งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน “ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน “ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน “ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า”

2 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน (1) พ.ศ. 2544 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้การสนับสนุนราคา รับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับ SPP พลังงานหมุนเวียน ด้วยวิธี ประมูลแข่งขัน พ.ศ. 2550 การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายออกประกาศให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ ไฟฟ้าจากราคาตามระเบียบ VSPP ตามประเภทเทคโนโลยีใน อัตราคงที่ กฟผ. ออกประกาศให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากราคาตาม ระเบียบ SPP (ลม ขยะ แสงอาทิตย์) ในอัตราคงที่ กระทรวงพลังงานออกประกาศเชิญชวนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ ใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อยื่นข้อเสนอส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูลแข่งขัน กฟผ. และ กฟภ. ออกประกาศส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ สำหรับโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน (2) การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนสูง เข้า มามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าให้กับระบบเพิ่มขึ้น คำนึงถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า คำนึงถึงภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน มูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าตามส่วนเพิ่มฯ ให้ส่งผ่านค่าไฟฟ้าตามสูตรการ ปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (F t )

4 มติ กพช. 4 มิ.ย. 2550 : เห็นชอบการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ) ดังนี้ มติ กพช. 27 ส.ค. 2550 : เห็นชอบการกำหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่ให้เพิ่มเติมพิเศษ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รวมถึงโครงการ โรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ) ด้วย ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สำหรับโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื้อเพลิง/เทคโนโลยีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า เดิม (บาท/kWh ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า พิเศษ(บาท/kWh ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า รวม (บาท/kWh) ชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ0.301.01.30 พลังน้ำขนาดเล็ก (50-200 kW)0.401.01.40 พลังน้ำขนาดเล็ก (< 50 kW)0.801.01.80 ขยะ2.501.03.50 พลังงานลม3.501.505.00 พลังงานแสงอาทิตย์8.001.509.50 หมายเหตุ : กฟผ. ออกประกาศ 23 ก.ค. 2550 และ กฟภ. ออกประกาศ 13 ก.ค. 2550 มีโครงการที่ได้รับส่วนเพิ่มพิเศษ 1 ราย คือ บจก. กัลฟ์ ยะลากรีน ที่ตั้ง อ. เมือง จ. ยะลา ปริมาณพลังไฟฟ้า เสนอขาย 20.20 MW ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน “ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google