งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย (ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา น. ณ ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ น. - ลงทะเบียน น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับและเชิญชมวิดีทัศน์ น. - นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน น. - ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการสัมมนา น. - นายปรีดิ์ บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการประเมินผล การเคหะแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ น. - รับประทานอาหารว่าง

2 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย (ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา น. ณ ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ น. - การอภิปราย ช่วงที่ 1 วิทยากร 1. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ วิทยากร 2. นายขวัญสรวง อติโพธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ วิทยากร 3. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน วิทยากร ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้ดำเนินการอภิปราย นายพรศักดิ์ บุณโยดม ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ น. - การอภิปราย ช่วงที่ 2 วิทยากร 1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย วิทยากร 2. นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย วิทยากร 3. นายประสงค์ เอาฬาร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.มานพ พงศทัต อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น. - รับประทานอาหารกลางวัน

3 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย (ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา น. น. - แบ่งกลุ่มอภิปราย 6 กลุ่ม 1. กลุ่มภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้อง) ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : นายสมเจตน์ เตรคุพ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. กลุ่มภาคเอกชน / ผู้ประกอบการ / ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : นายทวีจิตร จันทรสาขา อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. กลุ่มการเมืองและความมั่นคง ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : นายประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ ประธานมูลนิธิสถาบันที่ดิน 4. กลุ่มวิชาชีพ / วิชาการ / กฎหมาย / ระเบียบ ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : อ.พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญ คณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและนฤมิตรศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5. กลุ่มการเงิน ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

4 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย (ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา น. น. - รับประทานอาหารว่าง น. - ผู้แทนกลุ่มนำเสนอผลจากการสัมมนา น. - นายขวัญสรวง อติโพธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ สรุปผลการสัมมนา - นายพรศักดิ์ บุณโยดม ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวขอบคุณและปิดการสัมมนา หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google