งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการ
จัดทำโดย นายสุรชัย ศรีใส

2 ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ
ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต ผศ.ดร. ปรีชา เกรียงกรกฎ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

3 ฝ่ายหอสมุด นายพนม จรูญแสง นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย นางสาวนุจรินทร์ ภูธา บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

4 นางกฤษณา กลางเภา นางสาวชุษณา นราจันทร์ นางปริญญา บุญศรัทธา บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ ชำนาญการ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

5 นางรุ้งลาวัลย์ ลิ่วชวโรจน์ นางสาววนิดา สมตระกูล นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์

6 นางสาวสุพาภรณ์ ทาจิตต์ นางสาวสุกัญญา ปิติคุณ นายพินิช วิทยาเวชนุกูล บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

7 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ นางสาวชนิตา สุวรรณกูฏ นายอนวัช กาทอง นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ นักเอกสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ

8 นางปุชนีย์ อินทะนา นางวริชาวรรณ คำมูลตรี นายบุญพจน์ บุญไพโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานทั่วไป

9 นายบุญถนอม จันทร์ชนะ นางศรีไพร โอษฐธิเวช นางสุพัตตรา สุกใส พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป

10 นางสาวพิไลพร ครองก่ำ นางสุคนธ์ทิพย์ เลิศวิบูลย์กิจ พนักงานสถานที่ พนักงานสถานที่

11 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายวรพจน์ นวลสกุล นายเทวิน ศรีดาโคตร นางศกุนตลา เกตวงศา นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

12 นายสุรชัย ศรีใส นายชาญชัย บุญคุ้ม นายอดิศักดิ์ กิจแสวง นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการโสตฯ

13 นายเสถียร พระใหญ่ นายธนาชัย โสภามี นายธวัชชัย พันธ์จำปา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

14 สำนักงานเลขานุการ นางสาวอุษา ผูกพัน นางจุรีวรรณ สานสมาน นางวิยะดา ธนสรรวานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

15 นางสาวมณีวรรณ สาระไทย นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์ นางสาวขนิษฐา จูมลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากร ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

16 นางนันทา กิจแสวง นางสาวจีรภา แดงทน นางสาวพิมใจ คำฝอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

17 นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว นางสาวฐิตารีย์ ธงชัย นายนันทิพัฒน์ สุวรรณกูฎ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานขับรถยนต์

18 นายบัวพันธ์ ขันทอง นายณรงค์ชัย สิริวรรณ คนสวน คนสวน


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google