งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ทิศทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ระบบบริหารจัดการยุคใหม่ (พ.ศ.2552-2561) : ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ทิศทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ระบบบริหารจัดการยุคใหม่ (พ.ศ.2552-2561) : ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ทิศทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ระบบบริหารจัดการยุคใหม่ (พ.ศ.2552-2561) : ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย 4. วิจัยและ พัฒนาครู สถานศึกษา ระบบบริหาร

3 คุณภาพ เด็กไทย/ คนไทย -สมอง -คุณลักษณะ -สมรรถนะ ครู/ กระบวนการสอน สถานศึกษา/ แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร ทบท วน

4 การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ให้มีลักษณะดังนี้ –เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ –มีความรู้ ความสามารถ มีใจรักในวิชาชีพครู สามารถ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณธรรม มาตรฐาน เพื่อ พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ –มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน –มีการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 2

5 แนวปฏิบัติทั่วไป(ประเทศ) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมครูให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ / ศึกษาดูงาน คืนครูให้แก่นักเรียนโดยลดภาระงานอื่นที่ไม่จำเป็น และ จัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอ ปรับปรุงเกณฑ์กำหนดอัตราครู โดยพิจารณาจากภาระ งาน และจัดให้มีจำนวนครูเพียงพอตามเกณฑ์ และมี วุฒิตรงตามวิชาที่สอน จัดกองทุนส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ขวัญและกำลังใจครู

6 ครูยุคใหม่ -ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนงาน -ระบบประเมินตนเอง กระบวนการ ส่งเสริม/พัฒนา ครูประจำการ -หลักสูตรเสริมสมรรถนะครู -ระบบนิเทศ/พัฒนาครู -ระบบสวัสดิการ -ระบบเชิดชูเกียรติ์ครู ระบบควบคุม คุณภาพครู -การประเมินปกป้องวิทยฐานะ -การประเมินการปฏิบัติงาน กระบวนการ ผลิตครู -มาตรฐานสมรรถนะครู -มาตรฐานครูพี่เลี้ยง -มาตรฐานการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ -ระบบฝึกประสบการณ์ -ระบบประเมินสมรรถนะ ฯลฯ พัฒนานวัตกรรม/ กระบวนการสอน ที่มีคุณภาพ ทิศทาง การวิจัย

7 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่ให้มีลักษณะ ดังนี้ –เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณธรรม ที่จัดระบบการศึกษา เรียนรู้และการวัดประเมินผลการศึกษาเรียนรู้ของ ผู้เรียนที่เป็นมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกันโดยให้ มีการวัดผลระดับชาติในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละช่วง ชั้น และนำผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน –สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 6 3

8 –จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม การวัด และประเมินผลทุกระดับอย่างมีคุณภาพ เพื่อเอื้อต่อการ พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น –จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลายในรูปแบบที่ เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของ ผู้เรียน –พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอกและนำผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษา –ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยสร้าง นิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาสากลเป็น ภาษาที่สอง และสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาที่สาม เช่น ภาษา เพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ภาษาที่สนใจ ฯลฯ

9 กระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ(ที่ดี คืออย่างไร) การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ปกครอง ปฏิทินการขับเคลื่อนหลักสูตรในรอบปี(1-3 ปีแรก) กระบวนการ KM ในการใช้หลักสูตร/ การขับเคลื่อนแบบมุ่งสัมฤทธิ์/ขับเคลื่อนอิงหลักวิชา/ระบบ MOU กระบวนการจัดการเรียนรู้/มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กเพื่อส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ และแก้ปัญหา เด็กอ่อน/เด็กแถวหลัง/เด็กกลุ่มด้อยโอกาส การกำกับ ติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ การนำผลการกำกับติดตามและประเมิน สู่ การปรับปรุง-พัฒนา

10 โรงเรียน ห้องเรียน

11 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ –มีการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วม –มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ –สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิง คุณภาพ –มีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ (Demand side) –การใช้แนวทางการเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจฐานความรู้ 4

12 สถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่ -หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ -ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา -ระบบบริหารจัดการ/ระบบกำกับติดตาม/ ระบบนิเทศภายใน -กระบวนการจัดการเรียนการสอน -ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -กระบวนการสัมพันธ์ชุมชน การส่งเสริมความพร้อม/ระบบ ดูแลสถานศึกษา -การกระจาย/การใช้ทรัพยากร -การดูแล/ส่งเสริมสถานศึกษา(กลุ่มเลิศ เฉพาะทาง กลุ่มด้อยโอกาส ฯลฯ) ระบบควบคุม/ตรวจสอบ/ ประกันคุณภาพ -โดยต้นสังกัด/สพท/สพฐ / (อย่างมีลำดับชั้น) -โดย สมศ./สทศ. ฯลฯ การกระจาย อำนาจ/ บทบาทร่วม -การสนับสนุนของ ท้องถิ่น/ชุมชน -สมัชชาการศึกษา -ระบบประสานงาน/ สนับสนุน บริหารจัดการ หลักสูตรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ทิศทาง การวิจัย

13 “การวิจัยและพัฒนา ที่หลากหลาย จะได้องค์ความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรม/สื่อ-วิธีการที่ เหมาะสม เพื่อการขับเคลื่อน คุณภาพการจัดการศึกษา ของประเทศ”


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ทิศทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ระบบบริหารจัดการยุคใหม่ (พ.ศ.2552-2561) : ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google