผลัด 8 ชม. แยกตามวิชาชีพ เป็นรายชั่วโมง ปริญญาตรี 500 บาท เจ้าพนักงาน 400 บาท อัตราค่าตอบแทน วันหยุด ไม่เกิน 7 ชม. ๆละ 60 บาท วันธรรมดานอกเวลาไม่เกิน 4 ชม. 50 บาท / ชม. อัตราเท่ากันทุกตำแหน่ง

7 7 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ พ. ศ. 2550 กรณีที่เบิกเงินตอบแทนนอกเวลา ราชการไม่ได้ 1. อยู่เวรรักษาความปลอดภัย 2. ปฏิบัติงานไม่เต็มชั่วโมง 3. เบิกได้ทางเดียว


ดาวน์โหลด ppt 1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ. 2 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ.2544 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google