งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์โดยครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์โดยครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์โดยครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmitnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

2 เป้าหมาย ระบบอีเลินนิ่งเกษตรกรรม 3 รายวิชา ระบบอีเลินนิ่งเกษตรกรรม 3 รายวิชา ระบบอีเลินนิ่งช่างอุตสาหกรรม 3 รายวิชา ระบบอีเลินนิ่งช่างอุตสาหกรรม 3 รายวิชา ครูต้นแบบเกษตรกรรม 9 คน ครูต้นแบบเกษตรกรรม 9 คน ครูต้นแบบช่างอุตสาหกรรม 9 คน ครูต้นแบบช่างอุตสาหกรรม 9 คน ครูต้นแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 คน ครูต้นแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 คน ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 6 วิชา ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 6 วิชา คู่มืออีเลินนิ่ง 6 วิชา คู่มืออีเลินนิ่ง 6 วิชา งานวิจัยการเรียนการสอน 7 เรื่อง ( ครู ต้นแบบ 6 เรื่อง คณะวิจัย 1 เรื่อง ) งานวิจัยการเรียนการสอน 7 เรื่อง ( ครู ต้นแบบ 6 เรื่อง คณะวิจัย 1 เรื่อง )

3 กรอบแนวคิดพัฒนาครูต้นแบบ (HPT) Human Performance Technology การวิเคราะห์ความสามารถ ( Performance Analysis) การวิเคราะห์ความสามารถ ( Performance Analysis) การวิเคราะห์เหตุผล (Cause Analysis) การวิเคราะห์เหตุผล (Cause Analysis) การเลือกวิธีผลักดัน ออกแบบ และพัฒนา (Intervention Selection, Design and Development) การเลือกวิธีผลักดัน ออกแบบ และพัฒนา (Intervention Selection, Design and Development) การผลักดันนำไปใช้และการ เปลี่ยนแปลง (Intervention Implementation and Change) การผลักดันนำไปใช้และการ เปลี่ยนแปลง (Intervention Implementation and Change) การประเมินผลโดยรวม (Evaluation) การประเมินผลโดยรวม (Evaluation)

4 กรอบแนวคิดการพัฒนาการเรียนการ สอน (ISD) Instructional System Design) การวิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) การนำไปใช้ (Implementation) การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผล (Evaluation)

5 ภารกิจครูต้นแบบ ครูต้นแบบ 3 คน ครูต้นแบบ 3 คน อบรมทำความเข้าใจระบบ LMS อบรมทำความเข้าใจระบบ LMS กำหนดรูปแบบรายวิชา กำหนดรูปแบบรายวิชา กำหนดวัตถุประสงค์รายวิชา กำหนดวัตถุประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา กำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา กำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา จัดทำแบบทดสอบ จัดทำแบบทดสอบ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน

6 ประโยชน์ที่ครูต้นแบบจะได้รับ เกียรติบัตรครูต้นแบบ สอศ. เกียรติบัตรครูต้นแบบ สอศ. การเป็นครูต้นแบบเป็นผลงานในระดับครู ชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ การเป็นครูต้นแบบเป็นผลงานในระดับครู ชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ เกียรติประวัติและการยอมรับนับถือ เกียรติประวัติและการยอมรับนับถือ ระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาที่สอน ระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการสำหรับการเสนอขอ ผลงาน ผลงานทางวิชาการสำหรับการเสนอขอ ผลงาน เพื่อนใหม่และคนในวงการเดียวกัน เพื่อนใหม่และคนในวงการเดียวกัน ความท้าทายใหม่ / ประสบการณ์ใน ระดับชาติ ความท้าทายใหม่ / ประสบการณ์ใน ระดับชาติ พฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนไปเพื่อรักษาเกียรติ ครูต้นแบบ พฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนไปเพื่อรักษาเกียรติ ครูต้นแบบ การเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ สำหรับลูก ศิษย์ การเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ สำหรับลูก ศิษย์

7 ปัจจัยนำเข้าโครงการ ครูผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ครูผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ครูเกษตรกรรม ครูเกษตรกรรม ครูช่างอุตสาหกรรม ครูช่างอุตสาหกรรม ครูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Learning ระบบ e-Learning Moodle Moodle

8 กระบวนการโครงการ แนวคิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอน แนวคิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-Learning ไม่สำเร็จถ้าคนทำไม่ใช่ระดับ ครูต้นแบบ จึงคัดเลือกครูมาเป็นต้นแบบ 6 วิชา จำนวน 18 คนE-Learning ไม่สำเร็จถ้าคนทำไม่ใช่ระดับ ครูต้นแบบ จึงคัดเลือกครูมาเป็นต้นแบบ 6 วิชา จำนวน 18 คน ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Moodle ไม่มีประโยชน์ถ้าเนื้อหาไม่ครบวิชา ไม่ตรงวัตถุประสงค์ ครูต้นแบบจึงต้องรู้ Moodle แต่มีคนจัดทำและดูแลระบบให้Moodle ไม่มีประโยชน์ถ้าเนื้อหาไม่ครบวิชา ไม่ตรงวัตถุประสงค์ ครูต้นแบบจึงต้องรู้ Moodle แต่มีคนจัดทำและดูแลระบบให้ การร่วมมือ การร่วมมือ ครูต้นแบบทำงานคนเดียวไม่สำเร็จ จึง คัดเลือกมาเป็นทีม ครูต้นแบบทำงานคนเดียวไม่สำเร็จ จึง คัดเลือกมาเป็นทีม ครูต้นแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดูแลเว็บและนำ เนื้อหาเข้าเว็บ ครูต้นแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดูแลเว็บและนำ เนื้อหาเข้าเว็บ แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำ e-Learning เพื่อเด็ก คนจะ เรียนรู้ได้ต้องสอนด้วยคนที่เป็นต้นแบบ การจัดทำ e-Learning เพื่อเด็ก คนจะ เรียนรู้ได้ต้องสอนด้วยคนที่เป็นต้นแบบ

9 ผลผลิตของโครงการ E-Learning เกษตรกรรม วิชา E-Learning เกษตรกรรม วิชา การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว หลักการส่งเสริมการเกษตร หลักการส่งเสริมการเกษตร หลักพืชกรรม หลักพืชกรรม E-Learning ช่างอุตสาหกรรม วิชา E-Learning ช่างอุตสาหกรรม วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้า งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานเครื่องยนต์เบื้องต้น งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

10 ผลผลิตของโครงการ (2) ครูต้นแบบเกษตรกรรม 9 คน ครูต้นแบบเกษตรกรรม 9 คน ครูต้นแบบช่างอุตสาหกรรม 9 คน ครูต้นแบบช่างอุตสาหกรรม 9 คน ครูต้นแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 คน ครูต้นแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 คน e-Learning 6 วิชา e-Learning 6 วิชา งานวิจัย 7 เล่ม งานวิจัย 7 เล่ม ข้อสอบมาตรฐาน 6 วิชา ข้อสอบมาตรฐาน 6 วิชา รูปแบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดย ครูต้นแบบ (Model) รูปแบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดย ครูต้นแบบ (Model)

11 ผลลัพท์ของโครงการ ระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บช่าง อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2550 ระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บช่าง อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2550 เครือข่ายครูต้นแบบช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา เครือข่ายครูต้นแบบช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา ครูต้นแบบช่างอุตสาหกรรม สามารถเข้า ร่วมในคลัสเตอร์ช่างอุตสาหกรรม ครูต้นแบบช่างอุตสาหกรรม สามารถเข้า ร่วมในคลัสเตอร์ช่างอุตสาหกรรม ข้อสอบมาตรฐานรายวิชาช่าง อุตสาหกรรม สำหรับสำนักมาตรฐาน อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. ข้อสอบมาตรฐานรายวิชาช่าง อุตสาหกรรม สำหรับสำนักมาตรฐาน อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ระบบการศึกษาเสริมระบบการเทียบโอน หน่วยกิตและระบบเทียบโอนประสบการณ์ วิชาชีพ ระบบการศึกษาเสริมระบบการเทียบโอน หน่วยกิตและระบบเทียบโอนประสบการณ์ วิชาชีพ

12 eLearning1

13 eLearning2

14 elearning3

15 elearning4

16 elearning5

17 elearning6

18 ระบบอาจารย์และนักเรียน

19 ที่ปรึกษาโครงการ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ prachyanunn@kmitnb.ac.th prachyanunn@kmitnb.ac.th http://www.prachyanun.com http://www.prachyanun.com 081-7037515 081-7037515


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์โดยครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google