งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ขายส่ง ชื่อกิจการ ชื่อผู้จัดการ ที่ตั้งของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ อุดมทรัพย์ นายอุดมทรัพย์ มิควาฬ 134 ม.3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จำกัด นายจันทะ เทพกรรณ 221 ม.10 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นางนิตยา แก้วชาลุน 152 ถ.นิตโย ต.ในเมือง นครพนม จำกัด

2 ชื่อกิจการ ชื่อผู้จัดการ ที่ตั้งของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ ร้านโชคนครพืชผล นายสวัสดิ์ คล้ายศรี 19 ม.4 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ร้านเทพการค้า นางหนูเถาว์ อ้วนแก้ว 38 ม.4 ถ.แพงพิทักษ์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด นายอมรทรัพย์ ชุมปัญญา 33 ม.4 ถ.ราษฏรอุทิศ สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด นายสมจิตร ไชยชาญ 24/14 ม.4 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

3 ชื่อกิจการ ชื่อผู้จัดการ ที่ตั้งของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ สมบูรณ์พืชผล นายสมพงษ์ วิศรุตมัย 29 ม.5 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด นางสาวไพเราะ ภูดีทิพย์ 250 ม.10 ต.นาทม สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด นายศุภชัย ชากิจดี 133 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google