งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัณฑิตพึงประสงค์ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัณฑิตพึงประสงค์ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัณฑิตพึงประสงค์ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บัณฑิตพึงประสงค์

2 VDO PM

3 - Knowledge - Skill - Attribute เด็กไปสมัครงานกี่ที่กว่าจะได้รับ
ในโลกแห่งอนาคต Conceptual idea; customer / product /after sale service เด็กไปสมัครงานกี่ที่กว่าจะได้รับ 3-5 ปี โตมั๊ย / review แต่ละครั้ง หลงกับ 70%-80% ได้งาน

4 concern & care for others problem identification & solving
Soft Value abcdefga questioning nature fghipoeisqnakmnur jk initiative mnopqri respect jmndopqrugcawqri efpeoridfne concern & care for others tuvwxyza jmnoidpe confident jklmnd attention to detail cd ทักษะภาษา / AEC / Public Speaking Express self well; understand the need they want to do; going to do opqri communication fghiiut never quit attitude rei leadership jmnopqruvui adaptable/ flexible twibcdef patience jopqiot observation ability ntt passion aderwrluwii energy respect rst mnopq jmnoidpemwp resourcefulness jklmnddafdsler jmnopqri problem identification & solving jmnoi

5 Competency vs. Soft Value

6 - All Company value กิจกรรมในมหา’ลัย
Passion (ความทุ่มเทอย่างเต็มที่) Action (การลงมือปฏิบัติ) Productivity (ผลิตผล) Perseverance (ความวิริยะอุตสาหะ) Integrity (บูรณภาพ)

7 Top 3 skills ควรสร้างตั้งแต่เด็กปี 1 ค่านิยม เอนท์ติด จบใน 3 ปีครึ่ง
ค่านิยม เอนท์ติด จบใน 3 ปีครึ่ง Questioning Experimenting Observing

8 Early Recruitment Become WD Employees Joint curriculum
60 Engineering Positions Free Tuition & Fee including monthly allowance Joint curriculum 3rd year student (Bachelor Degree) 2 Universities (KKU, KMUTT) 2 scholarships High School Students (MWITS) Since June 2009

9 Joint curriculum - 60% time ในมหา’ลัย รายละเอียด นักศึกษาปกติ
นักศึกษาในโครงการ ER จำนวนวันเรียนต่อสัปดาห์ จันทร์ ถึง ศุกร์ จันทร์ ถึง เสาร์ รายวิชาที่เรียน 2 ปีหลัง ตามหลักสูตรปกติ เพิ่มความรู้พื้นฐานทาง ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และทักษะการทำงาน การฝึกงาน 1 ครั้ง 45 วัน ฝึกงานที่ WD 4 ครั้ง 210 วัน - 60% time ในมหา’ลัย Computer Skill : Basic, Intermediate, Advanced Excel English Skill : Speaking, Listening, Writing Presentation Skill : Power Point, and Skill Time Management SPC + Process Capability Analysis + MSA Effective Communication Skill Team Work Skill Interpersonal Skill & Conflict Management SPSDM & Problem Solving Skill Leadership Skill Statistical Data Analysis + JMP + MINITAB

10 Early Recruitment – KMUTT 38 students
นาย ถนัด เถลิงพล นาย อนันต์ สันบูกา นางสาว วราภรณ์ ทองพุ่มพฤกษา นางสาว ชนิกานต์ เทียมทิพร นาย กิตติคุณ เกษตรเวทิน นางสาว ระวิปรียา เสนชัย นาย อภิชาติ แซ่อ้วง นาย ชิตพล จันทร์ประสพพร นางสาว พนิดา ต๊ะยศ นาย สุกิจ ประภาระวีวรรณ นาย ณัฐวัฒน์ สกุลไทย นาย ศักดิ์สลิล แก้วเกลี้ยง นางสาว ณิชาณัช เกศมุกดา นาย สุจินต์ สุขสวัสดิ์ นางสาว วราภรณ์ อัครกิตติโชค นางสาว จริยา ชำนาญยนต์ นางสาว ณหทัย สุขสำราญ นาย ชานนท์ แสงเทียรมงคล นาย ณรงค์เดช อุดมกุศลศรี นางสาว ยลดา นันตติกูล นาย ไพรวัลย์ บุญเป้า นางสาว นริศรา ฤทธิ์ประเสริฐ นางสาว พรพิมล ภู่ศิริพันธ์ นาย สิชล โกวิทชาติ นาย ธันยวัฒน์ ธัญลักษณ์มะระ นางสาว เนาวรัตน์ ลิ้มดำรงนุกุล นาย ณัฐพล มีพันธุ์ นาย เดชณรงค์ อบมา นาย ศุกภฤกษ์ พรประสิทธิ์ นาย ธิติ นันทภูวดล นาย ธาดา เจิมวงศ์รัตนชัย นาย พัชรศักดิ์ สัญญาลักษณ์ นางสาว กันยา เอกปฐม นางสาว ภาชณีย์ ฤทธิบุญ นางสาว สุณีย์ ชูประเสริฐ นางสาว โอปอร์ เจริญสิทธิ์ นาย วัฒนชาติ ศิริรักษ์ นางสาว นลิน ยิ้มเชิญ

11 Early Recruitment – KKU 22 students
นางสาว ธีรพร ศรีขวัญใจ นาย วุฒิชัย พรมศรี นาย ชัยรัตน์ สมสะอาด นางสาว ภคนาฎ อาศรัยผล นาย เกียรติศักดิ์ น้อยใย นาย อรรถพล สุตันตั้งใจ นาย ราชกิจ บัวพันธ์ นาย สุทธิพงษ์ ชัยสงค์ นางสาว บุญประภา ธัญญะอุดม นาย ชวนันท์ ทองผา นาย สง่า เรียนนา นาย วัชรพงษ์ ช่างแคน นางสาว นุชจิรา วรรณสิทธิ์ นาย อาทิตย์ แทนคำ นางสาว ไพรรัตนา เชี่ยวชาญ นางสาว พันธุ์ผกา คำแข็งขวา นาย ไตรรงค์ ชัยวินิตย์ นางสาว ภูไท ห้องแซง นาย วีรศักดิ์ เกือนสันเทียะ นาย ประภัสศร โกษาแสง นาย ศักดิ์ศรี อ่อนสิงห์ นางสาว รัตนา บวรพิพัฒนชัย

12 ระบบฝึกงาน 45 วัน สหกิจศึกษา 4 เดือน

13 Cooperative Education
SUT Naresuan Walailak Kasetsart KMUT RMUT Ratchapat Silapakorn Sripatum CU Srinakarinwirote 22 Universities 93 Projects 125 Participants Employability, KSA, 1,200 & 2,000 hours per year, growth and sustainability Since August 2008

14 Co-Op Student Performance
%Improvement ได้งานเร็วขึ้น จำนวนนักศึกษาจากการสำรวจ 125 คน

15 VDO Co-Op

16 Thank You ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย Thank You


ดาวน์โหลด ppt บัณฑิตพึงประสงค์ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google