งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด นายอังคาร พวงนาค นักวิชาการชั่งตวงวัด 8 ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด นายอังคาร พวงนาค นักวิชาการชั่งตวงวัด 8 ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด นายอังคาร พวงนาค นักวิชาการชั่งตวงวัด 8 ว

3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ. ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 29 ก วันที่ 21 เมษายน 2542 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2542 เป็น ต้นมา

4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ. ศ.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 123 ตอนที่ 29 ก วันที่ 22 มีนาคม 2549 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2549 เป็นต้น มา พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด ( ฉบับ ที่ ๒ ) พ. ศ. ๒๕๔๙

5 ความสำคัญของการปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบราชการ เป็นสิ่งที่มีการพูด ถึงและศึกษากันมานาน เนื่องจากความ เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพัฒนา ของกระแสโลกไปสู่แนวความคิดโลกาภิวัฒน์ ทำให้ระบบราชการเดิมๆ ของไทยขาด ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ความสามารถ ในการแข่งขันของประชาชาติไทยในสังคม โลกนั้น ไม่สัมฤทธิผลเท่าที่ควร

6 เป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการ มีด้วยกัน 5 ประการ ดังนี้ 1. เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำบริการที่ดีคุณภาพสูง ไปสู่ประชาชน 2. เพื่อให้ภาครัฐมีระบบการทำงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล 3. เพื่อให้ภาครัฐมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4. เพื่อให้ภาครัฐเป็นระบบที่เกื้อกูลและไวต่อ ปัญหา และความต้องการของประชาชน ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ทันการณ์ต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ ประชากรโลก รวมทั้งสร้างเสริมวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกล 5. เพื่อให้ภาครัฐเป็นระบบที่ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน

7 การปฏิรูประบบราชการ เป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือออกแบบใหม่อย่างมี เป้าหมาย โดยให้ความสำคัญต่อโครงสร้าง กลไก และกระบวนการทำงานในระบบ ราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน การทำงานของระบบของระบบราชการ และ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการตอบสนองต่อ สภาพต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอก

8 การปฏิรูปการจัดการภาครัฐ เป็นการมุ่ง แสวงหาทางเลือกที่เป็นแนวคิดการบริหาร จัดการใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือออกแบบวิธีการบริหารจัดการใหม่ๆ โดย มีเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่การเพิ่มผลผลิตของ การบริหารงานของรัฐให้สูงขึ้นและสามารถ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกให้ดีขึ้น

9 การปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการ จัดการภาครัฐมีความสำคัญ ดังนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานเดิมที่องค์การแบบ ระบบราชการมีอยู่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความ คาดหวังของประชาชน

10 กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ.2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่แล้ว โดยได้แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แด่นดิน ด้วยการออก พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 โดยเฉพาะ มาตรา 3/1 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา

11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 “มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตาม พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

12 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของ ผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การ เปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความ เหมาะสมของแต่ละภารกิจ

13 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไป ตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการ ปฏิบัติก็ได้”

14 พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 หมวด ๑๒ กระทรวงพาณิชย์ มาตรา ๒๘ กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์หรือส่วน ราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์

15 พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มาตรา ๒๙ กระทรวงพาณิชย์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กรมการค้าต่างประเทศ (๔) กรมการค้าภายใน (๕) กรมการประกันภัย (๖) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (๗) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (๘) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (๙) กรมส่งเสริมการส่งออก

16 “มาตรา 95 ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และ อัตรากำลังของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของกรมทะเบียนการค้า เฉพาะที่เกี่ยวกับ สำนักชั่งตวงวัด มาเป็นของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์” (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 119 ตอนที่ 102 ก วันที่ 8 ตุลาคม 2545) โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วน ราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. ๒๕๔๕ พ. ศ. ๒๕๔๕

17 “มาตรา 89 ในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ให้ แก้ไขคำว่า “กรมทะเบียนการค้า” เป็น “กรมการค้าภายใน” และคำว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น “อธิบดีกรมการค้า ภายใน” ” (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 29 ก วันที่ 21 เมษายน 2542)

18 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อ บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (1) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ ตอบสนองความต้องการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

19 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 123 ตอนที่ 56 ง วันที่ 8 มิถุนายน 2549)

20 ข้อ ๔ ให้สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดตามข้อ ๓ มี อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) เก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด (๒) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการ ผลิต นำเข้า ขาย ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด หรือ ให้บริการชั่งสินค้าของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อ ขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า (๓) ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด (๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒

21 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ. ศ. ๒๕๔๒

22 มาตรา ๑๗ ผู้ใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือ ให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง และต้อง แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลาง หรือสำนักงานสาขา ตามแบบที่กำหนดใน กฎกระทรวง พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

23 (มาตรา ๑๗ วรรคสอง) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง และตรวจสอบว่าถูกต้องตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออก หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ตามแบบที่ กำหนดในกฎกระทรวงให้แก่ผู้แจ้งภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

24 (มาตรา ๑๗ วรรคสาม) ในกรณีที่การแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออก คำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

25 (มาตรา ๑๗ วรรคสี่) ในกรณีที่ผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ ถูกต้อง เจ็ดวัน พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

26 (มาตรา ๑๗ วรรคห้า) ผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจตาม อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

27 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองการ ประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ ประกอบธุรกิจยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือ รับรองการประกอบธุรกิจภายในสิบห้าวัน นับแต่วันทราบการสูญหายหรือถูกทำลาย พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

28 มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดง หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือใบ แทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจไว้ใน ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต สำนักงานนำเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด หรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่อยู่ใน ระหว่างการขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๘ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

29 มาตรา ๒๐ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มี คำสั่งตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ถ้าผู้ที่ ได้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมี สิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี อำนาจออกคำสั่งให้การแจ้ง ตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

30 (มาตรา ๒๐ วรรคสอง) ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แล้วแจ้งคำวินิจฉัย เป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ (มาตรา ๒๐ วรรคสาม) คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

31 มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกอบ กิจการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

32 มาตรา ๒๒ ให้ผู้ประกอบธุรกิจในการให้บริการ ชั่ง ตวง หรือวัด ออกหนังสือแสดงผลการชั่ง การตวง หรือการวัด ให้แก่ผู้ขอรับบริการชั่ง ตวง หรือวัด ทุกครั้ง ในหนังสือดังกล่าวให้มี ลายมือชื่อผู้ควบคุมการชั่ง การตวง หรือการวัด พร้อมทั้งระบุ วัน เวลา และสถานที่ที่ทำการชั่ง ตวง หรือวัด ด้วย พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

33 มาตรา ๒๓ อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดข้อ ปฏิบัติในการบำรุงรักษาเครื่องชั่งตวงวัด และ การให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด เพื่อให้ผู้ประกอบ ธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด หรือผู้ควบคุม การชั่ง การตวง หรือการวัด ถือปฏิบัติ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

34 (มาตรา ๒๓ วรรคสอง) ในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติตาม วรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี มอบหมายสั่งเป็นหนังสือให้ทำการแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

35 มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใน การขายเครื่องชั่งตวงวัด ขายหรือจำหน่าย เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรอง ตามมาตรา ๓๐ หรือที่คำรับรองสิ้นอายุ แล้วตามมาตรา ๓๓ เว้นแต่เครื่องชั่งตวง วัดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ยกเว้นการ ให้คำรับรองตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

36 มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือผู้ให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต สำนักงาน นำเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวง วัดหรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด หรือ มีสถานที่ผลิต สำนักงานนำเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่ ให้บริการชั่ง ตวง หรือวัดหลายแห่ง ต้องแจ้ง การเปลี่ยนแปลงหรือการประกอบกิจการ สำหรับสถานที่หรือสำนักงานนั้นๆ ทุกแห่ง พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

37 (มาตรา ๒๘ วรรคสอง) ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อมเครื่องชั่ง ตวงวัดหรือผู้ให้บริการชั่งตวงหรือวัดมีสถานที่ เก็บเครื่องชั่งตวงวัด ณ สถานที่อื่นนอกจาก สถานที่ผลิต สำนักงานนำเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่ ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ต้องแจ้งสถานที่เก็บ นั้นด้วยทุกแห่ง พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

38 มาตรา ๖๘ ผู้ใดประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ โดยไม่มีหนังสือรับรองการประกอบ ธุรกิจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

39 มาตรา ๖๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือผู้รับ ใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท ไม่แสดงไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งเห็นได้ง่าย ไม่ยื่นคำขอรับใบแทน พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

40 มาตรา ๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ หรือผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตาม ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

41 มาตรา ๗๑ ในการประกอบธุรกิจการให้บริการ ชั่ง ตวงหรือวัด ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน บาท พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

42 มาตรา ๗๒ ในการประกอบธุรกิจการให้บริการ ชั่ง ตวงหรือวัด ตามมาตรา ๑๗ ผู้ใดออก หนังสือแสดงผลการชั่ง ตวงหรือวัด อันเป็นเท็จ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

43 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ. ศ. ๒๕๔๔

44 ข้อ ๑ ผู้ใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือ ให้บริการชั่งสินค้าของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ต้อง แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ กฎกระทรวง

45 (๑) ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักรไทย และในกรณีที่เป็นนิติ บุคคลต้องจดทะเบียนหรือจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทยและมีสำนักงานอยู่ใน ราชอาณาจักรไทย กฎกระทรวง

46 (๒) ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิที่จะใช้ ประโยชน์ในสถานที่ที่จะใช้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีสภาพมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมี พื้นที่ใช้สอยเหมาะสมที่จะใช้ประกอบ ธุรกิจนั้น กฎกระทรวง

47 (๓) ในกรณีที่จะประกอบธุรกิจในการผลิต หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด ต้องมีแบบ มาตราและเครื่องมือเครื่องใช้ตามที่ สำนักงานกลางกำหนด กฎกระทรวง

48 การประกอบธุรกิจให้บริการชั่งสินค้าของ ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือ แลกเปลี่ยนสินค้า ที่จะต้องแจ้งต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งนั้น จะต้องเป็นการ ใช้เครื่องชั่งที่ติดตั้งอยู่กับที่ และมีพิกัด กำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป กฎกระทรวง

49 ข้อ ๒ ผู้จะประกอบธุรกิจตามข้อ ๑ ให้แจ้ง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลาง หรือสำนักงานสาขาที่มีเขตอำนาจใน จังหวัดที่สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ ตาม แบบ ชว.๐๐๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อม ด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบ ชว.๐๐๑ กฎกระทรวง

50 ข้อ ๓ หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่ง ตวงวัด หรือการให้บริการชั่ง ให้ใช้แบบ ชว.๑๐๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ กฎกระทรวง

51 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด นายอังคาร พวงนาค นักวิชาการชั่งตวงวัด 8 ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google