งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราส่วน บทที่ 1 ความหมายของ อัตราส่วน อัตราส่วน คือ การ เปรียบเทียบระหว่างจำนวน สองจำนวนใด ๆ แต่ละ จำนวนอาจเป็นจำนวน สิ่งของ ความสูง ความยาว หรืออื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราส่วน บทที่ 1 ความหมายของ อัตราส่วน อัตราส่วน คือ การ เปรียบเทียบระหว่างจำนวน สองจำนวนใด ๆ แต่ละ จำนวนอาจเป็นจำนวน สิ่งของ ความสูง ความยาว หรืออื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราส่วน บทที่ 1

3 ความหมายของ อัตราส่วน อัตราส่วน คือ การ เปรียบเทียบระหว่างจำนวน สองจำนวนใด ๆ แต่ละ จำนวนอาจเป็นจำนวน สิ่งของ ความสูง ความยาว หรืออื่น ๆ ที่ต้องการนำมา เปรียบเทียบกัน

4 อัตราส่วน a ต่อ b เขียน แทนด้วย a : b หรือเขียน ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น เรียก a ว่า จำนวนแรก หรือจำนวนที่หนึ่ง เรียก b ว่าจำนวนหลัง หรือ จำนวนที่สอง

5 เช่น อัตราส่วน 2 ต่อ 3 เขียนแทนด้วย 2 : 3 หรือ เช่น อัตราส่วน 5 ต่อ 9 เขียนแทนด้วย 5 : 9 หรือ

6 EX.1 โรงงานแห่งหนึ่งมีคนงาน ทั้งหมด 800 คน เป็นคนงาน ชาย 500 คน เป็นคนงานหญิง 300 คน ถ้าจะเขียนให้อยู่ในรูป ของอัตราส่วนแล้วจะเขียนได้ ดังนี้ - อัตราส่วนระหว่างจำนวนคนงานชาย ต่อจำนวนคนงานหญิง - อัตราส่วนระหว่างจำนวนคนงาน หญิงต่อจำนวนคนงานชาย = 500 : 300 คน = 300 : 500 คน

7 EX.2 สมชายขับรถ ใช้เวลา 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอบ 90 กิโลเมตร : 1 ชั่วโมง EX. 3 เงิน 1 บาท มี 100 สตางค์ ตอบ 1 บาท : 100 สตางค์

8 แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วน วิวัฒน์ซื้อวิทยุมาราคาเครื่องละ 1,250 บาท ขายไปราคาเครื่อง ละ 1,800 บาท จงเขียน อัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ ต่อไปนี้ 1. อัตราส่วนของราคาทุนต่อ ราคาขาย 2. อัตราส่วนของราคาทุนต่อกำไร 3. อัตราส่วนของราคาขาย ต่อกำไร 4. อัตราส่วนของกำไรต่อ ราคาทุน

9 5. อัตราส่วนการพิมพ์หนังสือ 4 บรรทัดต่อ 1 นาที 6. อัตราส่วนของระยะทาง 80 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง

10 อัตราส่วนอย่างต่ำ ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน 16 : 32 เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ วิธี ทำ ดังนั้น อัตราส่วนอย่างต่ำของ 16 : 32 เท่ากับ 1 : 2

11 ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน 75 : 100 เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ วิธี ทำ ดังนั้น อัตราส่วนอย่างต่ำของ 75 : 100 เท่ากับ 3 : 4

12 จงทำให้เป็นอัตราส่วน อย่างต่ำ 1) 5 : 152) 4 : 8 3 ) 7 : 14 4 ) 18 : 30 5 ) 150 : 2406 ) 140 : 70 7 ) 15 : 2258 ) 10 : 20 9 ) 19 : 38 10) 48 : 60

13 การทำอัตราส่วนที่เท่ากับ อัตราส่วนที่กำหนดมาให้ ตัวอย่างที่ 1 จงหาอัตราส่วนที่ เท่ากับอัตราส่วน 4 : 5 มา 3 อัตราส่วน วิธี ทำ อัตราส่วนที่เท่ากับ 4 :5 คือ 8 :10, 12 : 15, 16 : 20

14 ตัวอย่างที่ 2 จงหาอัตราส่วนที่ เท่ากับอัตราส่วน 15 : 10 มา 3 อัตราส่วน วิธี ทำ อัตราส่วนที่เท่ากับ 15 :10 คือ 30 :20, 45 : 30, 60 : 40

15 จงหาอัตราส่วนที่เท่ากันกับ อัตราส่วนที่กำหนดมา 4 อัตราส่วน 1)1 : 22) 2 : 3 3)0.9:1.84) 5 : 6 5)15 : 156) 3 : 4 7)7 : 148) 10 :12 9) 8 : 1610) 3 : 8

16 อัตราส่วน ต่อเนื่อง อัตราส่วนต่อเนื่อง คือ อัตราส่วนที่ แสดงการ เปรียบเทียบ ปริมาณตั้งแต่ 3 ปริมาณขึ้นไป

17 ต. ย.1 ถ้า a : b = 4 : 7 และ b : c = 7 : 9 จงหา อัตราส่วน a : b : c วิธี ทำ a : b = 4 : 7 b : c = 7 : 9 ดังนั้น a : b : c = 4 : 7 : 9

18 ต. ย.2 ถ้า a : b = 5 : 2 และ b : c = 6 : 11 จงหา อัตราส่วน a : b : c วิธีทำ ทำให้ b ให้มีค่าเท่ากันจะได้ a : b = 5 : 2 a : b = 15 : 6 = 5 X 3 : 2 X 3 = 15 : 6 ดังนั้น a : b : c = 15 : 6 : 11

19 ต. ย.3 ถ้า a : b = 1 : 3 และ b : c = 10 : 15 จงหา อัตราส่วน a : b : c วิธีทำ หา b ทั้ง 2 อัตราส่วน คือ 3, 10 ทำให้ b ให้มีค่าเท่ากันจะได้ a : b = 1 : 3 b : c = 10 : 15 = 1 X 10 : 3 X 10 = 10 : 30 ดังนั้น a : b : c = 10 : 30 : 45 มี ค. ร. น = 3 X 10 = 30 = 10 X 3 : 15 X 3 = 30 : 45

20 แบบฝึกหัด เรื่องอัตราส่วนต่อเนื่อง 1. a: b = 5 : 9 และ b : c = 81 : 12 จงหา a : b : c 2. a: b = 12 : 15 และ b : c = 25 : 7 จงหา a : b : c 3. a: b = 14 : 17 และ b : c = 9 : 5 จงหา a : b : c 4. a: b = 8 : 19 และ b : c = 5 : 11 จงหา a : b : c 5. a: b = 16 : 32 และ b : c = 16 : 48 จงหา a : b : c 6. a: b = 18 : 21 และ b : c = 48 : 15 จงหา a : b : c 7. a: b = 100 : 300 และ b : c = 40 : 50 จงหา a : b : c 8. a: b = 150 : 75 และ b : c = 15 : 65 จงหา a : b : c 9. a: b = 3 : 4 และ b : c = 2 : 5 จงหา a : b : c 10. a: b = 8 : 5 และ b : c = 15 : 4 จงหา a : b : c


ดาวน์โหลด ppt อัตราส่วน บทที่ 1 ความหมายของ อัตราส่วน อัตราส่วน คือ การ เปรียบเทียบระหว่างจำนวน สองจำนวนใด ๆ แต่ละ จำนวนอาจเป็นจำนวน สิ่งของ ความสูง ความยาว หรืออื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google