งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภาพบุคลากรสำนักวิทย บริการ จัดทำโดย นายสุรชัย ศรีใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภาพบุคลากรสำนักวิทย บริการ จัดทำโดย นายสุรชัย ศรีใส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภาพบุคลากรสำนักวิทย บริการ จัดทำโดย นายสุรชัย ศรีใส

2 ผศ. ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ผศ. ดร. ชริดา ปุกหุต ผศ. ดร. ปรีชา เกรียงกรกฎ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกัน คุณภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ

3 นายพนม จรูญแสง นางสาวมะลิวัลย์ สิน น้อย นางสาวนุจรินทร์ ภูธา บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ชำนาญ การพิเศษ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายหอสมุด

4 นางกฤษณา กลางเภา นางสาวชุษณา นรา จันทร์ นางปริญญา บุญศรัทธา บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ ชำนาญการ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

5 นางรุ้งลาวัลย์ ลิ่วชวโรจน์ นางสาววนิดา สม ตระกูล นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์

6 นางสาวสุพาภรณ์ ทาจิตต์ นางสาวสุกัญญา ปิติ คุณ นายพินิช วิทยาเวชนุกูล บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

7 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ นางสาวชนิตา สุวรรณ กูฏ นายอนวัช กาทอง นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ นักเอกสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ

8 นางปุชนีย์ อินทะนา นางวริชาวรรณ คำมูลตรี นายบุญพจน์ บุญไพโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานทั่วไป

9 นายบุญถนอม จันทร์ชนะ นางศรีไพร โอษฐธิเวช นางสุพัตตรา สุกใส พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป

10 นางสาวพิไลพร ครองก่ำ นางสุคนธ์ทิพย์ เลิศ วิบูลย์กิจ พนักงานสถานที่ พนักงาน สถานที่

11 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา นายวรพจน์ นวลสกุล นายเทวิน ศรีดาโคตร นางศกุนตลา เกตวงศา นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการ พิเศษ นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

12 นายสุรชัย ศรีใส นายชาญชัย บุญคุ้ม นายอดิศักดิ์ กิจแสวง นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการ พิเศษ นักวิชาการโสตฯ

13 นายเสถียร พระใหญ่ นายธนาชัย โสภามี นายธวัชชัย พันธ์จำปา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

14 สำนักงานเลขานุการ นางสาวอุษา ผูกพัน นางจุรีวรรณ สานสมาน นางวิยะดา ธนสรรวานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ พิเศษ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

15 นางสาวมณีวรรณ สาระไทย นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์ นางสาวขนิษฐา จูมลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากร ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

16 นางนันทา กิจแสวง นางสาวจีรภา แดงทน นางสาวพิมใจ คำฝอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

17 นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว นางสาวฐิตารีย์ ธงชัย นายนันทิพัฒน์ สุวรรณกูฎ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานขับรถยนต์

18 นายบัวพันธ์ ขันทอง นายณรงค์ชัย สิริ วรรณ คนสวน คนสวน


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภาพบุคลากรสำนักวิทย บริการ จัดทำโดย นายสุรชัย ศรีใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google