งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...อดีต อาจารย์ มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปฏิบัติการขับเคลื่อน ห้องเรียนคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...อดีต อาจารย์ มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปฏิบัติการขับเคลื่อน ห้องเรียนคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...อดีต อาจารย์ มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปฏิบัติการขับเคลื่อน ห้องเรียนคุณภาพ

3 ตัวอย่างกลยุทธ์ “ห้องเรียนคุณภาพ” คือ...อย่างไร (มีหลายแนวคิด)

4

5 A. The Healthy Classroom -The Teaching Voice -Truancy -Nits -Junk Food -Homophobia -Self Harm -Teenage Suicide ฯลฯ

6 B. The Thinking Classroom -Using Questions -Handwriting/Essay -Emotional Intelligence -Thinking Skill -Personalized Learning -Teaching Children to Read -Promoting Creativity ฯลฯ

7 C. The Well-Rounded Classroom -Going Green -Using Volunteers -The Learning Environment -Classroom Pet -Pupil Power ฯลฯ

8 ห้องเรียน คุณภาพ สพฐ. ; 2007

9  1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน( Attempt & Achieve )  2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  3) ใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน  4) สร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)  5) วิจัยในชั้นเรียน (CAR).........จะเติม รายการที่ 6 7 หรือ 8...หรือไม่.........

10  Effective Syllabus  Effective Lesson Plan  Effective Teaching  Effective Assessment

11 โดยสรุป “ห้องเรียนคุณภาพ” ( มาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชา ) อาจเป็นดังนี้(ดร.สุพักตร์)

12 S1. วางแผน/ออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  สร้างหน่วยเรียนรู้ อิงมาตรฐาน( Effective Syllabus )  จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ( Effective Lesson Plan )  ฯลฯ S2. ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teaching)  การเตรียมความพร้อมในตัวผู้เรียน  ใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย/เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง  ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้  เสริมสร้างวินัยเชิงบวก ในกระบวนการสอน  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  เน้นให้นักเรียนสร้างผลงาน/ผลผลิตที่สร้างสรรค์  ฯลฯ

13 S3. วัด ประเมินผล วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Assessment)  การพัฒนาเครื่องมือวัดผล/วิธีการวัด ที่มีคุณภาพ ประเมินตามสภาพจริง  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน  นำผลการวิจัย/การประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ฯลฯ

14 S4. นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน/ผล ปรากฏต่อนักเรียน ชัดเจน  พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( ผลงาน เดี่ยว-ร้อยละนักเรียนได้เกรด 3-4, ร้อยละ นักเรียนได้ 0 ร ม.ส. และ ผลงานร่วม-O-NET )  พัฒนาการด้านคุณลักษณะ/สมรรถนะตาม จุดเน้นของหลักสูตร(ผลงานร่วม)  พัฒนาการด้านอัตลักษณ์ของนักเรียน(ผลงาน ร่วม)

15

16 15 ก. พ. 2555

17  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 15 ก. พ.2555  ทักษะสื่อสาร  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการคิด  ทักษะชีวิต  ทักษะเทคโนโลยี

18 “ประชาธิปไตย-อดทนต่อ ความเห็นที่แตกต่าง กล้า ต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง”

19 โรงเรียน ห้องเรียน

20 1. อาหารปลอดภัย 2. สิ่งแวดล้อมปลอดภัย-ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ(สถานที่ อากาศ) 3. ปลอดภัยจากโรคตามฤดูกาล 4. ปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด มอมเมา 5. สุขภาพจิตปลอดภัย(ปลอดจากการ ด่า ตี ขู่ เน้น “เชิงบวก”) 6. นักเรียนมีจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการทดลองนำ ร่อง


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...อดีต อาจารย์ มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปฏิบัติการขับเคลื่อน ห้องเรียนคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google