งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมคณะทำงานทาง วิชาการร่วมไทย - มาเลเซีย ในการปรับปรุงปากแม่น้ำโก - ลก ครั้งที่ ๓๐ ณ Genting Highlands, Pahang ประเทศมาเลเซีย วันที่ 4-7 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมคณะทำงานทาง วิชาการร่วมไทย - มาเลเซีย ในการปรับปรุงปากแม่น้ำโก - ลก ครั้งที่ ๓๐ ณ Genting Highlands, Pahang ประเทศมาเลเซีย วันที่ 4-7 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมคณะทำงานทาง วิชาการร่วมไทย - มาเลเซีย ในการปรับปรุงปากแม่น้ำโก - ลก ครั้งที่ ๓๐ ณ Genting Highlands, Pahang ประเทศมาเลเซีย วันที่ 4-7 มิถุนายน ๒๕๕๕

2 เป็นการประชุมคณะทำงานทางวิชาการร่วมไทย – มาเลเซีย ในการปรับปรุง ปากแม่น้ำโก - ลก ครั้งที่ 30 โดย นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ รองอธิบดีกรมชลประทาน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนไทย จากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ รวม 15 คน โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การรายงานผลการสำรวจ ติดตามและประเมินผลบริเวณปากแม่น้ำโก - ลก ข้อเสนอการขุดลอกปากแม่น้ำโก - ลก ความก้าวหน้าของสถานีสำรวจอุทกวิทยา แม่น้ำโก - ลก ความก้าวหน้าในการติดตั้งระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วม ในลุ่มน้ำโก - ลก และการจัดทำเว็บไซต์ร่วม การปรับปรุงอาคาร Transit Point B และการศึกษาร่วมแบบจำลองชลศาสตร์ 2 ระเบียบวาระการประชุม

3 องค์ประกอบผู้แทนไทย ในการประชุมคณะทำงานทางวิชาการร่วมไทย - มาเลเซีย ในการปรับปรุงปากแม่น้ำโก - ลก ครั้งที่ ๓๐ 3 ผู้แทนกรม ชลประทาน นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ ประทานคณะทำงาน JTWG รองอธิบดีกรมชลประทาน ร้อยโทบรรพต อุชชิน คณะทำงาน JTWG นักการทูตชำนาญการ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ ต่างประเทศ นาวาอากาศเอกสานิตย์ การสูงเนิน คณะทำงาน JTWG รองผู้อำนวยการกองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ พันเอกภาสกร ทวีตา คณะทำงาน JTWG รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ ๔ นางสินีนาถ โขวิฑูรกิจ คณะทำงาน JTWG นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ นายอรรถพร วงศ์ลิมาสวัสดิ์ คณะทำงาน JET นายช่างสำรวจอาวุโส กรมเจ้าท่า ผู้แทนหน่วยงาน ต่างๆ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ประทานคณะทำงาน JET ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายศุภชัย รุ่งศรี คณะทำงาน JTWG ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายทองเปลว กองจันทร์ คณะทำงาน JTWG ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทก วิทยา นายไสว เสถียรพิทักษ์ ผู้แทนไทย ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ ๑๗ นางสาวทยิดา สิริธีรธำรง คณะทำงาน JTWG นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ คณะทำงาน JET วิศวกรโยธาชำนาญการ นายชัยวัฒน์ จันทวี คณะทำงาน JTWG วิศวกรโยธาชำนาญการ นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้แทนไทย วิศวกรโยธาชำนาญการ

4 Golok River Mouth JUN 1998 Golok River Mouth JUN 1998 MALAYSI A THAILAN D TP B Go-lok River Tak Bai River Gulf of Thailand 4

5 Project Design 5 ผลสรุปการออกแบบโครงการปรับปรุง ปากแม่น้ำโก - ลก

6 Royal Irrigation Department Office of Project Management Samsen Road, Bangkok Thailand 10300 Tel. +662 241 2363 Fax +662 669 4169


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมคณะทำงานทาง วิชาการร่วมไทย - มาเลเซีย ในการปรับปรุงปากแม่น้ำโก - ลก ครั้งที่ ๓๐ ณ Genting Highlands, Pahang ประเทศมาเลเซีย วันที่ 4-7 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google