งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ โดย กิตติมา อังกินันทน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ โดย กิตติมา อังกินันทน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ โดย กิตติมา อังกินันทน์

2 2 ปัจจุบัน : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ. ศ. 2550 วันที่ใช้บังคับ : 1 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้น ไป ยกเลิก : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ. ศ. 2536

3 3 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน งบประมาณ งบบุคลากร พนักงานราชการ ผู้รับจ้างจากการจ้างเหมาบริการ ( ตาม ข้อตกลงในสัญญาจ้าง ) ผู้ที่สามารถเบิกจ่ายได้

4 4 หลักเกณฑ์การจ่าย จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ปกตินอกเวลาราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ ก่อน กรณีมีราชการจำเป็นเร่งด่วนต้อง ปฏิบัติงานนอกเวลา โดยไม่ได้รับอนุมัติ ให้รีบ ขออนุมัติโดยไม่ชักช้า

5 5 ลักษณะงานนอกเวลาราชการ ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสำนักงาน นอกเวลาราชการในสำนักงาน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นผลัด / กะ นอกเวลานอกผลัด / กะ

6 6 เวลาราชการ : 8.30 น. – 16.30 น. ของวันทำการหรือที่ส่วนราชการกำหนด เป็นผลัด / กะ หรือเป็นอย่างอื่น วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์หรือที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอื่น วันหยุดราชการ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์หรือที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอื่น และวันหยุดราชการประจำปี / พิเศษอื่นๆ การปฏิบัติงานเป็นผลัด / กะ : ปฏิบัติงานประจำตามหน้าที่ที่ผลัดเปลี่ยน ตลอด 24 ชม. แต่ละผลัด / กะ ต้องไม่น้องกว่า 8 ชม. ( รวมเวลาหยุดพัก )

7 7 อัตราค่าตอบแทน 1. นอกเวลาราชการในวันทำการ ชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 2. นอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ชั่วโมงละ 60 บาท ไม่เกิน 7 ชั่วโมง 3. กรณีพิเศษ ( เร่งด่วน ) ไม่ใช่งานประจำของ ข้าราชการผู้นั้น ชั่วโมงละ 60 บาท ไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง 4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลา ในวันเดียวกันให้นับรวมกันได้ 5. ถ้าได้รับค่าตอบแทนอื่นจากการทำงานนอก เวลา ให้เบิกได้ทางเดียว

8 8 กรณีเดินทางไปราชการในช่วงที่มีคำสั่งให้ อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เมื่อกลับถึงที่ตั้ง และได้อยู่ปฏิบัตินอกเวลาใน วันนั้น เบิกเงินตอบแทนได้ กรณีที่เบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ ไม่ได้ 1. อยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่ราชการ 2. ปฏิบัติงานไม่เต็มจำนวน

9 9 โทรศัพท์ : 0-2273-9573 081-7039940 e-mail kittima_ang@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt 1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ โดย กิตติมา อังกินันทน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google