งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้อมูลการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต/ไร่ (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 2542 507,538 465 236,005 ธ.ค.-ม.ค. 2543 518,288 445 230,638 2544 524,396 440 230,734 2545 437,950 400 175,180 2546 428,050 430 184,061 2547 472,943 409 193,433 2548 352,104 310 109,152 2549 507,322 300 152,196 2550 484,114 193,646

2 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต/ไร่ (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาดมาก ข้าวเปลือกเหนียว 2542 718,114 420 301,607 ปักษ์หลัง พ.ย.-ม.ค. 2543 714,233 432 308,549 2544 687,100 288,582 2545 592,229 248,736 2546 552,227 300 165,668 2547 803,972 394 316,747 2548 623,764 187,129 2549 813,496 244,048 2550 793,034 390 309,283

3 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต/ไร่ (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) ช่วงที่ผลผลิตออก สู่ตลาดมาก สับปะรด 2542 7,993 3,724 29,766 พ.ค.-มิ.ย. 2543 8,172 4,006 32,737 2544 2,476 4,160 10,300 2545 3,026 3,800 11,499 2546 4,109 4000 16,436 2547 4,991 3,939 19,660 2548 7,704 4,000 30,816 2549 7,087 3,500 24,804 2550

4 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต/ไร่ (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาดมาก มะเขือเทศ 2542 6,753 4,174 28,187 ม.ค.-ก.พ. 2543 5,960 4,140 24,674 ปลาย ม.ค.-ก.พ. 2544 2,737 4,000 10,948 ปลาย ธ.ค.-ม.ค. 2546 1,260 2,500 3,150 2547 6,068 3,126 1,897 2548 5,053 12,632 2549 5,335 3,861 20,598 2550

5 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต/ไร่ (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาดมาก ยางพารา 2542 28,785 250 7,196 ต.ค.-พ.ย. 2543 30,528 262 7,998 2544 29,978 288 8,634 2545 32,559 273 8,889 2546 33,478 270 9,039 2547 33,739 9,110 2548 50,628 13,669 2549 72,322 18,080 2550

6 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต/ไร่ (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาดมาก มันสำปะหลัง 2542 24,214 2,781 67,339 ต.ค.-ก.พ. 2543 15,482 2,828 43,783 2544 9,913 2,444 24,227 2545 6,458 2,243 14,485 2546 5,934 2,000 11,868 2547 6,468 2,326 15,045 2548 4,951 2,620 12,971 2549 2,612 พ.ย.-มี.ค. 2550 3,190 8,332

7 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต/ไร่ (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาดมาก ยาสูบพันธุ์เตอร์กิส 2542 9,417 185 1,742 ม.ค.-มี.ค. 2543 3,080 200 616 2544 1,893 170 323 2545 4,646 174 808 2546 1,583 181 287 2547 4,524 192 869 2548 2,525 195 492 2549 3,808 203 773 2550 3,190 2,612 8,332 พ.ย.-มี.ค.

8 ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์
ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต/ไร่ (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาดมาก ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ 2542 7,483 347 2,791 ก.พ.-เม.ย. 2543 5,640 352 1,985 2544 2,786 390 1,087 2545 4,414 375 1,655 2546 1,656 418 692 2547 5,041 374 1,888 2548 5,529 380 2,101 2549 5,322 2,022

9 ข้อมูลการผลิต ชื่อสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ผลผลิต/ไร่ (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) ช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาดมาก ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียร์ 2542 4,078 348 1,419 ก.พ.-เม.ย. 2543 2,130 347 739 2544 1,399 370 518 2545 3,912 440 1,721 2546 4,300 448 1,926 2547 4,001 380 1,522 2548 3,872 1,471 2549 3,864 400 1,545 2550


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google