งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการฟื้นฟู และ รักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ 1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการฟื้นฟู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการฟื้นฟู และ รักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ 1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการฟื้นฟู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการฟื้นฟู และ รักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ 1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการฟื้นฟู และ รักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ 2. ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงาน เพื่อ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร และความ หลากหลายทางด้านชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ 2. ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงาน เพื่อ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร และความ หลากหลายทางด้านชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ 3. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

3 1. งานธุรการ 1. งานธุรการ 2. งานแผนงานและประเมินผล 3. ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ 4. ฝ่ายจัดการชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ สำรวจรังวัดและแผนที่

4 1. ตามกรอบอัตรากำลังมี เจ้าหน้าที่ 30 คน แยกเป็น ข้าราชการ 20 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน จ้างเหมาบริการ 5 คน 1. ตามกรอบอัตรากำลังมี เจ้าหน้าที่ 30 คน แยกเป็น ข้าราชการ 20 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน จ้างเหมาบริการ 5 คน 2. ตามที่ปฏิบัติงานจริงมี เจ้าหน้าที่ 25 คน แยกเป็น ข้าราชการ 15 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน จ้างเหมาบริการ 5 คน 2. ตามที่ปฏิบัติงานจริงมี เจ้าหน้าที่ 25 คน แยกเป็น ข้าราชการ 15 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน จ้างเหมาบริการ 5 คน

5 ได้แก่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว มีสวนป่าทั้งสิ้น 13 แห่ง เนื้อที่สวนป่าทั้งหมด 102,297 ไร่

6 1. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 19,152,150 บาท 2. แผนงาน 2.1 บำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 10,135 ไร่ 2.2 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 7,380 ไร่ 2.3 ทำแนวกันไฟ 170 กม. 2.4 ดูแลรักษาสวนป่า อายุเกิน 10 ปี 13,400 ไร่

7 2.5 จัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ จำนวน 2 คัน 2.6 กิจกรรมจัดการชุมชนฯ ( รังวัด แปลงที่ดิน 228 ราย ) 2.7 สำรวจออกแบบจัดทำแนวฝัง หลักเขต 80 กม. 2.8 ฝังหลักเขตแสดงแนวเขตพื้นที่ ป่าไม้ 80 กม.

8 1. จัดเวรยามป้องกันไฟ 132 คน 2. ดายวัชพืช 8,602 ไร่ (41.4 %) 3. จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อปลูกซ่อม 40,000 กล้า (10%) 4. ซ่อมทางตรวจการ 95.5 กม. (55 %) 5. ทำแนวกันไฟ 100.45 กม. ( 59%) 6. รังวัดแปลงที่ดิน 114 ราย (50%)

9 1. ปัญหานโยบายไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลง ไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่เข้ามาบริหารประเทศ ที่เข้ามาบริหารประเทศ 2. ปัญหาด้านการจัดส่งแผนงานและการ โอนงบประมาณล่าช้า ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากยังไม่มีการ โอนเงินงบประมาณ

10

11 รัฐบาลได้กำหนดโครงการปลูกป่า ถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปี ที่ 50 ( พ. ศ. 2539) และกรมป่าไม้ได้ กำหนดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่ ป่า อนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศรวม 1,345 แปลง เนื้อที่ประมาณ 5 ล้านไร่ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการต่าง ๆ เข้าดำเนินการ ปลูกป่า โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ. ศ. 2537- พ. ศ. 2550 รัฐบาลได้กำหนดโครงการปลูกป่า ถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปี ที่ 50 ( พ. ศ. 2539) และกรมป่าไม้ได้ กำหนดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่ ป่า อนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศรวม 1,345 แปลง เนื้อที่ประมาณ 5 ล้านไร่ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการต่าง ๆ เข้าดำเนินการ ปลูกป่า โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ. ศ. 2537- พ. ศ. 2550

12 1. งานอำนวยการ 1. งานอำนวยการ 2. งานพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าและ จัดการกล้าไม้ 3. งานประชาสัมพันธ์ การวางแผน กำกับ และประสานการ ดำเนินงานโครงการฯ การวางแผน กำกับ และประสานการ ดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางในการ ดำเนินงานโครงการฯ

13 ใช้ข้าราชการจากส่วนฟื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ช่วยปฏิบัติงาน สำนักงาน จำนวน 2 คน พนักงาน ราชการ จำนวน 1 คน พนักงานจ้าง เหมาบริการ จำนวน 4 คน ใช้ข้าราชการจากส่วนฟื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ช่วยปฏิบัติงาน สำนักงาน จำนวน 2 คน พนักงาน ราชการ จำนวน 1 คน พนักงานจ้าง เหมาบริการ จำนวน 4 คน

14 รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ( จังหวัด นครนายกไม่มีแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ เกียรติฯ ) รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ( จังหวัด นครนายกไม่มีแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ เกียรติฯ ) 1. จังหวัดปราจีนบุรี มีแปลงปลูกป่าถาวรฯ จำนวน 19 แปลง เนื้อที่ 17,484 ไร่ มี พื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูก 25 ไร่ ทาง มทบ.12 มีแผนปลูกปี 2550 1. จังหวัดปราจีนบุรี มีแปลงปลูกป่าถาวรฯ จำนวน 19 แปลง เนื้อที่ 17,484 ไร่ มี พื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูก 25 ไร่ ทาง มทบ.12 มีแผนปลูกปี 2550 2. จังหวัดสระแก้ว มีแปลงปลูกป่าถาวรฯ จำนวน 25 แปลง เนื้อที่ 33,028 ไร่ มี พื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูก 10 ไร่ ( ทหารขอคืน พื้นที่ ) 2. จังหวัดสระแก้ว มีแปลงปลูกป่าถาวรฯ จำนวน 25 แปลง เนื้อที่ 33,028 ไร่ มี พื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูก 10 ไร่ ( ทหารขอคืน พื้นที่ ) 3. รวมเนื้อที่ 2 จังหวัด 44 แปลง เนื้อที่ 50,512 ไร่ 3. รวมเนื้อที่ 2 จังหวัด 44 แปลง เนื้อที่ 50,512 ไร่

15 1. งบประมาณ 2,529,220 บาท 2. แผนงาน 2.1 ทำแนวกันไฟ 60 กม. 2.2 บำรุงป่า อายุ 4-6 ปี 18 ไร่ 2.3 บำรุงป่า อายุ 7-10 ปี 1,448 ไร่ 2.4 บำรุงป่าเสริมตามธรรมชาติ อายุ 7- 10 ปี 3,300 ไร่ 2.5 เพาะชำกล้าไม้ 400,000 กล้า

16 1. ทำแนวกันไฟ 6 ก. ม. (10%) 2. ซ่อมแนวกันไฟ 29.5 กม. (61.9%) 3. ซ่อมทางตรวจการ 5 กม. (20%) 4. ดายวัชพืช 345 ไร่ (2.3%) 5. ยามป้องกันไฟ 32 คน

17 1. ปัญหาด้านการจัดส่งแผนและการ โอนเงินงบประมาณล่าช้า 2. ปัญหาเรื่องแปลงปลูกป่าที่หมดอายุ การบำรุงรักษา ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจาก ยังไม่มีการโอนเงินงบประมาณ

18


ดาวน์โหลด ppt 1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการฟื้นฟู และ รักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ 1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการฟื้นฟู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google