งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลล์รูม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลล์รูม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 08.00 - 09.00 น. - ลงทะเบียน 09.00 - 09.10 น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับและเชิญชมวิดีทัศน์ 09.10 - 09.20 น.- นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ กล่าวรายงาน 09.20 - 09.30 น. - ม. ร. ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการสัมมนา 09.30 - 10.00 น. - นายปรีดิ์ บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการประเมินผล การเคหะแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ 10.00 - 10.15 น. - รับประทานอาหารว่าง

2 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10.15 - 11.30 น. - การอภิปราย ช่วงที่ 1 วิทยากร 1. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วิทยากร 2. นายขวัญสรวง อติโพธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ วิทยากร 3. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน วิทยากร 4. ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้ดำเนินการอภิปราย นายพรศักดิ์ บุณโยดม ผู้ว่าการการเคหะ แห่งชาติ 11.30 - 12.30 น. - การอภิปราย ช่วงที่ 2 วิทยากร 1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย วิทยากร 2. นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุด ไทย วิทยากร 3. นายประสงค์ เอาฬาร นายกสมาคมธุรกิจบ้าน จัดสรร ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ. มานพ พงศทัต อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12.30 - 13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน

3 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00 - 17.00 น. 13.30 - 15.30 น. - แบ่งกลุ่มอภิปราย 6 กลุ่ม 1. กลุ่มภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ( รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้อง ) ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : นายสมเจตน์ เตรคุพ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 2. กลุ่มภาคเอกชน / ผู้ประกอบการ / ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : นายทวีจิตร จันทรสาขา อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม ราชูปถัมภ์ 3. กลุ่มการเมืองและความมั่นคง ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : นายประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ ประธานมูลนิธิสถาบันที่ดิน 4. กลุ่มวิชาชีพ / วิชาการ / กฎหมาย / ระเบียบ ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : อ. พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญ คณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและ นฤมิตรศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5. กลุ่มการเงิน ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้นำการอภิปรายกลุ่ม : นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

4 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00 - 17.00 น. 15.30 - 15.45 น. - รับประทานอาหารว่าง 15.45 - 16.45 น. - ผู้แทนกลุ่มนำเสนอผลจากการสัมมนา 16.45 - 17.00 น. - นายขวัญสรวง อติโพธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ สรุปผลการสัมมนา - นายพรศักดิ์ บุณโยดม ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวขอบคุณและ ปิดการสัมมนา หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลล์รูม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google