งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มรักษ์ Com Sci คำขวัญ เทคโนโลยีก้าวหน้า 5 ส ก้าวไกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มรักษ์ Com Sci คำขวัญ เทคโนโลยีก้าวหน้า 5 ส ก้าวไกล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มรักษ์ Com Sci คำขวัญ เทคโนโลยีก้าวหน้า 5 ส ก้าวไกล

2 สมาชิกกลุ่ม ผศ. อภิรดา ธาดาเดช ประธานกลุ่ม ผศ. ดร. วิภาดา เวทย์ประ สิทธ์ ที่ปรึกษา ผศ. ดร. นิษฐิดา เอลซ์ ที่ ปรึกษา

3 สมาชิกกลุ่ม น. ส. เสาวรส สุวรรณโณ หัวหน้ากลุ่ม นางสวลี บัวศรี กรรมการ น. ส. สุปราณี โอวาทฬา รพร กรรมการ

4 สมาชิกกลุ่ม น. ส. วรรณรักษ์ นุรักษ์ กรรมการ นายพลชัย ลพานุสรณ์ กรรมการ นายชัยวัฒน์ พานิชกุล กรรมการ

5 ขนาดพื้นที่รับผิดชอบ 478 ตารางเมตร - สำนักงานภาควิชาฯ ขนาด 54 ตารางเมตร - สำนักงานภาควิชาฯ ขนาด 54 ตารางเมตร - ห้องปฏิบัติการชั้น 1 ขนาด 352 ตารางเมตร - ห้องปฏิบัติการชั้น 1 ขนาด 352 ตารางเมตร - ห้องประชุมภาควิชา ขนาด 48 ตารางเมตร - ห้องประชุมภาควิชา ขนาด 48 ตารางเมตร - ห้อง Common Room ขนาด 24 ตารางเมตร - ห้อง Common Room ขนาด 24 ตารางเมตร

6 ขั้นตอนการดำเนิน กิจกรรม 5 ส 1. มีการกำหนดแผนการพัฒนา ประจำปี 2. มีการจัดประชุม คณะกรรมการ และตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา 3. มีการกำหนดพื้นที่และแบ่ง พื้นที่ความรับผิดชอบ 4. ลงมือปฏิบัติ 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

7 หัวใจสำคัญในการ ดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ 1. การมีส่วนร่วมของทุกคนใน ภาควิชาฯ 2. ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษารัก ภาควิชาฯ 3. ผู้บริหารให้ความสำคัญและ สนับสนุนการจัดกิจกรรม

8 บรรยากาศการ ทำกิจกรรม

9 บริเวณรอบนอกอาคาร ภาควิชาฯ

10 ทางเดินและทางเข้า ภาควิชาฯ

11 ก่อนทำหลังทำ ห้อง Common Room

12 ก่อนทำหลังทำ

13 มีดัชนีป้ายชื่อ

14 ก่อนทำ หลังทำ

15 ก่อนทำ หลังทำ ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

16 ร่วมด้วยช่วยกัน คืองานของเรา

17 ไฟ กระตุก ถัง ดับเพลิ ง

18 ที่สำหรับวาง ขวดน้ำ ที่สำหรับ วางร่ม ชั้นวาง รองเท้า

19 จุดบริการเครื่องพิมพ์ สำหรับนักศึกษา มุมอ่านหนังสือ มุมให้บริการ คอมพิวเตอร์

20 ผลจากความร่วมแรง ร่วมใจ

21

22


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มรักษ์ Com Sci คำขวัญ เทคโนโลยีก้าวหน้า 5 ส ก้าวไกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google