งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ktoe kWhลิตรตัน หน่วยกายภาพ = ? ktoe 3 ไม่ต้องตกใจกับ ตัวเลขครับ !! เรามี โปรแกรมแปลงหน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ktoe kWhลิตรตัน หน่วยกายภาพ = ? ktoe 3 ไม่ต้องตกใจกับ ตัวเลขครับ !! เรามี โปรแกรมแปลงหน่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 ktoe kWhลิตรตัน หน่วยกายภาพ = ? ktoe

3 3 ไม่ต้องตกใจกับ ตัวเลขครับ !! เรามี โปรแกรมแปลงหน่วย

4 4 เข้าไปที่ website : www.thaienergydata.in.th

5 5 ป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เลือกเมนูเครื่องมือ  unit converter

6 เลือกประเภทหน่วย เลือกจุดทศนิยม เลือกชนิดเชื้อเพลิง เลือกหน่วย ป้อนจำนวน กดปุ่ม คำนวณ เลือกหน่วย แสดงผลการ แปลงหน่วย 6

7 7 คุณสมบัติทางด้านพลังงานที่มีแฝงอยู่ใน สิ่งต่างๆ ซึ่งยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนพลังงาน พลังงานเชิงพาณิชย์ พลังงานทดแทน

8 พลังงานเชิงพาณิชย์ 8 พลังงานที่สามารถนำส่งไปถึงผู้บริโภคโดยผ่านระบบตลาด เช่น

9 แบบจำลองการคำนวณศักยภาพเชิงพาณิชย์ 9 ปริมาณ สำรอง เชื้อเพลิง ค่าการ แปลง หน่วย ศักยภาพ พลังงาน เชิง พาณิชย์ ข้อมูลจาก รายงานประจำปี กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ

10 พลังงานทดแทน 10 พลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติและสามารถจัดหาได้ใหม่ใน ระยะเวลาอันสั้น ซี่งนำมาใช้ทดแทนการใช้พลังงาน ฟอสซิล เช่น

11 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 11

12 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 12 นำไปใช้งานอย่างอื่น ไม่ได้ใช้งาน นำมาผลิตพลังงาน

13 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 13 ปริมาณ ผลผลิต พืช ค่าการ แปลง หน่วย ศักยภาพ พลังงาน ชีวมวล ข้อมูลจากสถิติ การเกษตร ประเทศไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

14 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 14 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เก็บได้ เก็บไม่ได้ มูลแห้ง มูลที่ระเหยได้ มูลสัตว์

15 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 15 จำนวน สัตว์ ค่าการ แปลง หน่วย ศักยภาพ พลังงาน ก๊าซ ชีวภาพ ข้อมูลจากสถิติ การเกษตร ประเทศไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

16 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 16 ขยะ เผา ฝังกลบ ก๊าซชีวภาพ ความร้อน

17 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 17 ปริมาณ ขยะ ค่าการ แปลง หน่วย ศักยภาพ พลังงาน จากขยะ ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติ แห่งชาติ

18 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 18 อัตรา การไหล ความสูง

19 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 19 - ความสูงหัวน้ำ - อัตราการไหล ค่าการ แปลง หน่วย ศักยภาพ พลังงาน น้ำ ข้อมูลจาก กรมชลประทาน

20 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 20 10 % 80 %

21 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 21 ข้อมูลสถิติการใช้ ที่ดิน จากสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน

22 การคำนวณศักยภาพพลังงานทดแทน 22 ค่าความเข้ม แสงอาทิตย์ พื้นที่ทั้งหมด- พื้นที่ป่า-พื้นที่เกษตร ค่าการแปลงหน่วย ศักยภาพ พลังงาน แสงอาทิตย์

23 23 พลังงานที่ถูกส่งหรือถูกผลิตเพื่อไปใช้ใน ผู้บริโภคพลังงานลำดับสุดท้าย โดยไม่ รวมเชื้อเพลิงที่นำไปใช้ในกระบวนการ แปรรูปพลังงาน

24 24 พลังงาน เชิงพาณิชย์ น้ำมัน เชื้อเพลิง ไฟฟ้า ก๊าซ ธรรมชาติ พลังงาน หมุนเวียน ชีวมวล ก๊าซ ชีวภาพ ขยะ  สาขาที่อยู่อาศัย  สาขาเกษตรกรรม  สาขาธุรกิจการค้า  สาขาอุตสาหกรรม  สาขาขนส่ง  สาขาอื่นๆ  สาขาที่อยู่อาศัย  สาขาเกษตรกรรม  สาขาธุรกิจการค้า  สาขาอุตสาหกรรม  สาขาขนส่ง  สาขาอื่นๆ

25 1.น้ำมันเบนซินทุกชนิด และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 2.น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล 3.น้ำมันดีเซลหมุนช้า 4.น้ำมันเตา 5.ก๊าซหุงต้ม 6.ก๊าซธรรมชาติ 7.ถ่านหิน 8.ชีวมวล 9.ก๊าซชีวภาพ 10.พลังงานไฟฟ้า 25

26 26

27 27

28 28 ปริมาณการ จำหน่าย น้ำมันเบนซิน ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ใช้น้ำมัน เบนซิน ข้อมูลจาก กรมธุรกิจพลังงาน

29 29

30 2.1 สาขาการขนส่ง 30 สาขาขนส่ง (ชั่วคราว) สาขา เกษตรกรรม สาขาอื่นๆ (เหมืองแร่) สาขา ขนส่ง

31 2.2 สาขาเกษตรกรรม 31 การ เพาะปลูก ป่าไม้ การประมง ทะเล สาขา เกษตรกรรม

32 2.2 สาขาเกษตรกรรม (การเพาะปลูก) 32 พื้นที่ เพาะปลูก อัตราการ บริโภค น้ำมัน ปริมาณการใช้ น้ำมันดีเซลใน การเพาะปลูก

33 2.2 สาขาเกษตรกรรม (ป่าไม้) 33 พื้นที่ โค่น สวนยาง อัตราการ บริโภค น้ำมัน ปริมาณการใช้ น้ำมันดีเซลใน การทำป่าไม้

34 2.2 สาขาเกษตรกรรม (การประมง) 34 จำนวน เรือจด ทะเบียน จำนวน เที่ยวเรือ ออกทะเล อัตราการ บริโภค น้ำมัน ปริมาณการ ใช้น้ำมัน ดีเซลในการ ประมง

35 2.3 สาขาเหมืองแร่ 35 การใช้น้ำมัน ดีเซลในสาขา เหมืองแร่ การแปรรูป พลังงาน ถ่านหิน ลิกไนต์สำหรับ โรงไฟฟ้า สาขาอื่นๆ เหมืองแร่ชนิด อื่นๆ

36 2.3 สาขาเหมืองแร่ 36 ปริมาณ ผลผลิต แร่ อัตราการ บริโภค น้ำมัน ปริมาณการใช้ น้ำมันดีเซลใน สาขาเหมืองแร่

37 37

38 38

39 39 ปริมาณการ จำหน่าย น้ำมันดีเซล หมุนช้า ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ใช้น้ำมัน ดีเซล หมุนช้า ข้อมูลจาก กรมธุรกิจพลังงาน

40 40

41 41

42 42 ปริมาณการ จำหน่าย น้ำมันเตา ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ใช้น้ำมัน เตา ข้อมูลจาก กรมธุรกิจพลังงาน

43 43

44 44

45 45 5.1 สาขาธุรกิจการค้าและบริการ ปริมาณการใช้ ก๊าซหุงต้มใน สาขาธุรกิจ การค้าและ บริการ (ชั่วคราว) ปริมาณการใช้ ก๊าซหุงต้มใน สาขาที่อยู่อาศัย

46 46 5.2 สาขาที่อยู่อาศัย สัดส่วนการใช้ ก๊าซหุงต้มใน สาขาที่อยู่อาศัย ต่อการใช้รวม ปริมาณการใช้ ก๊าซหุงต้มใน สาขาธุรกิจ การค้า(ชั่วคราว) ปริมาณการใช้ ก๊าซหุงต้มใน สาขาที่อยู่อาศัย สัดส่วนการใช้ ก๊าซหุงต้มใน สาขาที่อยู่อาศัย ต่อการใช้รวม ปริมาณการใช้ ก๊าซหุงต้มใน สาขาที่อยู่อาศัย รวมเป็นภาค ปริมาณการใช้ ก๊าซหุงต้มใน สาขาธุรกิจการค้า (ชั่วคราว) รวม เป็นภาค

47 47 5.2 สาขาที่อยู่อาศัย ปริมาณการใช้ ก๊าซหุงต้มใน สาขาที่อยู่อาศัย รวมเป็นภาค ค่าใช้จ่ายก๊าซ หุงต้มรายภาคต่อ ครัวเรือน จำนวน ครัวเรือนใน ภาค ราคาก๊าซหุง ต้มเฉลี่ย รายภาค

48 48

49 49

50 50 ปริมาณการ จำหน่าย ก๊าซธรรมชาติ ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ใช้ก๊าซ ธรรมชาติ ข้อมูลจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

51 51

52 52

53 53 ปริมาณการใช้ ถ่านหินใน โรงงานควบคุม ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ใช้ถ่านหิน ข้อมูลจาก กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน

54 54

55 55

56 56 5.1 สาขาอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้ ชีวมวลใน โรงงานควบคุม ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ใช้ชีวมวล ข้อมูลจาก กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ผลผลิตพืช เกษตร สัดส่วนชีว มวลต่อ ผลผลิตพืช สัดส่วนการนำ ชีวมวลไปใช้ ในโรงงาน ปริมาณ การใช้ ชีวมวล

57 57 ปริมาณการผลิต ก๊าซชีวภาพต่อ วัน ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ใช้ก๊าซ ธรรมชาติ ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยและ พัฒนาพลังงาน นครพิงค์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

58 58

59 59 ปริมาณการ จำหน่าย ไฟฟ้า ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ข้อมูลจาก การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค

60 • มิติด้านเศรษฐกิจและสังคม o ECO 1 การใช้พลังงานต่อหัวประชากร (Per Capita Energy Consumption) 60

61 ENERGY 61

62 ENERGY $ $ $ $ $$ 62

63 63

64 64 การประมวลผล/คำนวณข้อมูลปฐมภูมิ

65 • ลักษณะของโครงการด้าน พลังงาน • ตัวอย่างการเก็บข้อมูลโครงการ ด้านพลังงาน • การประมวลผล/คำนวณ ข้อมูล โครงการด้านพลังงาน • การนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้ งาน 65 เนื้อหาในการบรรยาย

66 66 ลักษณะของโครงการด้านพลังงาน โครงการ พลังงานทดแทน โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจาก มูลสัตว์ โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล โครงการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน โครงการอบแห้ง โครงการ อนุรักษ์พลังงาน โครงการลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า โครงการลดการใช้ก๊าซหุงต้ม โครงการลดการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง

67 67 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลโครงการด้านพลังงาน

68 68 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน

69 69 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน

70 70 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงาน

71 71 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงาน

72 72 การคำนวณข้อมูลโครงการด้านพลังงาน

73 73 การคำนวณข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ชนิดและ ปริมาณ เชื้อเพลิงชีว มวลที่ใช้ (กิโลกรัมต่อ ปี) ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณ การผลิต พลังงาน (ktoe)

74 การคำนวณข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เก็บได้ เก็บไม่ได้ มูล แห้ง มูลที่ระเหยได้ มูลสัตว์

75 75 การคำนวณข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ ประเภท และ จำนวนสัตว์ (ตัว) ค่าการ แปลงหน่วย ปริมาณการ ผลิต พลังงาน (ktoe)

76 76 การคำนวณข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 76 ชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล พลังงาน ไฟฟ้า

77 77 การคำนวณข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 77 ลม กังหันลมผลิตไฟฟ้า พลังงาน ไฟฟ้า

78 78 การคำนวณข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 78 แสงอาทิตย์ Solar cell พลังงาน ไฟฟ้า

79 79 การคำนวณข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 79 แหล่งน้ำ กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า พลังงาน ไฟฟ้า

80 80 การคำนวณข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน - กำลังการผลิต (kW) - ระยะเวลาผลิตต่อ ปี (ชั่วโมง) ค่าการ แปลงหน่วย ปริมาณการ ผลิต พลังงาน (ktoe)

81 81 การคำนวณข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน กล้วยสุก โรงอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์ กล้วยอบแห้ง โครงการอบแห้ง HEAT

82 82 การคำนวณข้อมูลโครงการพลังงานทดแทน โครงการอบแห้ง ปริมาณก๊าซหุงต้มที่ ทดแทนได้ต่อปี (kg) ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการผลิต พลังงาน (ktoe) ปริมาณไฟฟ้าที่ ทดแทนได้ต่อปี (kwh) ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ผลิต พลังงาน (ktoe)

83 83 การคำนวณข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

84 84 การคำนวณข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ปริมาณ ไฟฟ้าที่ลด ได้ต่อปี (kWh) ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ลดการใช้ พลังงาน (ktoe)

85 85 การคำนวณข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการลดการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG)

86 86 การคำนวณข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการลดการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ปริมาณก๊าซหุงต้ม ที่ลดได้ต่อปี (kg) ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ลดการใช้ พลังงาน (ktoe)

87 87 การคำนวณข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

88 88 การคำนวณข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการลดการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ปริมาณ น้ำมัน เชื้อเพลิงที่ ลดได้ต่อปี (ลิตร) ค่าการ แปลง หน่วย ปริมาณการ ลดการใช้ พลังงาน (ktoe)

89 • การประเมินศักยภาพ พลังงานทดแทน • การประเมินการใช้ พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้น สุดท้าย 89 การนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้งาน

90 90 การนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้งาน การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทน (โครงการพลังงานทดแทน)

91 91 การนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้งาน สมมุติ : จังหวัด ก มีศักยภาพพลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 50 ktoe (ประเมิน จากข้อมูลทุติยภูมิ) และมีศักยภาพพลังงานชีวมวลจากแกลบ 300 ktoe (ประเมินจากข้อมูลทุติยภูมิ) จังหวัด ก ได้มีโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน ดังนี้ 1.ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ซึ่งผลิตพลังงานได้ 5 ktoe (ข้อมูลปฐมภูมิ) 2.จัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ ซึ่งผลิตพลังงานได้ 20 ktoe (ข้อมูลปฐมภูมิ) จังหวัด ก มีศักยภาพพลังงานก๊าซชีวภาพและพลังงานแกลบเหลือเท่าไหร่ การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทน (โครงการพลังงานทดแทน)

92 92 การนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้งาน ศักยภาพพลังงาน ทดแทน (ข้อมูลทุติยภูมิ) พลังงานทดแทนที่ ใช้ไปในการผลิต พลังงานทดแทน ศักยภาพพลังงาน ทดแทนที่เหลืออยู่ การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทน (โครงการพลังงานทดแทน)

93 93 การนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้งาน การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทน (โครงการพลังงานทดแทน)

94 94 การนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้งาน การประเมินการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย

95 95 การนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้งาน สมมุติ : จังหวัด ข มีข้อมูลทางด้านพลังงานปี 2554, 2555, 2556 ดังตารางต่อไปนี้ ปี พ.ศ.255425552556 ปริมาณการใช้พลังงาน เชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (ktoe) 785790805 ปริมาณการลดการใช้ พลังงาน (ktoe) (โครงการอนุรักษ์ พลังงาน) 202942 ศักยภาพพลังงาน ทดแทนที่เหลืออยู่ (ktoe) 190200195 การประเมินการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย

96 96 การนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้งาน

97 97 การนำผลการคำนวณที่ได้ไปใช้งาน ที่มาของกราฟแต่ละเส้น ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (กรณีไม่มีโครงการด้านพลังงาน) •ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ข้อมูลทุติยภูมิ) + ปริมาณ พลังงานที่ลดได้จากโครงการ ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย •ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ข้อมูลทุติยภูมิ) ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ที่ลดได้สูงสุด •ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ข้อมูลทุติยภูมิ) - ศักยภาพพลังงานที่ เหลืออยู่

98 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 2 ktoe kWhลิตรตัน หน่วยกายภาพ = ? ktoe 3 ไม่ต้องตกใจกับ ตัวเลขครับ !! เรามี โปรแกรมแปลงหน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google