งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งภูเก็ต ลำดั บที่ แผนงาน / โครงการ พื้นที่ เป้าหมาย ( อำเภอ ) เป้าหม าย ( หน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งภูเก็ต ลำดั บที่ แผนงาน / โครงการ พื้นที่ เป้าหมาย ( อำเภอ ) เป้าหม าย ( หน่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งภูเก็ต ลำดั บที่ แผนงาน / โครงการ พื้นที่ เป้าหมาย ( อำเภอ ) เป้าหม าย ( หน่วย นับ ) งบประม าณ ( บาท ) 1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริม และพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงและการ จัดการ - การเลี้ยงปลาช่อน ทะเลในกระชัง โครงการไทย - นอร์เวย์ ถลาง 1 โครงการ 5,000,00 0

2 แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 ( ต่อ ) ลำดั บที่ แผนงาน / โครงการ พื้นที่ เป้าหมาย ( อำเภอ ) เป้าหมา ย ( หน่วย นับ ) งบประ มาณ ( บาท ) 2 ผลผลิต สินค้าเกษตร มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและ รับรองคุณภาพสินค้า ประมง กิจกรรมย่อย 1. ตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานฟาร์มกุ้ง ทะเลและสัตว์น้ำ ชายฝั่ง เมือง, ถลาง 235 ฟาร์ม 9,117,61 9

3 แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 ( ต่อ ) ลำดั บที่ แผนงาน / โครงการ พื้นที่ เป้าหมา ย ( อำเภอ ) เป้าหมา ย ( หน่วย นับ ) งบประ มาณ ( บาท ) กิจกรรมย่อย 2. ตรวจ วิเคราะห์คุณภาพ วัตถุดิบสัตว์น้ำจาก แหล่งเพาะเลี้ยง - ตรวจ วัตถุดิบ +Action plan - เฝ้าระวังการเกิดโรค กุ้งทะเล - สัตว์น้ำมีชีวิต ส่งออก (Health cer) - ตรวจบริการ เกษตรกร (Walk in) 1,972 ตัวอย่าง 470 ตัวอย่าง 282 ตัวอย่าง 100 ตัวอย่าง 1,120 ตัวอย่าง

4 แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 ( ต่อ ) ลำดั บที่ แผนงาน / โครงการ พื้นที่ เป้าหมา ย ( อำเภอ ) เป้าหมา ย ( หน่วย นับ ) งบประม าณ ( บาท ) 3434 พัฒนาการ เพาะเลี้ยงและ ปรับปรุงพันธุ์ สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมช าติและความ หลากหลายทาง ชีวภาพ - เพิ่มผลผลิต สัตว์น้ำ ถลาง เมือง, ถลาง 2 เรื่อง 19.7 ล้าน ตัว 790,300 5,995.687

5 แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 ( ต่อ ) ลำดั บที่ แผนงาน / โครงการ พื้นที่ เป้าหมา ย ( อำเภอ ) เป้าหมา ย ( หน่วย นับ ) งบประม าณ ( บาท ) 5 ขจัดความ ยากจนและ พัฒนาชนบท - ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน เมือง, ถลา ง 40 ราย 220,000


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งภูเก็ต ลำดั บที่ แผนงาน / โครงการ พื้นที่ เป้าหมาย ( อำเภอ ) เป้าหม าย ( หน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google