งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุขุม คุณากรธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุขุม คุณากรธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุขุม คุณากรธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

2 นางสาวกรสุภา นิตย์วิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การ ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การ นางปทิตตา ศาสตรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวนรีรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ บริหารจัดการ กลุ่มงาน ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางพิมพ์พรรณ ลัทธิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวพรวิภา พันธ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายณรงค์ แก้วแพร่ เจ้าพนักงานขับรถยนต์ ส 1 นางสาวพัชราภร แก้วพะโละ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

3 นางสาวสุวณีย์ รัตนไตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ การ นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางวาสนา พรหมอยู่ นักวิชาการสถิติชำนาญ การ นายสมชาย ทิศาภรณ์พงศ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวศรีวรรณ ม่วงโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ การ กลุ่มงานวิจัยและ ประเมินผล นางสาววรมณี ปทุมชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการการ นางสถิตย์ ศักดิ์ดานุวงศ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt นายสุขุม คุณากรธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google