งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้าราชการ จำนวน 6 คน นางสาวโสภา ทองนพภา ( หัวหน้ากลุ่ม ) นางพูลสุข สวัสดี ( ช่วยราชการสำนักงาน เลขานุการกรม ) นางอุษา กล่อมเอี้ยง นางสาววิมล มีหิรัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้าราชการ จำนวน 6 คน นางสาวโสภา ทองนพภา ( หัวหน้ากลุ่ม ) นางพูลสุข สวัสดี ( ช่วยราชการสำนักงาน เลขานุการกรม ) นางอุษา กล่อมเอี้ยง นางสาววิมล มีหิรัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ข้าราชการ จำนวน 6 คน นางสาวโสภา ทองนพภา ( หัวหน้ากลุ่ม ) นางพูลสุข สวัสดี ( ช่วยราชการสำนักงาน เลขานุการกรม ) นางอุษา กล่อมเอี้ยง นางสาววิมล มีหิรัญ นางสาวอรัญวารี เวียงทอง นายมณฑล ตาลเยื้อน

5 ลูกจ้างประจำ 10 คน นางอัญชลี ฉายา นายจำเนียร สุขสมกิจ นายเสรี บำรุงไทย นางจิติดาภา ชมกระจ่าง นางรัตสนา วงศ์อุบล นางสาวฉวีวรรณ กรมงคลลักษณ์ นางสุนิศา เพิกแย้ม นายศุภชัย แก่นโกมินทร์ นางสุดใจ วรรณศิลป์ ( ปฎิบัติงานกลุ่ม วิจัยฯ ) นางสาวอภิญญา เบ้าจังหาร ( ปฎิบัติงาน กลุ่มวิจัยฯ )

6 พนักงาน ราชการ 4 คน นางสาวอันธิกา หน่วงเหนี่ยว นางสาวกิตติมา ป้านสุวรรณ นางอารียา เปลี่ยน พันธ์ นางสมหมาย ทอง นพภา

7 จ้างเหมาบริการ 3 คน นายอิทธิกร มะลิลอย นายธนชาติ ทิมพรมราช นายนพโดม ศุภกมลมาส

8 กลุ่มอำนวยการ มีบทบาท หน้าที่ 1. บริหารจัดการทั่วไป 2. การจัดการระบบงานสารบรรณ 3. การบริหารจัดการเงินและบัญชี 4. การบริหารงานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 5. การบริหารจัดการงานเจ้าหน้าที่

9 กลุ่มอำนวยการเป็นกลุ่มงานสนับสนุนกลุ่ม งานวิชาการ 6 กลุ่มงาน - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ - กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ - กลุ่มวิจัยอาหารและโภชนาการ - กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ - กลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ - กลุ่มโภชนาการประยุกต์

10 ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จ ในการฝึกงานทุกท่าน จากกลุ่มอำนวยการ ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จ ในการฝึกงานทุกท่าน จากกลุ่มอำนวยการ


ดาวน์โหลด ppt ข้าราชการ จำนวน 6 คน นางสาวโสภา ทองนพภา ( หัวหน้ากลุ่ม ) นางพูลสุข สวัสดี ( ช่วยราชการสำนักงาน เลขานุการกรม ) นางอุษา กล่อมเอี้ยง นางสาววิมล มีหิรัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google