งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการในหน่วยงาน วิศวกรรม วันที่ : 2 กรกฎาคม 2554 สถานที่ : ณ วสท ผู้จัด : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการในหน่วยงาน วิศวกรรม วันที่ : 2 กรกฎาคม 2554 สถานที่ : ณ วสท ผู้จัด : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการในหน่วยงาน วิศวกรรม วันที่ : 2 กรกฎาคม 2554 สถานที่ : ณ วสท ผู้จัด : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 คุณสุกัญญา ศักดิ์นิรามัย

2 เรื่อง : โครงการ BU 2013 ( วันปิด หลักสูตร ) วันที่ : 7 กรกฏาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุม SC ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 อ. ผอบ พลเมือง อ. นิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท อ. จันทิมา คุ้มปลี อ. พัชรี แก้วเกตุ อ. เบญจวรรณ แซ่เตียว อ. ศุภโชค พิริยะสกุล อ. ธิดาใจ จันทนามศรี อ. ณรงค์ฤทธิ์ สินธุสังข์ อ. ประวงศ์ มณี เลิศรัตนา อ. ไพบูลย์ นา สำราญ อ. บุญชอบ พรรณนิกร อ. สุนัน คง ธงชัย

3 เรื่อง : อบรมการป้อนข้อมูล Individual Personal KM ผ่านระบบฐานข้อมูล I-Jet วันที่ : 11 กรกฏาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกล้วย น้ำไท ผู้จัด : ศูนย์พัฒนาบุคลากร บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 อ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ. ศุภโชค พิริยะสกุล

4 เรื่อง : ฝึกอบรมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 9 วิทยาเขตรังสิต วันที่ : 27 กรกฏาคม 2554 สถานที่ : ณ ห้องประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ ผู้จัด : แผนกซ่อมบำรุงรังสิต อ. เสาวคนธ์ จูง พงษ์ไพศาล อ. ผอบ พลเมือง อ. อวิรุทธ์ บุญร่วม อ. ศุภโชค พิริยะสกุล คุณมาโนช อนันทสุข คุณไพบูลย์ ผ่องจิตต์ คุณเทพนิ รันดร์ โยลุง คุณจรูญ เฉลิมพันธ์ คุณอานนท์ นุช พงษ์ คุณสมพบ เ ป้าทอง คุณทวัทชัย อมรกุล คุณสราวุฒิ กลิ่นบุหงา บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการในหน่วยงาน วิศวกรรม วันที่ : 2 กรกฎาคม 2554 สถานที่ : ณ วสท ผู้จัด : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google