งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ (เงินบำรุง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ (เงินบำรุง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ (เงินบำรุง)
สืบเนื่องจากข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พค ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 พค และ 17 มิย ไปแล้ว กล่าวคือ < 8,200 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มส่วนที่ขาด > 8,200 บาท - < 11,700 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มส่วนที่ขาด แต่ไม่เกิน 1,500 บาท สป.สธ. จึงเห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในอัตราร้อยละ 6 ทุกตำแหน่ง ตามบัญชีโครงสร้างดังนี้

2 ตารางเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) กรณีไม่กำหนดวุฒิ
ระยะเวลาที่จ้างมาแล้ว (ปี) อัตราค่าจ้างตาม ว 245/50 ปรับเข้าบัญชีใหม่ 6% จำนวนเงินที่ใช้ปรับเพิ่ม 6% 1 2 4 6 8 10 5,574 5,740 5,912 6,089 6,271 6,458 5,910 6,080 6,270 6,450 6,650 6,850 336 340 358 361 379 392

3 ตารางเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปวช.
ระยะเวลาที่จ้างมาแล้ว (ปี) อัตราค่าจ้างตาม ว 245/50 ปรับเข้าบัญชีใหม่ 6% จำนวนเงินที่ใช้ปรับเพิ่ม 6% 1 2 4 6 8 10 5,751 5,922 6,099 6,281 6,469 6,663 6,100 6,280 6,470 6,660 6,860 7,060 349 358 371 379 391 397

4 ตารางเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปวท.
ระยะเวลาที่จ้างมาแล้ว (ปี) อัตราค่าจ้างตาม ว 245/50 ปรับเข้าบัญชีใหม่ 6% จำนวนเงินที่ใช้ปรับเพิ่ม 6% 1 2 4 6 8 10 6,468 6,662 6,861 7,066 7,277 7,495 6,860 7,060 7,270 7,490 7,710 7,950 392 398 409 424 433 455

5 ตารางเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปวส.
ระยะเวลาที่จ้างมาแล้ว (ปี) อัตราค่าจ้างตาม ว 245/50 ปรับเข้าบัญชีใหม่ 6% จำนวนเงินที่ใช้ปรับเพิ่ม 6% 1 2 4 6 8 10 7,092 7,304 7,523 7,749 7,980 8,220 7,520 7,740 7,970 8,210 8,460 8,710 428 436 447 461 480 490

6 ตารางเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปริญญาตรี
ระยะเวลาที่จ้างมาแล้ว (ปี) อัตราค่าจ้างตาม ว 245/50 ปรับเข้าบัญชีใหม่ 6% จำนวนเงินที่ใช้ปรับเพิ่ม 6% 1 2 4 6 8 10 7,935 8,172 8,416 8,668 8,928 9,195 8,410 8,660 8,920 9,190 9,460 9,750 475 488 504 522 532 555

7 การเบิกจ่ายเงิน พตส. (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข)
ให้ข้าราชการที่มีวุฒิและใบประกอบวิชาชีพแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการปรับวุฒิเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาคลีนิคฯลฯ ให้เบิกจ่ายจากเงินบำรุงของสถานบริการที่ปฏิบัติงานอยู่จริง

8 โดยต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งตามที่ ก. พ
โดยต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งตามที่ ก.พ.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการ เช่น พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 1 เดือนละ 1,000 บาท ให้บริการประชาชนในแผนกผู้ป่วยนอก การพยาบาลครอบครัวและชุมชน การบริการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย เป็นต้น เบิกย้อนหลังได้ตามสิทธิ คือไม่ก่อนวันที่ได้รับวุฒิและใบประกอบฯ และไม่ก่อนวันที่ปฏิบัติงานจริง

9 การปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง จพ.สสช. เป็นตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ก.พ.มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้เฉพาะสถานีอนามัยที่ยังไม่มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แห่งละ 1 ตำแหน่ง ไม่ต้องนำตำแหน่งว่างมายุบเป็นกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะราย ให้จังหวัดปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง จพ.สสช.2-4หรือ 5-6 เป็นตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6ว.หรือ 7วช. ด้านการพยาบาล ไม่ก่อนวันที่ 16 กค.2551 ฉะนั้น ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง จพ.สสช. ที่มีวุฒิปริญญาทางการพยาบาลหรือเทียบเท่าและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ให้ทำคำขอพร้อมส่งหลักฐานผ่านต้นสังกัด ส่งจังหวัดพิจารณาดำเนินการโดยด่วนภายใน 15 สค.นี้


ดาวน์โหลด ppt การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ (เงินบำรุง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google