งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 2. ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ. ศ. 2550 สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3 เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ปรกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ หรือลักษณะงาน ปรกติดังนี้  ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการในที่ตั้ง สำนักงาน  ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการนอกที่ตั้ สำนักงาน  ปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น นอก ผลัดหรือนอกกะของตน ( การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ต้องมีเวลาไม่ น้อยกว่าแปดชั่วโมงโดยรวม เวลาหยุดพัก ) เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ หมายความว่า สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4 3. ผู้มีสิทธิเบิก 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง ชั่วคราว ( ที่จ้างจากเงินงบประมาณ ) ให้เบิกจ่ายจากเงิน งบประมาณ 2. พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจาก เงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้สถานศึกษาให้ เบิกจ่ายจากเงิน รายได้ที่เป็นแหล่งเงินเดียวกันเงินที่ จ่ายค่าจ้าง สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5 การเบิกเงิน ค่าตอบแทน ก่อนที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ต้องขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก่อน การ ปฏิบัติงาน กรณี มีความจะ เป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานก่อนได้รับอนุมัติ ให้แจ้ง เหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถ ขออนุมัติก่อนการปฏิบัติงานไว้ด้วย - ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ - ต้องกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน - ต้องแจ้งรายชื่อผู้ขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6 อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ ปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ เวลา ปฏิบัติงาน อัตรา ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์หมายเหตุ วันทำการเบิกได้ไม่เกิน วันละ 4 ชั่วโมง 50 บาท / ชั่วโมง หรือ 200 บาท / วัน ปฏิบัติงาน ประจำต่อเนื่อง เร่งด่วน วันจันทร์ถึงวัน ศุกร์ ช่วงเวลา 16.30-20.30 น. วันหยุดราชการเบิกได้ไม่เกิน วันละ 7 ชั่วโมง ( ไม่รวมเวลา พัก ) 60 บาท / ชั่วโมง หรือ 420 บาท / วัน ปฏิบัติงาน ประจำต่อเนื่อง เร่งด่วน วันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.30-16.30 น. สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7 การควบคุมดูแล 1. กรณีปฏิบัติงานร่วมกันหลายคน ให้ผู้ร่วมงานคนใดคนหนึ่งเป็น ผู้รับรองการปฏิบัติงาน 2. กรณีปฏิบัติงานคนเดียว ให้ตนเองเป็นผู้รับรอง 3. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณภายใน 15 วัน นับ แต่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 4. ผู้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องไม่เบิก ซ้ำซ้อนกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และการ ประชุมราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น 5. การปฏิบัติงานที่ไม่อาจเบิกค่าตอบแทนได้ - การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัยแห่งชาติ หรือตาม ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยสถานที่ราชการ - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่เต็มจำนวนชั่วโมง สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8 หลักฐานการ เบิกจ่าย 1. บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปกติ ( ใบสีฟ้า ) 2. ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 3. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ **** จบแค่นี้ค่ะ **** หากมีข้อสอบถาม ติดต่อ 045-35-3144 จุรีวรรณ สายสมาน นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt สรุปการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ สรุปโดย จุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google