งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

2 1. ประสานรวบรวมแผน ปี 2555

3 1.1 รวบรวมแผน / งบประมาณ 1.2 ปรับปรุงแผน / งบประมาณ เพิ่มเติม 1.3 ประสานงาน / ชี้แจงกอง แผนงาน

4 1. ประสานรวบรวมแผน ปี 2555( ต่อ ) 1.4 จัดทำแผนงานโครงการฉบับ สมบูรณ์ 1.5 รวบรวมคู่มือโครงการ 1.6 จัดส่งเอกสารงบประมาณให้ กองแผนงาน 1.7 ประสานงานโครงการ งบประมาณอบรม / จัดทำเอกสาร

5 2. คำรับรองปฏิบัติราชการ

6 2.1 จัดทำคำรับรองปฏิบัติ ราชการ 2.2 ยกร่างมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ 2.3 ปรับปรุงคณะทำงานของ สสจ.

7 3. งานประชาสัมพันธ์

8 3.1 ประชุมคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์กรมฯ 3.2 กำหนดแผน ประชาสัมพันธ์ สสจ.

9 แผนประชาสัมพันธ์ สสจ. กิจกรรมต่างๆของ สำนักฯ 1. รวบรวมกิจกรรมที่จะ ประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ 2. จัดลำดับความสำคัญกิจกรรม 3. ประสานช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้หลากหลายช่องทาง

10 แผนประชาสัมพันธ์ สสจ. การประชุมผู้บริหาร / งาน ประชุมที่สำคัญ 1. จัดเก็บภาพการประชุม 2. รวบรวมข้อมูลการประชุม.. สรุป เป็นข่าว 3. เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด Website สำนักฯ, กรม

11 แผนประชาสัมพันธ์ สสจ. ข้อมูลทางวิชาการ 1. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ของสำนัก 2. ทำแผนประชาสัมพันธ์ตาม ช่วงเวลาที่เหมาะสม 3. เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด Website สำนักฯ, กรม, เอกสารข่าว

12 แผนประชาสัมพันธ์ สสจ. งานนโยบายสำคัญ 1. รวบรวมภาพ ข้อมูล ประมวลผล 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด Website สำนักฯ, กรม, เอกสารต่างๆให้ ทันเวลา

13 4. งานสารสนเทศ

14 4.1 ดูแลเว็บไซด์ 4.2 ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ 4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน

15 สรุปโครงการงบประมาณ สสจ. ปี 2555

16 โครงการ ได้รับตาม พ. ร. บ กรอบวงเงิน การบริหารงบ ปี 55 1. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตพืช ( มันสำปะหลัง ) 75,978,70089,032,420 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืช ( ปาล์มน้ำมัน ) 889,000919,000 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืช ( ถั่วเหลือง ) 1,160,0001,256,000

17 โครงการ ได้รับตาม พ. ร. บ กรอบวงเงิน การบริหารงบ ปี 55 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืช ( ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ ) 2,650,000 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจ ( กาแฟ ) 1,440,0001,460,000 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจ ( สับปะรด ) 4,964,0004,283,300

18 โครงการ ได้รับตาม พ. ร. บ กรอบวงเงิน การบริหารงบ ปี 55 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจ ( ไม้ ผล ) 13,523,00013,364,540 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจ ( กล้วยไม้ ) 3,949,0004,062,125 9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจ ( มะพร้าว ) 18,125,20018,123,950

19 โครงการ ได้รับตาม พ. ร. บ กรอบวงเงิน การบริหารงบ ปี 55 10 ลดต้นทุนการผลิตพืช ปรับ ระบบการปลูกข้าว ( พืชหลังนา ) 11,442,40011,442,000 11. จัดระบบสินค้าเกษตร ในระดับพื้นที่ 1,083,1001,018,350 12. ส่งเสริมสินค้าเกษตร ปลอดภัย 12,348,00012,656,000 13. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวเพื่อ การจำนำ ปี 2554 16,100,00012,787,500


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google