งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตรและ ปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตรและ ปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตรและ ปศุสัตว์ ปี พ. ศ. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. เฉ ลี่ย ข้าวเจ้าหอมมะลิ 25427,3 50 7,0 00 6,7 00 6,5 50 6,8 00 6,7 50 7,1 00 7,8 00 8,8 00 8,1 75 6,8 25 6,8 30 7, ,5 50 7,3 50 7,4 00 8,1 00 8,5 00 9,4 00 9,2 00 8,5 00 8,1 50 7,1 50 6,6 00 7, ,6 00 6,1 50 5,8 50 5,9 50 5,4 50 5,1 50 5,2 00 8,9 56 4,8 12 4,9 70 5,0 13 5,3 58 5, ,9 70 6,3 63 5,4 25 5,4 50 5,1 83 5,5 00 6,2 50 6,1 50 6,3 38 5,9 44 5,9 31 5,6 56 5, ,3 25 6,8 38 7,7 30 8,2 00 8,4 25 8,5 90 8,6 75 8,7 38 9,1 50 8,0 38 7,5 38 8,2 30 8, ,2 38 8,9 63 8,6 93 9,3 00 9,4 05 8,6 93 8,1 00 7,7 55 6,8 25 6,2 50 7,6 00 7,7 25 8, ,7 80 7,9 00 8,1 00 7,7 50 7,8 55 8,0 25 8,1 75 7,6 81 7,6 62 7, ,9 15 8,3 37 8,4 87 8,5 00 8,6 60 8,8 50 9,2 00 9,5 40 9,6 00 9,7 00 8,5 50 8,1 37 8, ,8 40 9,0 00 9,0 75 9,2 00 9,2 18 9,0 66

2 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ ปี พ. ศ. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. เฉลี่ ย ข้าวเหนียว กข ,1 00 5,2 75 4,7 50 4,5 00 4,4 75 4,2 50 4,3 00 4,3 50 3,6 75 5,5 65 4,2 25 4, ,5 00 4,1 00 4,0 50 4,1 50 4,3 50 4,3 00 4,5 00 4,6 50 4, ,8 50 5,1 00 4,9 50 4,9 75 4,9 00 4,9 50 5,2 50 5,3 25 5,3 00 6,7 05 4,2 75 4,6 58 4, ,3 75 4,5 44 4,6 75 4,6 50 4,7 00 5,5 10 5,4 25 5,3 50 5,4 50 5,3 54 4,9 00 4, ,1 00 5,4 25 5,7 50 5,8 75 6,4 88 6,4 70 5,2 00 5,2 13 5,7 40 5, ,1 25 6,1 50 6,2 50 6,1 75 6,0 50 5,9 50 5,4 00 5,0 00 5,4 25 5,6 00 5, ,6 90 5,7 50 5,8 50 5,9 00 5,8 75 5,7 50 5,7 30 5,8 50 5,7 38 5,2 66 5,2 81 5, ,8 85 6,0 25 6,6 12 6,9 75 7,0 00 7,3 25 8,5 20 8,8 70 9,0 50 9,3 90 9,4 25 9,1 56 7, , , , , , , 896

3 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ ปี พ. ศ. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. เฉลี่ ย ข้าวเหนียวคละ ,9 00 4,8 00 4,4 00 4,3 00 4,5 00 3,9 50 4,0 00 4,0 50 3,3 50 5,2 00 3,9 50 4, ,1 00 3,7 00 3,8 00 4,0 50 4,2 00 4,3 50 4, ,4 50 4,6 00 4,7 00 4,8 50 4,6 50 4,9 50 5,2 00 5,0 00 4,5 50 3,9 00 4,4 50 4, ,2 50 4,1 50 4,3 00 4,4 00 4,6 00 4,7 00 4,9 00 4,6 00 4,5 50 4,5 00 4, ,8 38 5,0 50 5,2 80 5,3 00 5,5 88 5,6 50 4,7 38 4,7 63 5,4 20 5, ,6 00 5,6 50 5,7 40 5,5 50 5,4 70 4,9 88 4,6 00 4,7 00 4,9 50 5, ,9 50 5,0 75 5,2 00 5,1 50 5,1 20 5,2 00 4,9 12 5,0 75 5, , , , , , 150 9,7 96

4 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ ปี พ. ศ. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. เฉลี่ ย มะเขือเทศ

5 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ ปี พ. ศ. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. เฉลี่ ย สับปะรด

6 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ ปี พ. ศ. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. เฉลี่ ย สุกร

7 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ ปี พ. ศ. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. เฉลี่ ย ไก่เนื้อ

8 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ ปี พ. ศ. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. เฉลี่ ย ไข่ไก่เบอร์


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ราคาผลผลิตเฉลี่ยรายเดือน ณ จุดรับซื้อรายใหญ่ ชื่อสินค้าเกษตรและ ปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google