งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงไฟฟ้าพลังงาน ลม. พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่ สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาวะแวดล้อม ของโลกโรงไฟฟ้าพลังลม จะต้องติดตั้งกังหัน ลมไว้ในสถานที่ที่ลมพัดแรงตลอดเวลาจึงจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงไฟฟ้าพลังงาน ลม. พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่ สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาวะแวดล้อม ของโลกโรงไฟฟ้าพลังลม จะต้องติดตั้งกังหัน ลมไว้ในสถานที่ที่ลมพัดแรงตลอดเวลาจึงจะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงไฟฟ้าพลังงาน ลม

2 พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่ สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาวะแวดล้อม ของโลกโรงไฟฟ้าพลังลม จะต้องติดตั้งกังหัน ลมไว้ในสถานที่ที่ลมพัดแรงตลอดเวลาจึงจะ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 เมื่อกังหันลมหมุน แกนของกังหันลม ที่ต่อมา ยังเจเนอเรเตอร์ ก็จะผลิต ไฟฟ้ากระแสตรง หรืออัล เทอร์เนเตอร์ผลิตไฟฟ้า กระแสสลับ ถ้าเป็นไฟฟ้า กระแสตรงก็จะเข้าประจุ แบตเตอรี่ก่อนแล้วจึงจะ ผ่านเครื่องแปลง กระแสไฟฟ้าแปลงให้เป็น ไฟฟ้ากระแสสลับออกมา ใช้งานกำลังไฟฟ้าที่ผลิต ออกมามีค่าแปรผันตรงกับ ขนาดความเร็วลม ขนาดมี ตั้งแต่เล็กจนถึง 1,250 kW

4 - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - มีความสมดุลด้านพลังงานที่ดีเยี่ยม - เป็นแหล่งพลังงานที่น่าเชื่อถือ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

5 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและ ค่าใช้จ่ายในด้านบำรุงรักษาต่ำมาก ดำเนินงานได้รวดเร็ว - เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทิ้งกากและ มลภาวะ มีระยะเวลาการให้พลังงาน 15- 20 ชั่วโมงในหนึ่งวัน พลังงานลมยังเป็น พลังงานที่ไม่มีวันหมด ใช้ประโยชน์ได้ อย่างต่อเนื่อง - ในโครงการใหญ่ๆ ที่ใช้กังหันลมขนาด กลางที่ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพ จะ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 98% อย่าง สม่ำเสมอโดยอาศัยลม

6 - ลมต้องมีตลอดเวลาหรือ เกือบตลอดเวลา - ใบพัดของกังหันลมขนาดใหญ่หมุน จะส่งเสียงรบกวนดังมาก และยังบดบังหรือทำลายทัศนียภาพ - กำลังลมในประเทศไทยมีความ แรงในระดับปานกลาง

7 โรงไฟฟ้าพลังงานลมมีปัญหาข้อจำกัดสำคัญ หลายประการ คือ - กระแสลมที่ระดับพื้นดินมีอัตราความเร็วต่ำลง มาก เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางชะลอความเร็วลม - พลังงานลมมีความไม่แน่นอน ทำให้ ปริมาณการผลิตไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ - การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน มาก จะทำให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพต่ำลง - ปัญหาการ ลักขโมย

8 การนำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเชิง พาณิชย์นั้น ควรจะเป็นสถานที่ซึ่งมีความเร็วลมไม่ ต่ำกว่า 4.5 เมตร / วินาที และกระแสลมพัดสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่า หรือใกล้เคียงกับการผลิตไฟฟ้าจากอื่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมบริเวณนอก ชายฝั่งแม้จะมีต้นทุนสูงกว่าบนแผ่นดินใหญ่มากถึง 50% ซึ่งนอกจากแก้ไขปัญหาทัศนียภาพแล้ว ยังมี ข้อดีเพิ่มเติมอีก คือ กระแสลมบนพื้นน้ำจะมี ความเร็วสูงกว่าบนพื้นดิน เนื่องจากผิวน้ำมีความ ราบเรียบมากกว่าพื้นดิน

9

10 - อยู่ติดกับทะเลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นับว่าเป็น ตำแหน่งที่รับลมได้เกือบทั้งปี - อยู่ติดกับทะเลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นับว่าเป็น ตำแหน่งที่รับลมได้เกือบทั้งปี - ได้รับความอนุเคราะห์ อย่างดียิ่งจากส่วน ราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ใช้พื้นที่ตลอดมา - ได้รับความอนุเคราะห์ อย่างดียิ่งจากส่วน ราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ใช้พื้นที่ตลอดมา

11 ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2526-2535 กฟผ. ได้ เริ่มติดตั้งกังหันลมขนาดเล็ก เพื่อ ทดสอบการใช้งาน ที่สถานีแห่งนี้ จำนวน 6 ชุด ซึ่งเป็นกันหันลมขนาด 10 กิโลวัตต์ และ 18.5 กิโลวัตต์ รวม กำลังผลิต 42 กิโลวัตต์พร้อมทั้งติดตั้ง อุปกรณ์บันทึกข้อมูลคือ Digital Data Logger และ Strip Chart Recorder ไว้ อย่างครบถ้วน สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็ นำมาใช้ให้แสงสว่างในบริเวณสถานี ทดลองฯ โดยใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ.

12 ต้องเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่ง ต้องเป็นพื้นที่ที่กว้าง และมีลมพัดสม่ำเสมอ มี ความเร็วประมาณ 4.5 เมตร / วินาที ซึ่งในประเทศ ไทยบริเวณที่สร้างได้ เช่น จังหวัดภูเก็ต เพราะอยู่ ติดทะเลริมฝั่งมีลมพัดแรง

13


ดาวน์โหลด ppt โรงไฟฟ้าพลังงาน ลม. พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่ สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาวะแวดล้อม ของโลกโรงไฟฟ้าพลังลม จะต้องติดตั้งกังหัน ลมไว้ในสถานที่ที่ลมพัดแรงตลอดเวลาจึงจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google