งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is the optimum stocking rate ? การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ดี ควร ให้มีอัตราสัตว์แทะเล็ม พอดีกับปริมาณของพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ ทั้ง ในช่วงฤดูฝน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is the optimum stocking rate ? การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ดี ควร ให้มีอัตราสัตว์แทะเล็ม พอดีกับปริมาณของพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ ทั้ง ในช่วงฤดูฝน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What is the optimum stocking rate ? การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ดี ควร ให้มีอัตราสัตว์แทะเล็ม พอดีกับปริมาณของพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ ทั้ง ในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง อัตราสัตว์แทะเล็มที่เหมาะสม เรียกว่า optimum stocking rate อัตราสัตว์แทะเล็ม จะใช้หน่วยเป็น animal unit (A.U.) แทนคำว่า “ ตัว ”

2 หน่วย 1 A.U. = มาตรฐานโคโตเต็มที่มีน้ำหนัก ประมาณ 300 กิโลกรัม แม่โค + ลูกโค 1 ตัว = 1.20 A.U. โคพ่อพันธุ์น้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม = 1.25 A.U. โคอายุ 1 ปี = 0.50 A.U. แกะพันธุ์ยุโรป 6 ตัว = 1.00 A.U.

3 การคำนวณ optimum stocking rate พื้นที่ 10 ไร่ ปลูกหญ้ารูซี่ ในช่วงฤดูฝน ถ้า ใช้ประโยชน์โดยการปล่อยให้ สัตว์แทะเล็ม จะต้องใช้อัตราสัตว์ กี่ หน่วยจึงจะ เหมาะสม การคำนวณ โดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ - ผลผลิตของหญ้ารูซี่ - ระยะเวลาที่ปล่อยแทะเล็ม ( ตั้งแต่ มิถุนายน - พฤศจิกายน ) - ความต้องการอาหารของสัตว์ ( น้ำหนักแห้ง ) คิด เป็น 3 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวสัตว์ - 1 A.U. = มาตรฐานโคโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม

4

5 1. ผลผลิต ( น้ำหนักแห้ง ) ของหญ้ารูซี่ ในสภาพ การแทะเล็ม ตั้งแต่เดือนมิ. ย.– พ. ย. มีผลผลิตสะสม 1.175 ตัน ต่อไร่ ดังนั้น พื้นที่แปลงหญ้า 10 ไร่ จะได้ผลผลิตสะสม เท่ากับ 11.75 ตัน (1.175 X 10) หรือ 11,750 กิโลกรัม 2. ระยะเวลาที่ปล่อยแทะเล็ม โจทย์ระบุตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนมิ. ย.– พ. ย. รวมเป็นระยะเวลา 183 วัน

6 3. การใช้อาหารในแต่ละวัน และอัตราสัตว์ที่ ปล่อย (optimum stocking rate ) ก. การใช้อาหารในแต่ละวัน ระยะเวลาที่แทะเล็มในแปลง 183 วัน ใช้อาหาร หยาบ 11,750 กิโลกรัม “ “ 1 “ “ 1 x 11,750 183 = 64.208 กก. ดังนั้น ปริมาณอาหารหยาบ 64.208 กก. นี้ จะต้องใช้อัตราสัตว์แทะเล็ม กี่ A.U. ? ต่อวัน

7 ข. อัตราสัตว์ที่ปล่อยแทะเล็ม (optimum stocking rate ) วิธีที่ 1 เมื่อ - 1 A.U. = มาตรฐานโคโตเต็มที่ มีน้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม - ความต้องการอาหารของสัตว์ ( น้ำหนักแห้ง ) คิด เป็น 3 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวสัตว์ ดังนั้น โคน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ต้องการ อาหาร 3 กิโลกรัม โคโตเต็มที่ น้ำหนัก 300 กิโลกรัม ( 1 A.U. ) “ 300 X 3 100 = 9 กิโลกรัม

8 ใน 1 วัน จะใช้อาหารหยาบแห้ง 9 กิโลกรัม เลี้ยงโคที่โตเต็มที่ น้ำหนัก 300 กิโลกรัม หรืออาหารหยาบแห้ง 9 กิโลกรัม ใช้อัตราสัตว์ 1 A.U. (Animal Unit) เมื่ออาหารหยาบแห้ง 9 กิโลกรัม ใช้อัตรา สัตว์ 1 A.U. “ 64.208 “ 64.208 X 1 9 = 7.134 A.U. หรือน้ำหนักสัตว์ทั้งหมด 2,140.2 กิโลกรัม (7.134 X 300) ดังนั้นจำนวนโคที่ปล่อยทั้งหมด น้ำหนักรวมกันแล้วต้องไม่ เกิน 2,140.2 กิโลกรัม ต่อวัน

9 ข. อัตราสัตว์ที่ปล่อยแทะเล็ม (optimum stocking rate ) วิธีที่ 2 ระยะเวลา 1 วัน สัตว์ 1 A.U. ต้องการ อาหารแห้ง 9 กก. ระยะเวลา 183 วัน --------------”----------- -- 9 x 183 =1,647 kg. อาหารแห้ง 1,647 kg. ระยะเวลา 183 วัน ใช้เลี้ยง สัตว์ได้ 1 A.U. ----------- 11,750 --------” ----------- 11,750 1,647 = 7.13 A.U.


ดาวน์โหลด ppt What is the optimum stocking rate ? การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ดี ควร ให้มีอัตราสัตว์แทะเล็ม พอดีกับปริมาณของพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ ทั้ง ในช่วงฤดูฝน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google