งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ อำนวยการ อ. ดร. ปิยนุช โรจน์สง่า ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ อำนวยการ อ. ดร. ปิยนุช โรจน์สง่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ อำนวยการ อ. ดร. ปิยนุช โรจน์สง่า ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ อำนวยการ อ. ดร. ปิยนุช โรจน์สง่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ อำนวยการ อ. ดร. ปิยนุช โรจน์สง่า ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ อำนวยการ อ. ดร. ปิยนุช โรจน์สง่า ที่ปรึกษา อุบลวรรณ บุญเปล่ง ประธาน คณะอนุกรรมการ นันทวรรณ จินากุล อนุกรรมการ กฤษณะ พรมดวงศรี อนุกรรมการ กาญจนา ทิมอ่ำ อนุกรรมการ ดวงใจ จันทร์ต้น อนุกรรมการ ประดิษฐา รัตนวิจิตร์ อนุกรรมการ สุรินทร์ อยู่ยง อนุกรรมการ ทนงศักดิ์ อ่อนหาด พอ อนุกรรมการ กวีวุฒิ กนกแก้ว อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการด้านขยะและ ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ

3 วิไลวรรณ ทองใบน้อย อนุกรรมการ รัตนา นาคสง่า อนุกรรมการ เสาร์ ปรางทิพย์ อนุกรรมการ มลฤดี จันทร์ฉาย อนุกรรมการ อรัญญา ศรีบุศราคัม อนุกรรมการ สุทธิกานต์ ศร ไชย อนุกรรมการ สำราญ บัวศรีจันทร์ อนุกรรมการ รักษิณีย์ คำมานิตย์ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการด้านขยะและ ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ

4 การบริหารจัดการด้านขยะและของเสีย อันตรายจากห้องปฏิบัติการ 1. ระดมสมองการจัดการด้านขยะ (waste) และ ของเสียอันตราย (hazardous waste) จากห้องปฏิบัติการ 2. แบ่งประเภทขยะ (waste) และของเสียอันตราย (hazardous waste) จากห้องปฏิบัติการ 3. มีมาตรฐานการปฏิบัติ (SOP) การจัดการของ เสียอันตราย 4. ส่งกำจัดของเสียอันตราย (hazardous waste) 5. จัดอบรมการจัดการของเสียอันตราย (hazardous waste) ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ภายในคณะฯ

5 การบริหารจัดการด้านขยะและของเสีย อันตรายจากห้องปฏิบัติการ 1. ระดมสมองการจัดการด้านขยะ (waste) และ ของเสียอันตราย (hazardous waste) จากห้องปฏิบัติการ ของเสียอยู่ที่ใดบ้าง

6 ใครเป็นผู้ทำให้เกิดของเสีย จัดเก็บอย่างไร ให้เป็นระบบไม่เกิดอันตราย มีจุดพัก ที่ใด ฉลากติดขวดเป็นแบบฟอร์มเดียวกัน

7 การบริหารจัดการด้านขยะและของเสีย อันตรายจากห้องปฏิบัติการ 2. แบ่งประเภทขยะ (waste) และของเสียอันตราย (hazardous waste) จากห้องปฏิบัติการ

8 3.1. กำหนดแบบฟอร์มการบันทึก 3.2. กำหนดปริมาณของเสีย 3.3. ภาชนะที่บรรจุของเสีย 3.4. ชื่อผู้ทิ้ง 3.5. วันเดือนปี 3.6. ชื่อของเสีย 3.7. จำนวน 3.8. กำหนดวันรวบรวมของเสีย 3.9. กำหนดวันส่งต่อเพื่อการทำลายของ เสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการด้านขยะและของเสีย อันตรายจากห้องปฏิบัติการ 3. มีมาตรฐานการปฏิบัติ (SOP) การจัดการของเสีย อันตราย

9 4.1. รวบรวมจำนวนของเสียอันตรายจาก ห้องปฏิบัติการ 4.2. แจ้งที่ปรึกษาถึงจำนวนปริมาณของเสีย 4.3. ติดต่อบริษัทเพื่อนำของเสียกำจัด 4.4. กำหนดวันเพื่อนำกำจัด การบริหารจัดการด้านขยะและของเสีย อันตรายจากห้องปฏิบัติการ 4. ส่งกำจัดของเสียอันตราย (hazardous waste)

10 5.1. เชิญวิทยากร โดยปรึกษากับประธาน คณะอนุกรรมการ 5.2. ประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อสารการเรียนการสอน 5.3. ประสานงานกับหน่วยอาคารสถานที่ 5.4. ประสานงานกับงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษา หลังปริญญา การบริหารจัดการด้านขยะและของเสีย อันตรายจากห้องปฏิบัติการ 5. จัดอบรมการจัดการของเสียอันตราย (hazardous waste) ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ภายในคณะฯ

11 5.1. เชิญวิทยากร โดยปรึกษากับประธาน คณะอนุกรรมการ 5.2. ประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อสารการเรียนการสอน 5.3. ประสานงานกับหน่วยอาคารสถานที่ 5.4. ประสานงานกับงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษา หลังปริญญา การบริหารจัดการด้านขยะและของเสีย อันตรายจากห้องปฏิบัติการ 5. จัดอบรมการจัดการของเสียอันตราย (hazardous waste) ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ภายในคณะฯ

12 เหตุการณ์การจัดการสารเคมีเนื่องจากภาชนะจัดเก็บรั่วไหล วันที่ 1 เมษายน 2556 มีกลิ่น สาร Halogen รั่วมีกลิ่นเหม็น วิธีการ กำจัดกลิ่น โดยโรยทราย ทับบริเวณที่รั่ว ก้นปี๊ป แล้วถ่ายใส่ถัง PE นำทราย ทิ้งที่มีอากาศถ่ายเท สารนี้จะระเหย

13 เภสัชเคมี เภสัชกรรม เภสัชวิทยา เภสัชวินิจฉัย ชีวเคมี จุลชีวฯ อุตสาหฯ อาหารเคมี สรีรวิทยา CAP-Q เภสัชพฤกษฯ 612 661 809 22 234 257 108 00 153 15 0 7 0 12 15 93 00 0 6 1


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ อำนวยการ อ. ดร. ปิยนุช โรจน์สง่า ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ อำนวยการ อ. ดร. ปิยนุช โรจน์สง่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google