งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นายประเสริฐดอยลอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นายประเสริฐดอยลอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นายประเสริฐดอยลอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน

2 จำนวน 51 ตัวอย่าง 4 อำเภอ ( อำเภอเมืองน่าน, เวียงสา, ภูเพียง และอำเภอนาน้อย

3 ต่ำสุด 112 ต้น / 2 ไร่ สูงสุด 5,000 ต้น / 66.7 ไร่ เฉลี่ย 1,203 ต้น / 16.27 ไร่

4 ต่ำสุด กรีดเป็นปี ที่ 1 สูงสุด กรีดเป็น ปีที่ 10

5 ผลผลิตยางแผ่นดิบ ต่ำสุด 97.75 กก./ ไร่ ( 22.7 ไร่ กรีดปีที่ 3 ) สูงสุด 438.75 กก./ ไร่ ( 8 ไร่ กรีดปีที่ 7 ) เฉลี่ย 154.24 กก./ ไร่

6 ผลผลิตยางก้อนถ้วย ต่ำสุด 101.33 กก./ ไร่ ( 3 ไร่ กรีดปีที่ 1 ) สูงสุด 675.00 กก./ ไร่ ( 15 ไร่ กรีดปีที่ 7 ) เฉลี่ย 354.19 กก./ ไร่

7 ยางแผ่นดิบ 74-84 บาท / กก. ยางก้อนถ้วย 30-60.30 บาท / กก.

8 รายได้สุทธิต่อรายต่ำสุด ขาดทุน 3,661 บาท / ปี (3 ไร่ กรีดปีที่ 1) รายได้สุทธิต่อรายสูงสุด 689,400 บาท / ปี (40 ไร่ กรีดปีที่ 3)

9 รายได้สุทธิต่อไร่ ต่ำสุดขาดทุน 1,220 บาท / ไร่ (3 ไร่ กรีดปีที่ 1) รายได้สุทธิต่อไร่ สูงสุด 33,285.80 บาท / ไร่ (10 ไร่ กรีดปีที่ 7)

10

11

12

13 อภิปรายผล . รายได้เฉลี่ยต่อไร่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ( ข้อมูลพื้นฐานจัดทำ GPP ปี 2553) 3,553.94 บาท / ไร่ / ปี  เปรียบเทียบกับรายได้ เฉลี่ยต่อไร่ ยางพารา 12,575.24 บาท / ไร่ / ปี

14 . ถ้าเกษตรกรเปลี่ยนจากการผลิตยางก้อนถ้วย (10,182.66 บาท / ไร่ / ปี )  เป็นผลิตยางแผ่นดิบ (14,365.68 บาท / ไร่ / ปี )

15 . เกษตรกรที่มีรายได้หลักจากยางพารามีแนวโน้ม เลิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เลิกปลูก 52.17%, ปลูกลดลง 45.65%)

16 . ผลการศึกษาของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน (2551) มีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชใน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  จำนวน 854,701 ลิตร จากพื้นที่ 402,719 ไร่ หรือเฉลี่ย 2.12 ลิตรต่อไร่  ขณะที่ยางพาราเมื่อมีร่มเงาคลุมเต็มพื้นที่ ( อายุ 4-5 ปี ) จะไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

17 . ผลการวิจัยของศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา พบว่า พื้นที่ยางพาราช่วยดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 1.72 ตัน ต่อ / ไร่ / ปี

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt โดย... นายประเสริฐดอยลอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google