งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การวิจัยและ พัฒนา Research & Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การวิจัยและ พัฒนา Research & Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การวิจัยและ พัฒนา Research & Development

2 การวิจัยและพัฒนา Research and Development

3

4 ลักษณะสำคัญ เกิดจากความไม่พอใจในงานหรือ คุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน มีการสร้างนวัตกรรม / ชิ้นงาน / กระบวนการทำงานใหม่ ๆ นำมาใช้ใน การยกระดับคุณภาพงาน (Treatment) มีการพัฒนานวัตกรรมในลักษณะของ R&D อย่างต่อเนื่อง จนได้นวัตกรรมที่มี คุณภาพ แล้วทำการทดลองใช้ครั้ง สำคัญ ก่อนที่จะสรุปผลการวิจัย ผลลัพธ์ที่ได้ คือ นวัตกรรม ซึ่งอาจเป็น สิ่งประดิษฐ์ หรือกระบวนการทำงานที่ เป็นระบบ เป็นรูปธรรม

5 สังเกต / วิเคราะห์ปัญหา Pre-test สังเกต / วัด - ประเมิน สภาพปัญหา ครั้งใหม่ Post-test

6 ประเภทของ นวัตกรรม 1. นวัตกรรมประเภทสื่อ อุปกรณ์ ชิ้นงาน 2. นวัตกรรมประเภท รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการจัดการ

7

8 อาวุธ จรวด คอมพิวเตอ ร์ รถยนต์ สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ

9

10

11

12

13 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การอ่าน การเขียน ด้วยตนเอง สำหรับ นักเรียนช่วงชั้นที่ 3

14 การพัฒนาฐานข้อมูลเว็บ ไซด์ เพื่อเสริมทักษะการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

15 การพัฒนา ชุดกิจกรรมสำหรับพ่อแม่ เพื่อการพัฒนทาทักษะ การอ่าน การเขียนของ นักเรียนระดับปฐมวัย

16

17

18

19 เรื่อง การพัฒนาทักษะการ อ่าน การเขียน โดยระบบนักเรียน ช่วยสอน

20

21

22 การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ บริหาร โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยวิธีวิจัย ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐาน เพื่อประเมินผลการพัฒนาตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดย ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยวิธีวิจัย ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

23 การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายใน ศูนย์บริการยาคูลล์ จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายใน ศูนย์บริการ ยาคูลล์ จังหวัดสระบุรี เพื่อประเมินผลการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์บริการยาคูลล์ จังหวัด สระบุรี

24 การใช้ BSC เพื่อการ บริหารจัดการ ศูนย์ ยาคูลล์ จังหวัดนครนายก พัฒนารูปแบบการใช้ BSC เพื่อการ บริหารจัดการศูนย์ยาคูลล์ จังหวัด นครนายก ประเมินประสิทธิภาพของการใช้ BSC เพื่อการบริหารจัดการศูนย์ยาคูลล์

25 รูปแบบการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเน้น บทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้น บทบาทร่วมของชุมชน เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่เน้น บทบาทการมีส่วนร่วม

26 กระบวนการพัฒนา นวัตกรรม Step 1…. วิเคราะห์ปัญหาการ ปฏิบัติงาน Step 2…. ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี พิจารณารายการนวัตกรรม ที่มีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา Step 3…. เลือกนวัตกรรมที่เหมาะสม ที่สุด

27 Step 4... สร้างต้นแบบ นวัตกรรม Step 5… ทดลองใช้และ ปรับปรุง ต้นแบบ อย่างต่อเนื่อง Step 6… ทดลองภาคสนาม Step 7… ประเมินผลการ ทดลองใช้ สรุปผล และเขียน รายงาน การพัฒนา

28 การพัฒนาต้นแบบ นวัตกรรม

29 ลักษณะนวัตกรรม ที่ดี 1. เหมาะสม / สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา / ความต้องการ จำเป็น 2. เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3. ถูกต้องตามหลักวิชา มีโอกาส เกิดผลเชิงบวก ค่อนข้างสูง 4. เป็นวิธีการหรือสื่อที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ

30 วิธีการในการตรวจสอบ ความเหมาะสม ผู้ทรงคุณวุฒิ Delphi Technique/Consensus Technique ประชาพิจารณ์ /Public Opinion/Web-based Public Opinion สนทนากลุ่ม /Focused Group Discussion Rating

31 นวัตกรรมทุก ประเภทควรผ่านการ ทดลองใช้ ทดลองใช้ใน สถานการณ์จริง

32 การออกแบบ ทดลองนวัตกรรม 1…. การเลือกใช้กลุ่ม ตัวอย่าง Sampling Design “ กลุ่มตัวอย่างในการ ทดลอง (Subjects) คือ ใคร จำนวนกี่กลุ่ม ”

33 2. จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไร Measurement Design

34 3. จะวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไร … Statistical Design

35 การเขียนรายงาน การพัฒนา นวัตกรรม 1. เขียนรายงานให้สะท้อนถึง “ ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สร้างสรรค์ และ ประโยชน์ จากการใช้ นวัตกรรม ” 2. คุณค่าของการวิจัยอยู่ที่ “ ตัว นวัตกรรม ”

36 Self-Evaluation ในกระบวนการบริหารจัดการเชิง ระบบ มีการวิจัยที่สำคัญ ๆ กี่ประเภท อะไรบ้าง R&D คือ อะไร ทำไมจึงเรียก R&D ผลลัพธ์ของ R&D จำแนกได้กี่ ประเภท กระบวนการวิจัยและพัฒนา เป็น อย่างไร วิธีการหลัก ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ R & D มีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การวิจัยและ พัฒนา Research & Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google