งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิการลาใน ประเภทตาง ๆ รายการ สิทธิการลา หมายเหตุ  ลาป่วย เท่าที่ป่วย จริง * ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้น ไป ต้องมีใบรับรอง แพทย์ ประกอบการลา  ลา คลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิการลาใน ประเภทตาง ๆ รายการ สิทธิการลา หมายเหตุ  ลาป่วย เท่าที่ป่วย จริง * ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้น ไป ต้องมีใบรับรอง แพทย์ ประกอบการลา  ลา คลอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิการลาใน ประเภทตาง ๆ รายการ สิทธิการลา หมายเหตุ  ลาป่วย เท่าที่ป่วย จริง * ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้น ไป ต้องมีใบรับรอง แพทย์ ประกอบการลา  ลา คลอด 90 วัน  ลากิจ ส่วนตัว 10 วัน * นับเฉพาะวันทำ การ  ลาพักผ่อน 10 วัน * นับเฉพาะวันทำ การ  ลาเพื่อรับราชการ ทหาร ตามความ เป็นจริง เมื่อพ้นจากการเข้ารับการ ตรวจเลือก ให้ รายงานตัว กลับเข้าปฏิบัติงาน ภายใน 7 วัน

2 1. ลาป่วย 2. ลากิจ 3. ลาพักผ่อน ประจำปี 4. ลาคลอดบุตร 5. ลาเพื่อรับ ราชการทหาร 90 วัน 10 วันทำ การ เท่าที่ ป่วยจริง 60 วัน 45 วัน ได้รับจากส่วน ราชการ 45 วัน ได้รับจากสำนักงาน ประกันสังคม 10 วันทำ การ 30 วันทำ การ สิทธิได้รับค่าตอบแทน ระหว่างลา ตามความเป็น จริง รายการสิทธิการ ลา รับค่าตอบแทน ระหว่างลา

3 ในกรณีที่เข้าปฏิบัติงานไม่ถึง 1 ปี ให้ทอนสิทธิการลากิจและ การลาพักผ่อนที่จะได้รับ ค่าตอบแทนลงตามส่วนของ จำนวนวันที่จ้าง ข้อควร จำ วันลาพักผ่อน ไม่มีสะสม

4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ. ศ. 2550 ( ยกเลิก ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ. ศ. 2536)

5 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ. ศ.2526 และที่แก้ไข เพิ่มเติมโดยอนุโลม ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย ประชุม เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ย ประชุมกรรมการ พ. ศ. 2547 โดยอนุโลม

6 เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน มีการเบิกค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมของส่วนราชการ พ. ศ. 2534 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย อนุโลม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

7 รายการ ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ค่าตอบแท น ( ก่อนวัน ออก ) 1. ปฏิบัติงาน > 4 เดือน < 1 ปี 1 ปี < 3 ปี 1 เท่า 3 เท่า 6 เท่า 3 ปี < 6 ปี 2. ปฏิบัติงาน 3. ปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงาน 5. ปฏิบัติงาน 6 ปี < 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 8 เท่า 10 เท่า ค่าตอบแทนการออกจาก ราชการ โดยไม่มีความผิด


ดาวน์โหลด ppt สิทธิการลาใน ประเภทตาง ๆ รายการ สิทธิการลา หมายเหตุ  ลาป่วย เท่าที่ป่วย จริง * ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้น ไป ต้องมีใบรับรอง แพทย์ ประกอบการลา  ลา คลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google