งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Getting Started with e-Learning ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Getting Started with e-Learning ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Getting Started with e-Learning ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

2 e-Learning  Web-based Instruction  การเรียนการสอนผ่านเว็บ, การสอน บนเว็บ  เว็บช่วยสอน, การสอนออนไลน์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  บทเรียนออนไลน์  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

3 e-Learning คืออะไร  การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยอาศัย เครื่องมือต่าง ๆ ในระบบ อินเทอร์เน็ตมาช่วยในการ เรียนการสอน ปัจจุบันจะ หมายถึงการเรียนการสอน ออนไลน์

4 พัฒนาการของ e- Learning  Web Authoring  Web Programming  Learning Management System  Virtual Learning Environment

5 Web Authoring

6 http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry/index.htm

7 Web Programming

8 Learning Management System

9 e-Media

10 e-Learning Ramathibodhi

11 e-Learning International College

12 e-Learning : Ramathibodi Nursing

13 e-Learning คณะพยาบาลศาสตร์

14 e-Learning ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

15 LMS :  Open Source Freeware Moodle, ATutor, Caroline, Sakai, Learn Loop etc.  Freeware in Thai Learn Square, TCU etc.  Commercial WebCT, Blackboard etc.

16 การใช้งาน LMS  Admin  Teacher  Student  Guest

17 องค์ประกอบของ LMS  การจัดการเนื้อหา  การจัดการสมาชิก  การจัดกิจกรรม  การจัดการระบบ

18 การจัดการเนื้อหา  การสร้างเว็บเพจภายใน LMS  การนำเข้าไฟล์เอกสารทุกประเภท.doc,.pdf,.xls, ppt ฯลฯ  การเชื่อมโยงเนื้อหา

19 การจัดการสมาชิก

20 การจัดกิจกรรม

21 การจัดการระบบ

22 Virtual Learning Environment

23 URL : e-Learning  Institute for Innovative Learning, Mahidol University http://www.il.mahidol.ac.th/eng/index.php/e-learning.html http://www.il.mahidol.ac.th/eng/index.php/e-learning.html  Mahidol University : International College. http://www.muic.mahidol.ac.th/elearning http://www.muic.mahidol.ac.th/elearning  e-Learning ภาควิชาพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดีhttp://library.ra.mahidol.ac.th/ns  e-Learning ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.ce.mahidol.ac.th/web/ce_elearning  e-Learning คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th

24 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt Getting Started with e-Learning ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google