งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการขับเคลื่อน ห้องเรียนคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการขับเคลื่อน ห้องเรียนคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการขับเคลื่อน ห้องเรียนคุณภาพ
รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...อดีต อาจารย์ มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

2 ตัวอย่างกลยุทธ์ “ห้องเรียนคุณภาพ” คือ...อย่างไร (มีหลายแนวคิด)

3 The Complete Classroom Steven Hastings, 2006

4 A .The Healthy Classroom -The Teaching Voice -Truancy -Nits -Junk Food -Homophobia -Self Harm -Teenage Suicide ฯลฯ

5 B. The Thinking Classroom -Using Questions -Handwriting/Essay -Emotional Intelligence -Thinking Skill -Personalized Learning -Teaching Children to Read -Promoting Creativity ฯลฯ

6 C. The Well-Rounded Classroom -Going Green -Using Volunteers -The Learning Environment -Classroom Pet -Pupil Power ฯลฯ

7 ห้องเรียนคุณภาพ สพฐ. ; 2007

8 “ห้องเรียนคุณภาพ (Complete Classroom) ” เป็นแนวคิดในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับปฏิบัติ คือ “ระดับห้องเรียน” โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน(Attempt & Achieve) 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 3) ใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 4) สร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 5) วิจัยในชั้นเรียน (CAR) จะเติม รายการที่ หรือ 8...หรือไม่

9 4 ก้าวคุณภาพ ระดับครูผู้สอน
Effective Syllabus Effective Lesson Plan Effective Teaching Effective Assessment

10 (มาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชา)
โดยสรุป “ห้องเรียนคุณภาพ” (มาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชา) อาจเป็นดังนี้(ดร.สุพักตร์)

11 S1. วางแผน/ออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
สร้างหน่วยเรียนรู้ อิงมาตรฐาน(Effective Syllabus) จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(Effective Lesson Plan) ฯลฯ S2. ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teaching) การเตรียมความพร้อมในตัวผู้เรียน ใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย/เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างวินัยเชิงบวก ในกระบวนการสอน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เน้นให้นักเรียนสร้างผลงาน/ผลผลิตที่สร้างสรรค์

12 S3. วัด ประเมินผล วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Assessment)
การพัฒนาเครื่องมือวัดผล/วิธีการวัด ที่มีคุณภาพ ประเมินตามสภาพจริง มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน นำผลการวิจัย/การประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ฯลฯ

13 S4. นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน/ผล ปรากฏต่อนักเรียน ชัดเจน
พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ผลงานเดี่ยว-ร้อยละนักเรียนได้เกรด 3-4, ร้อยละ นักเรียนได้ 0 ร ม.ส. และ ผลงานร่วม-O-NET) พัฒนาการด้านคุณลักษณะ/สมรรถนะตามจุดเน้นของหลักสูตร(ผลงานร่วม) พัฒนาการด้านอัตลักษณ์ของนักเรียน(ผลงานร่วม)

14 สวัสดีครับ เชิญพูดคุย ซักถาม

15 ภาคผนวก 15 ก.พ. 2555

16 คุณลักษณะและสมรรถนะ หลักสูตร 51
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะเทคโนโลยี 15 ก.พ.2555

17 อัตลักษณ์ลูกไทยรัฐวิทยา
“ประชาธิปไตย-อดทนต่อความเห็นที่แตกต่าง กล้าต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง”

18 แหล่งเรียนรู้ บ้าน กิจกรรมชุมนุม โรงเรียน ชุมชน ห้องเรียน
บริบท รอบตัวเด็ก ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนหรือเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก ชุมชน

19 โรงเรียนแห่งความปลอดภัย
อาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย-ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ(สถานที่ อากาศ) ปลอดภัยจากโรคตามฤดูกาล ปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด มอมเมา สุขภาพจิตปลอดภัย(ปลอดจากการ ด่า ตี ขู่ เน้น “เชิงบวก”) นักเรียนมีจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการทดลองนำร่อง


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการขับเคลื่อน ห้องเรียนคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google