งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ ( เงินบำรุง ) สืบเนื่องจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ ( เงินบำรุง ) สืบเนื่องจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ ( เงินบำรุง ) สืบเนื่องจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พค. 2551 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 พค. 2551 และ 17 มิย. 2551 ไปแล้ว กล่าวคือ < 8,200 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มส่วนที่ขาด > 8,200 บาท - < 11,700 บาท ให้ได้รับเงิน เพิ่มส่วนที่ขาด แต่ไม่เกิน 1,500 บาท สป. สธ. จึงเห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในอัตราร้อยละ 6 ทุก ตำแหน่ง ตามบัญชีโครงสร้างดังนี้

2 ตารางเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ ( เงินบำรุง ) กรณีไม่กำหนดวุฒิ ระยะเวลา ที่จ้าง มาแล้ว ( ปี ) อัตรา ค่าจ้างตาม ว 245/50 ปรับเข้า บัญชีใหม่ 6% จำนวนเงิน ที่ใช้ปรับ เพิ่ม 6% 1 2 4 6 8 10 5,574 5,740 5,912 6,089 6,271 6,458 5,910 6,080 6,270 6,450 6,650 6,850 336 340 358 361 379 392

3 ตารางเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ ( เงินบำรุง ) ปวช. ระยะเวลา ที่จ้าง มาแล้ว ( ปี ) อัตรา ค่าจ้างตาม ว 245/50 ปรับเข้า บัญชีใหม่ 6% จำนวนเงิน ที่ใช้ปรับ เพิ่ม 6% 1 2 4 6 8 10 5,751 5,922 6,099 6,281 6,469 6,663 6,100 6,280 6,470 6,660 6,860 7,060 349 358 371 379 391 397

4 ตารางเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ ( เงินบำรุง ) ปวท. ระยะเวลา ที่จ้าง มาแล้ว ( ปี ) อัตรา ค่าจ้างตาม ว 245/50 ปรับเข้า บัญชีใหม่ 6% จำนวนเงิน ที่ใช้ปรับ เพิ่ม 6% 1 2 4 6 8 10 6,468 6,662 6,861 7,066 7,277 7,495 6,860 7,060 7,270 7,490 7,710 7,950 392 398 409 424 433 455

5 ตารางเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ ( เงินบำรุง ) ปวส. ระยะเวลา ที่จ้าง มาแล้ว ( ปี ) อัตรา ค่าจ้างตาม ว 245/50 ปรับเข้า บัญชีใหม่ 6% จำนวนเงิน ที่ใช้ปรับ เพิ่ม 6% 1 2 4 6 8 10 7,092 7,304 7,523 7,749 7,980 8,220 7,520 7,740 7,970 8,210 8,460 8,710 428 436 447 461 480 490

6 ตารางเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ ( เงินบำรุง ) ปริญญาตรี ระยะเวลา ที่จ้าง มาแล้ว ( ปี ) อัตรา ค่าจ้างตาม ว 245/50 ปรับเข้า บัญชีใหม่ 6% จำนวนเงิน ที่ใช้ปรับ เพิ่ม 6% 1 2 4 6 8 10 7,935 8,172 8,416 8,668 8,928 9,195 8,410 8,660 8,920 9,190 9,460 9,750 475 488 504 522 532 555

7 การเบิกจ่ายเงิน พตส. ( เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ) ให้ข้าราชการที่มีวุฒิและใบประกอบวิชาชีพแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการปรับวุฒิเปลี่ยนสายงานให้ ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาคลีนิคฯลฯ ให้เบิกจ่ายจากเงินบำรุงของสถานบริการที่ ปฏิบัติงานอยู่จริง

8 โดยต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งตามที่ ก. พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่าง หนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการ เช่น พยาบาล วิชาชีพ กลุ่มที่ 1 เดือนละ 1,000 บาท ให้บริการประชาชนในแผนกผู้ป่วยนอก การ พยาบาลครอบครัวและชุมชน การบริการ พยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อาชีวอ นามัย เป็นต้น เบิกย้อนหลังได้ตามสิทธิ คือไม่ก่อนวันที่ได้รับ วุฒิและใบประกอบฯ และไม่ก่อนวันที่ปฏิบัติงาน จริง

9 การปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง จพ. สสช. เป็นตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ก. พ. มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้เฉพาะสถานี อนามัยที่ยังไม่มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แห่ง ละ 1 ตำแหน่ง ไม่ต้องนำตำแหน่งว่างมายุบเป็นกรณีพิเศษเป็น การเฉพาะราย ให้จังหวัดปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง จพ. สสช.2- 4 หรือ 5-6 เป็นตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว. หรือ 7 วช. ด้านการพยาบาล ไม่ก่อน วันที่ 16 กค.2551 ฉะนั้น ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง จพ. สสช. ที่มี วุฒิปริญญาทางการพยาบาลหรือเทียบเท่าและ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ให้ทำคำ ขอพร้อมส่งหลักฐานผ่านต้นสังกัด ส่งจังหวัด พิจารณาดำเนินการโดยด่วนภายใน 15 สค. นี้


ดาวน์โหลด ppt การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ ( เงินบำรุง ) สืบเนื่องจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google