งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล ( ประเทศไทย ) ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล ( ประเทศไทย ) ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล ( ประเทศไทย ) ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย Sampan.Silpanad@wdc.com

2

3

4

5 Value Competency

6

7 Questioning Experimenting Observing

8 Page 8 Since June 2009

9 Page  9 รายละเอียดนักศึกษาปกตินักศึกษาในโครงการ ER จำนวนวันเรียนต่อสัปดาห์จันทร์ ถึง ศุกร์จันทร์ ถึง เสาร์ รายวิชาที่เรียน 2 ปีหลังตามหลักสูตรปกติ เพิ่มความรู้พื้นฐานทาง ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และทักษะการ ทำงาน การฝึกงาน 1 ครั้ง 45 วันฝึกงานที่ WD 4 ครั้ง 210 วัน Computer Skill : Basic, Intermediate, Advanced Excel English Skill : Speaking, Listening, Writing Presentation Skill : Power Point, and Skill Time Management SPC + Process Capability Analysis + MSA Effective Communication Skill Team Work Skill Interpersonal Skill & Conflict Management SPSDM & Problem Solving Skill Leadership Skill Statistical Data Analysis + JMP + MINITAB Computer Skill : Basic, Intermediate, Advanced Excel English Skill : Speaking, Listening, Writing Presentation Skill : Power Point, and Skill Time Management SPC + Process Capability Analysis + MSA Effective Communication Skill Team Work Skill Interpersonal Skill & Conflict Management SPSDM & Problem Solving Skill Leadership Skill Statistical Data Analysis + JMP + MINITAB

10 Page  10 นาย ถนัด เถลิงพล นาย อนันต์ สันบูกา นางสาว วราภรณ์ ทองพุ่มพฤกษา นางสาว ชนิกานต์ เทียมทิพร นาย กิตติคุณ เกษตรเวทิน นางสาว ระวิปรียา เสนชัย นาย อภิชาติ แซ่อ้วง นาย ชิตพล จันทร์ประสพพร นางสาว พนิดา ต๊ะยศ นาย สุกิจ ประภาระวีวรรณ นาย ณัฐวัฒน์ สกุลไทย นาย ศักดิ์สลิล แก้วเกลี้ยง นางสาว ณิชาณัช เกศมุกดา นาย สุจินต์ สุขสวัสดิ์ นางสาว วราภรณ์ อัครกิตติโชค นางสาว จริยา ชำนาญยนต์ นางสาว ณหทัย สุขสำราญ นาย ชานนท์ แสงเทียรมงคล นาย ณรงค์เดช อุดมกุศลศรี นางสาว ยลดา นันตติกูล นาย ไพรวัลย์ บุญเป้า นางสาว นริศรา ฤทธิ์ประเสริฐ นางสาว พรพิมล ภู่ศิริพันธ์ นาย สิชล โกวิทชาติ นาย ธันยวัฒน์ ธัญลักษณ์มะระ นางสาว เนาวรัตน์ ลิ้มดำรงนุกุล นาย ณัฐพล มีพันธุ์ นาย เดชณรงค์ อบมา นาย ศุกภฤกษ์ พรประสิทธิ์ นาย ธิติ นันทภูวดล นาย ธาดา เจิมวงศ์รัตนชัย นาย พัชรศักดิ์ สัญญาลักษณ์ นางสาว กันยา เอกปฐม นางสาว ภาชณีย์ ฤทธิบุญ นางสาว สุณีย์ ชูประเสริฐ นางสาว โอปอร์ เจริญสิทธิ์ นาย วัฒนชาติ ศิริรักษ์ นางสาว นลิน ยิ้มเชิญ

11 Page  11 นางสาว ธีรพร ศรีขวัญใจ นาย วุฒิชัย พรมศรี นาย ชัยรัตน์ สมสะอาด นางสาว ภคนาฎ อาศรัยผล นาย เกียรติศักดิ์ น้อยใย นาย อรรถพล สุตันตั้งใจ นาย ราชกิจ บัวพันธ์ นาย สุทธิพงษ์ ชัยสงค์ นางสาว บุญประภา ธัญญะอุดม นาย ชวนันท์ ทองผา นาย สง่า เรียนนา นาย วัชรพงษ์ ช่างแคน นางสาว นุชจิรา วรรณสิทธิ์ นาย อาทิตย์ แทนคำ นางสาว ไพรรัตนา เชี่ยวชาญ นางสาว พันธุ์ผกา คำแข็งขวา นาย ไตรรงค์ ชัยวินิตย์ นางสาว ภูไท ห้องแซง นาย วีรศักดิ์ เกือนสันเทียะ นาย ประภัสศร โกษาแสง นาย ศักดิ์ศรี อ่อนสิงห์ นางสาว รัตนา บวรพิพัฒนชัย

12 ระบบฝึกงาน 45 วัน

13 Since August 2008

14 Page  14 จำนวนนักศึกษาจากการสำรวจ 125 คน

15

16 ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล ( ประเทศไทย ) ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย Sampan.Silpanad@wdc.com


ดาวน์โหลด ppt ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล ( ประเทศไทย ) ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google