งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สรุปการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 2.ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3 เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หมายความว่า
เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปรกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ หรือลักษณะงานปรกติดังนี้ ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง สำนักงาน ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ ปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกผลัดหรือนอกกะของตน (การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมงโดยรวม เวลาหยุดพัก) สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4 3. ผู้มีสิทธิเบิก 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ชั่วคราว(ที่จ้างจากเงินงบประมาณ) ให้เบิกจ่ายจากเงิน งบประมาณ 2. พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้สถานศึกษาให้เบิกจ่ายจากเงิน รายได้ที่เป็นแหล่งเงินเดียวกันเงินที่จ่ายค่าจ้าง สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5 การเบิกเงินค่าตอบแทน
ก่อนที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ต้องขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก่อน การปฏิบัติงาน กรณี มีความจะ เป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานก่อนได้รับอนุมัติ ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถ ขออนุมัติก่อนการปฏิบัติงานไว้ด้วย - ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ต้องกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน - ต้องแจ้งรายชื่อผู้ขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6 อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
วันที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวลาปฏิบัติงาน อัตราค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ หมายเหตุ วันทำการ เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง 50บาท/ชั่วโมงหรือ 200 บาท/วัน ปฏิบัติงานประจำต่อเนื่องเร่งด่วน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา น. วันหยุดราชการ เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง(ไม่รวมเวลาพัก) 60 บาท/ชั่วโมง หรือ 420 บาท/วัน วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ช่วงเวลาตั้งแต่ น. สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7 การควบคุมดูแล 1. กรณีปฏิบัติงานร่วมกันหลายคน ให้ผู้ร่วมงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน 2. กรณีปฏิบัติงานคนเดียว ให้ตนเองเป็นผู้รับรอง 3. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายใน 15 วัน นับ แต่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 4. ผู้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องไม่เบิกซ้ำซ้อนกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และการประชุมราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น 5. การปฏิบัติงานที่ไม่อาจเบิกค่าตอบแทนได้ - การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือตาม ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่เต็มจำนวนชั่วโมง สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8 1. บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ (ใบสีฟ้า)
2. ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน 3. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **** จบแค่นี้ค่ะ **** หากมีข้อสอบถาม ติดต่อ จุรีวรรณ สายสมาน นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักฐานการเบิกจ่าย สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt สรุปการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google