งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การผลิตและการส่ง พลังงานไฟฟ้า. น้ำเป็นพลังงานธรรมชาติที่สำคัญ เราใช้น้ำ ซึ่งได้จากเขื่อนมาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยกักน้ำให้ อยู่ระดับสูงจนมีแรงดันพอที่จะหมุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การผลิตและการส่ง พลังงานไฟฟ้า. น้ำเป็นพลังงานธรรมชาติที่สำคัญ เราใช้น้ำ ซึ่งได้จากเขื่อนมาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยกักน้ำให้ อยู่ระดับสูงจนมีแรงดันพอที่จะหมุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การผลิตและการส่ง พลังงานไฟฟ้า

2 น้ำเป็นพลังงานธรรมชาติที่สำคัญ เราใช้น้ำ ซึ่งได้จากเขื่อนมาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยกักน้ำให้ อยู่ระดับสูงจนมีแรงดันพอที่จะหมุน เครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งอยู่ท้ายน้ำที่ระดับต่ำกว่า ได้ ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำงานและผลิต กระแสไฟฟ้าออกมา เขื่อนผลิตไฟฟ้าที่สำคัญใน ประเทศไทย เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, เขื่อน อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น, เขื่อนชัยนาท, เชื่อนวชิ ราลงกรณ์และเขื่อนท่าทุ่งนา

3 เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากการ เผาไหม้ถ่าน หิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา เพื่อต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำ ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางตั้งอยู่ใกล้บริเวณเหมือง ลิกไนต์ โรงไฟฟ้า พระนครเหนือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำมันเตา โรงไฟฟ้าชนิดนี้เป็น โรงไฟฟ้าที่เหมาะจะใช้เป็นโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า ตลอดเวลาเป็นเวลานาน มีประสิทธิภาพ 30-35% มีอายุ การใช้งานประมาณ 25 ปี ผลิตไฟฟ้าประมาณ 42% ของ กำลังผลิตทั้งหมด การก่อสร้าง โรงไฟฟ้าแบบนี้ควรอยู่ใกล้ แหล่งน้ำและเชื้อเพลิงที่จะใช้

4 เช่น ที่ลานกระบือ ไทรน้อย หนองจอก บางกอก น้อย ราชบุรี ได้พลังงานหมุนแกนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ กับอากาศ ความดันสูงจาก เครื่องอัดอากาศ โดยอัดอากาศให้มีปริมาตรเล็กลงอย่าง รวดเร็วจน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น เมื่ออัดเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันก๊าดเข้าไปจะเกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ได้ก๊าซ ร้อนจัดและมี ความดันสูงผ่านไปผลักดันกังหันให้หมุน ด้วยความเร็วสูง เพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้า แบบกังหันก๊าซมีประสิทธิภาพ 25% เหมาะจะเป็นไฟฟ้า สำรองเวลาต้องการไฟฟ้าสูงสุด หรือในกรณีฉุกเฉิน มีอายุ การใช้งานประมาณ 15 ปี

5 เป็นการนำเอา เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า กังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมาใช้ร่วมกัน โดยนำไอเสียจาก โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไปผ่านหม้อ น้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอไปผลักกังหันน้ำเพื่อ หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เครื่องกังหันก๊าซ 1-4 เครื่องร่วมกับกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง มีประสิทธิภาพ 40-45 % มีอายุใช้งาน ประมาณ 20 ปี ผลิตไฟฟ้าประมาณ 30% ของ กำลัง ผลิตทั้งหมด ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าที่ลาน กระบือ โรงไฟฟ้าที่ อ. บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

6 เช่น โรงไฟฟ้าที่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไปหมุนเพลาข้อ เหวี่ยงเพื่อหมุนเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มักเป็น โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองสำหรับ จ่ายไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการ ไฟฟ้าสูงและใน กรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่ ใหม่ได้ง่าย มีประสิทธิภาพ 30-40 % มีอายุการใช้ งานประมาณ 20 ปี

7 หมายถึง โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนที่ได้จากใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้ จากขยะ เนื่องจากพลังงานดังกล่าว มีความไม่ สม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการ ผลิตไฟฟ้าจึงสูง เช่น โรงไฟฟ้า อ. ฝาง โรงไฟฟ้า อ. สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

8 พลังงานที่หมุนเครื่องกำเนิด ไฟฟ้ามาจาก เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์เป็นแบบปฏิกิริยา นิวเคลียร์ฟิชชั่น โดยการ ยิงนิวตรอนไปชนนิวเคลียสของเชื้อเพลิง เช่น ยูเรเนียม 235 ให้พลังงานออกมามหาศาลเนื่องจาก เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ พลังงานที่ได้จะนำมาทำให้น้ำ กลายเป็นไอ ใช้หมุนกังหันซึ่งติดอยู่กับแกนเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ กระแสไฟฟ้าต้นทุนต่ำ แต่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง สูงมาก ปัจจุบันยังไม่มีในประเทศไทย

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การผลิตและการส่ง พลังงานไฟฟ้า. น้ำเป็นพลังงานธรรมชาติที่สำคัญ เราใช้น้ำ ซึ่งได้จากเขื่อนมาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยกักน้ำให้ อยู่ระดับสูงจนมีแรงดันพอที่จะหมุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google