งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน “ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน “ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน “ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า”
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน “ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า”

2 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน (1)
พ.ศ. 2544 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้การสนับสนุนราคารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับ SPP พลังงานหมุนเวียน ด้วยวิธีประมูลแข่งขัน พ.ศ. 2550 การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายออกประกาศให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากราคาตามระเบียบ VSPP ตามประเภทเทคโนโลยีใน อัตราคงที่ กฟผ. ออกประกาศให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากราคาตามระเบียบ SPP (ลม ขยะ แสงอาทิตย์) ในอัตราคงที่ กระทรวงพลังงานออกประกาศเชิญชวนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อยื่นข้อเสนอส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าด้วยวิธีประมูลแข่งขัน กฟผ. และ กฟภ. ออกประกาศส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ สำหรับโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน (2)
การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนสูง เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าให้กับระบบเพิ่มขึ้น คำนึงถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า คำนึงถึงภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน มูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าตามส่วนเพิ่มฯ ให้ส่งผ่านค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

4 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สำหรับโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มติ กพช. 4 มิ.ย : เห็นชอบการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ) ดังนี้ เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าเดิม (บาท/kWh ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ(บาท/kWh ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้ารวม (บาท/kWh) ชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ 0.30 1.0 1.30 พลังน้ำขนาดเล็ก ( kW) 0.40 1.40 พลังน้ำขนาดเล็ก (< 50 kW) 0.80 1.80 ขยะ 2.50 3.50 พลังงานลม 1.50 5.00 พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00 9.50 หมายเหตุ : กฟผ. ออกประกาศ 23 ก.ค และ กฟภ. ออกประกาศ 13 ก.ค. 2550 มติ กพช. 27 ส.ค : เห็นชอบการกำหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่ให้เพิ่มเติมพิเศษ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ) ด้วย มีโครงการที่ได้รับส่วนเพิ่มพิเศษ 1 ราย คือ บจก. กัลฟ์ ยะลากรีน ที่ตั้ง อ. เมือง จ. ยะลา ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย MW ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน “ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google