งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2 1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555

3 1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555 1.1 รวบรวมแผน/งบประมาณ
1.2 ปรับปรุงแผน/งบประมาณเพิ่มเติม 1.3 ประสานงาน/ชี้แจงกองแผนงาน

4 1.ประสานรวบรวมแผน ปี 2555(ต่อ)
1.4 จัดทำแผนงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 1.5 รวบรวมคู่มือโครงการ 1.6 จัดส่งเอกสารงบประมาณให้กองแผนงาน 1.7 ประสานงานโครงการงบประมาณอบรม/ จัดทำเอกสาร

5 2.คำรับรองปฏิบัติราชการ

6 2.คำรับรองปฏิบัติราชการ
2.1 จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ 2.2 ยกร่างมอบหมายผู้รับผิดชอบ 2.3 ปรับปรุงคณะทำงานของ สสจ.

7 3.งานประชาสัมพันธ์

8 3.งานประชาสัมพันธ์ 3.1 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมฯ
3.2 กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ สสจ.

9 กิจกรรมต่างๆของสำนักฯ
แผนประชาสัมพันธ์ สสจ. กิจกรรมต่างๆของสำนักฯ 1.รวบรวมกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ 2.จัดลำดับความสำคัญกิจกรรม 3.ประสานช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้หลากหลายช่องทาง

10 แผนประชาสัมพันธ์ สสจ. การประชุมผู้บริหาร/งานประชุมที่สำคัญ
1.จัดเก็บภาพการประชุม 2.รวบรวมข้อมูลการประชุม..สรุปเป็นข่าว 3.เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด Website สำนักฯ,กรม

11 แผนประชาสัมพันธ์ สสจ. ข้อมูลทางวิชาการ
1.รวบรวมข้อมูลทางวิชาการของสำนัก 2.ทำแผนประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 3.เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด Website สำนักฯ,กรม ,เอกสารข่าว

12 แผนประชาสัมพันธ์ สสจ. งานนโยบายสำคัญ 1.รวบรวมภาพ ข้อมูล ประมวลผล
2.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด Website สำนักฯ,กรม ,เอกสารต่างๆให้ทันเวลา

13 4.งานสารสนเทศ

14 4.งานสารสนเทศ 4.1 ดูแลเว็บไซด์ 4.2 ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์
4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

15 สรุปโครงการงบประมาณ สสจ.ปี2555

16 โครงการ ได้รับตาม พ.ร.บ กรอบวงเงิน การบริหารงบ ปี 55
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืช(มันสำปะหลัง) 75,978,700 89,032,420 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืช(ปาล์มน้ำมัน) 889,000 919,000 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืช(ถั่วเหลือง) 1,160,000 1,256,000

17 โครงการ ได้รับตาม พ.ร.บ กรอบวงเงิน การบริหารงบ ปี 55
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืช(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 2,650,000 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจ(กาแฟ) 1,440,000 1,460,000 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(สับปะรด) 4,964,000 4,283,300

18 โครงการ ได้รับตาม พ.ร.บ กรอบวงเงิน การบริหารงบ ปี 55
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจ (ไม้ผล) 13,523,000 13,364,540 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจ(กล้วยไม้) 3,949,000 4,062,125 9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) 18,125,200 18,123,950

19 โครงการ ได้รับตาม พ.ร.บ กรอบวงเงิน การบริหารงบ ปี 55
10ลดต้นทุนการผลิตพืช ปรับระบบการปลูกข้าว(พืชหลังนา) 11,442,400 11,442,000 11. จัดระบบสินค้าเกษตร ในระดับพื้นที่ 1,083,100 1,018,350 12. ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 12,348,000 12,656,000 13.ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวเพื่อการจำนำ ปี 2554 16,100,000 12,787,500


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google