งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับสู่ การอบรม e-Learning 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับสู่ การอบรม e-Learning 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่ การอบรม e-Learning 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

2 ความหมาย ของ e-Learning

3 การเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การ ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณ โทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม

4 ระดับ การนำ e-Learning ไป ใช้ สื่อเสริม หมายถึงการนำ e-Learning ไป ใช้ในลักษณะสอนเสริมจากครู เช่น ทบทวน เนื้อหาผ่านเว็บ ทำแบบทดสอบ ติดต่อสื่อสาร กับครูผู้สอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ ออนไลน์ อาจมีเนื้อหาครบถ้วนทั้งวิชา แต่ยังมี การเรียนในชั้นเรียนเป็นหลัก มีเว็บเป็นสื่อช่วย ให้การเรียนการสอนสมบูรณ์

5 ระดับ การนำ e-Learning ไป ใช้ สื่อหลัก หมายถึงการนำ e-Learning แทน ครูผู้สอนให้นักเรียนได้ใช้สำหรับการเรียนครบ ถ้วยสมบูรณ์ทั้งรายวิชาโดยไม่ต้องเข้า ชั้นเรียน ใช้สอนเนื้อหาวิชาแทนครูผู้สอน มี ระบบการวัดผลประเมินผล ตรวจความก้าวหน้า ของผู้เรียน ที่มา : ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

6 http://www.thaicyberu.go.th/

7 1. สื่อเสริม คือการนำเอา e-Learning เข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนโดยที่มีสื่ออื่นๆ เป็น ทางเลือกอีกด้วย ผู้สอนต้องจัดหาหาทางเลือกอื่นไว้ ลองรับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม 2. สื่อเติม นำไปใช้ในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการ สอนในลักษณะอื่นๆ เช่นนอกเหนือจากการบรรยายใน ห้องเรียน ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไป ศึกษาเพิ่มเติมจาก e-Learning 3. สื่อหลัก คือการใช้ e-Learning เข้ามาแทนการ เรียนการสอนในห้องเรียนแบบเต็มรูปแบบ ผู้เรียนต้อง ศึกษาเนื้อหาแบบออนไลน์ทั้งหมดโดยในต่างประเทศ ได้ทำการพัฒนา e-Learning เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะมา ใช้แทนการเรียนการสอนแบบเดิมที่มีครูเป็นสื่อหลัก ที่มา : รศ. ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ระดับ การนำ e-Learning ไป ใช้


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับสู่ การอบรม e-Learning 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google