งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ปรึกษา : อ.ฉัตรชัย มีหนุน อ. ฉัตรชัย มีหนุน คุณชลิต ช่วยบำรุง คุณสมศรี จรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เลขาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ปรึกษา : อ.ฉัตรชัย มีหนุน อ. ฉัตรชัย มีหนุน คุณชลิต ช่วยบำรุง คุณสมศรี จรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เลขาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่ปรึกษา : อ.ฉัตรชัย มีหนุน

3 อ. ฉัตรชัย มีหนุน คุณชลิต ช่วยบำรุง คุณสมศรี จรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เลขาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ตัวแทนทีมจากหน่วยงานต่างๆ ประธานตรวจการประเมิน คุณชานนท์ เยื่อใย กรรมการตรวจประเมิน คุณวรพจน์ โกยพิพัฒน์กุล กรรมการตรวจประเมิน คุณไพรัตน์ ชูประดิษฐ์ คูณศราวุธ ขานทอง คุณอุทิศ พรหมมินทร์คุณพิษิต ชัชเวช 4.คุณอนุชา ศรจันทร์ คุณพีรยุทธ์ ฉิมเรือง 3.คุณวรพจน์ โกยพิพัฒน์กุล คุณววิศุทธิ์ คนหมั่น คุณยศกรณ์ เนตรแสงทิพย์ คุณศุภวัฒน์ จริญกุลวณิช ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง คุณประถมชัย สมบัติ คุณสมศรี จรสุวรรณ คุณสายัน อินทวงษ์ ผู้ช่วยเลขาฯ คูณศราวุธ ขานทอง

4 1. กำหนดแผนและเป้าหมายการลดใช้พลังานปี 2555 ให้มีผล ประหยัดเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี 2554 อย่างน้อย 10% สื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ ปฏิบัติได้ถูกต้องและมีส่วม ร่วมอย่างทั่วถึง โดยให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่ง ของโรงพยาบาล ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการบริการ ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงาน อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับงานบริการ 2. 3. 4. 5.

5

6

7

8      

9 3.การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ จุดที่พัฒนาได้ - ควรมีการจัดทำแผนกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจ เช่น โครงการผลประหยัดแลกคูปอง - ควรมีการแข่งขันประหยัดพลังงานระหว่างหน่วยงาน ต่างๆและมีรางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลงานดี

10 1. นโยบายการจัดการพลังงาน ทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย การจัดการองค์กร หมุนเวียนบุคลากรร่วมเป็นกรรมการ/คณะทำงานในตำแหน่ง ต่างๆ การลงทุน มีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและดำเนินการตาม แผนอนุรักษ์พลังงาน ระบบข้อมูลข่าวสาร มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและครบถ้วน 2. 3. 4.

11 5. การประชาสัมพันธ์ มีการเผยแพร่โครงการอนุรักษ์พลังงาน.

12

13 ผลสำรวจ : ความร้อน จากหลอดไฟฟ้าส่ง ผลกระทบแก่พนักงานทำ ให้เกิดความร้อนสะสมที่ตัว พนักงาน มาตรการด้านเทคนิค ควร มีการปรับโคมไฟฟ้าให้ สูงขึ้นเพื่อให้ความร้อนที่ กระทบแก่ตัวพนักงาน น้อยลงโดยที่ความสว่าง ยังอยู่ในมาตรฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การ ทำงานของ เครื่องปรับอากาศลดลง จากเดิมสามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น หมายเหตุ : ต้องมีการ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ เห็นตัวเลขการ ประหยัดพลังงานที่ ชัดเจน

14 ผลการสำรวจ : มีการติดตั้ง VSD ระบบปั๊มน้ำ CHP, CDP เพื่อลด พลังงานการใช้ไฟฟ้า แต่ไม่มี ติดตั้งที่ระบบ Cooling Tower ถ้าเปิดระบบ Cooling Tower พิกัดกำลังไฟฟ้า = 7,500 watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 % เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง / วัน วันทำงาน = 365 วัน / ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 21,900 หน่วย / ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 21,900 X 3.4 = 74,460 บาท / ปี

15 ผลการสำรวจ : มีการติดตั้ง VSD ระบบ ปั๊มน้ำ CHP, CDP เพื่อลดพลังงานการ ใช้ไฟฟ้า แต่ไม่มีติดตั้งที่ระบบ Cooling Tower ถ้าเปิดระบบ Cooling Tower ผลประหยัด : ติดตั้ง VSD เพิ่มขนาด 7.5 KW. ใช้งานที่ 70 % เป็นเวลา 8 ชั่วโมง พลังงานไฟฟ้า = ( 7,500 x 8 x 0.7 x 365 ) / 1000 = 15,330 หน่วย / ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.4 บาท / หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 21,900 – 15,330 = 6,570x 3.4 = 22, 338 บาท / ปี

16 ผลการสำรวจ : มีการติดตั้ง VSD ระบบ ปั๊มน้ำ CHP, CDP เพื่อลดพลังงานการ ใช้ไฟฟ้า แต่ไม่มีติดตั้งที่ระบบ Cooling Tower ถ้าเปิดระบบ Cooling Tower ผลประหยัด : ติดตั้ง VSD เพิ่มขนาด 7.5 KW. ใช้งานที่ 40 % เป็นเวลา 8 ชั่วโมง พลังงานไฟฟ้า = ( 7,500 x 8 x 0.4 x 365 ) / 1000 = 8,760 หน่วย / ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.4 บาท / หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 21,900 – 8,760 =13,140 x 3.4 = 44,676 บาท / ปี

17 ระยะเวลาจุดคุ้ม : เมื่อมีการติดตั้ง VSD ระบบ Cooling Tower จำนวน 2 ตัว เพื่อลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า งบประมาณการลงทุนโดยประมาณ อยู่ที่ 200,000 บาท จุดคุ้มทุน : ติดตั้ง VSD เพิ่มขนาด 7.5 KW. จำนวน 2 ตัว ใช้งานที่ 40 % เป็นเวลา 8 ชั่วโมง สามารถประหยัดได้ 89,352 บาท / ปี ราคา VSD จำนวน 2 ตัวพร้อม อุปกรณ์ ราคา 200,000 บาท ผลประหยัดเมื่อมีการติดตั้ง VSD ที่ Cooling Tower จำนวน 2 ตัว สามารถประหยัดได้ 89,352 บาท / ปี จุดคุ้มทุนในการลงทุนอยู่ที่ 2.5 ปี

18 ควรมีการติดตั้งโช๊คประตูในพื้นที่มีอุณภูมิห้อง ที่ต่างกันเพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองของระบบ ปรับอากาศ 1 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศควรห่างจาก ประตูเข้าออก 2

19

20

21 .

22

23


ดาวน์โหลด ppt ที่ปรึกษา : อ.ฉัตรชัย มีหนุน อ. ฉัตรชัย มีหนุน คุณชลิต ช่วยบำรุง คุณสมศรี จรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เลขาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google