งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

742801 การอ่านและนำเสนอ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "742801 การอ่านและนำเสนอ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 742801 การอ่านและนำเสนอ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 742801 Reading Unit in IT โครงร่างรายวิชา ข้อมูลทั่วไป วัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา Office hours แผนการสอน การประเมินผล เอกสารประกอบการสอน

3 โครงร่างรายวิชา > ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2554 3 หน่วยกิต วิชาบังคับ

4 ข้อมูลทั่วไป ผู้สอน : อาจารย์ ดร. ทิพยา จินตโกวิท [thippaya.chintakovid@gmail.co m] อาจารย์ ดร. ผุสดี บุญรอด อาจารย์ ดร. มาลีรัตน์ โสดานิล อาจารย์ ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง โครงร่างรายวิชา > ข้อมูลทั่วไป

5 โครงร่างรายวิชา > วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการค้นคว้า วรรณกรรมวิจัยและบทความวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วย ตนเอง 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการสรุป วรรณกรรมวิจัยและบทความวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 โครงร่างรายวิชา > วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการวิจารณ์ วรรณกรรมวิจัยและบทความวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการ เขียนรายงานและนำเสนอในหัวข้อ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 โครงร่างรายวิชา > คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา วิชานี้เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า ด้วยตนเองจากวรรณกรรมวิจัยและบทความ วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา จะต้องค้นคว้า อ่าน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ เขียนรายงานในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำวิชาโดยเลือกหัวข้อ เริ่มต้นจากรายชื่อที่ อาจารย์มอบหมายให้ ผลการค้นคว้าและ รายงานต้องนำเสนอต่อคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อนในชั้นเรียนประจำสัปดาห์ การประเมิน ให้คะแนนจะประเมินจากผลการนำเสนอแบบ ปากเปล่าต่อกลุ่มผู้เรียนและคุณค่าของงานใน เล่มรายงาน

8 โครงร่างรายวิชา > Office Hours Office hours 17.00-18.00 ทุกวันพุธ ( ก่อนเข้าเรียน ) หรือ นัดหมายทางอีเมล

9 โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน แผนการสอน สัปดาห์ที่ 4 ส่งงานกลุ่ม และนำเสนอ ในชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 10 ส่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สัปดาห์ที่ 14 และ 15 อภิปรายกลุ่ม สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค

10 โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน > งานกลุ่ม งานกลุ่ม งานกลุ่ม (10%): กลุ่มละ 2-3 คน โดยที่ อาจารย์มอบหมายเปเปอร์ 1 เปเปอร์ให้ต่อ กลุ่ม งานคือให้นักศึกษาอ่านและสรุป ใจความของเปเปอร์ (who, what, why, how) พร้อมทั้งส่งสรุปจำนวน 1 หน้า กระดาษ A4

11 โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน > งานเดี่ยว งานเดี่ยว ให้นักศึกษาหาหัวข้อ และเปเปอร์จำนวน อย่างน้อย 10 ชิ้น เพื่อเขียนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ( คิดเป็นคะแนน 20%) และ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส่งอาจารย์ ( คิด เป็นคะแนน 20%)

12 โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล การประเมินผล รายงานการอ่านสรุปความ 10% การนำเสนอรายงาน 10% การค้นคว้าข้อมูล รายงานสรุปงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 20% ข้อเสนอโครงการวิจัย 20% อภิปรายกลุ่ม 10% สอบปลายภาค 30%

13 โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล การส่งงาน งานทุกชิ้นต้องส่งในชั้นเรียนของสัปดาห์ที่ กำหนด ไม่มีคะแนนให้กับงานที่ส่งช้ากว่า กำหนด การคัดลอกผลงานของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ ควรกระทำ และหากตรวจพบ งานชิ้นนั้นจะ ไม่ได้รับการตรวจและให้คะแนน

14 โครงร่างรายวิชา > เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน [1] คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ http://www.grad.kmutnb.ac.th/pagepdf/book_thesi s1.pdf [2] Huck, S. W. Reading Statistics and Research. 5th ed. Boston : Pearson Education, Inc., 2008.

15 อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ อ. ดร. ทิพยา จินตโกวิท อ. ดร. ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ อ. จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt 742801 การอ่านและนำเสนอ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google