งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านป่ากลาง มิตรภาพที่ 166. วิสัยทัศน์ มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม สืบสานประเพณี นักเรียนเก่ง ดี มีสุข โรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐาน ประสานงานกับชุมชน ครูทุกคนมืออาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านป่ากลาง มิตรภาพที่ 166. วิสัยทัศน์ มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม สืบสานประเพณี นักเรียนเก่ง ดี มีสุข โรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐาน ประสานงานกับชุมชน ครูทุกคนมืออาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านป่ากลาง มิตรภาพที่ 166

2 วิสัยทัศน์ มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม สืบสานประเพณี นักเรียนเก่ง ดี มีสุข โรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐาน ประสานงานกับชุมชน ครูทุกคนมืออาชีพ

3 นายเชิด กะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพ ที่ 166 นายเชิด กะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพ ที่ 166

4 ผังโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166

5 บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสุพร โชติชัย พิบูล นายประชา คีรี สัตยกุล นางนุษณีย์ จันต๊ะวงค์ นางสุวพร บุญสุทธิ์ นางฉวีวรรณ วงค์สวัสดิ์ นางเพียรคำ พูล สุข นายธงชัย พุฒ นา นางสาวจีรภา สุดใจ นางปิยะนุช พุด หอม นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์ นางฉลวย อนุเคราะห์

6 บุคลากรฝ่ายส่งเสริมการศึกษา นายสมัย กิตติยัง กุล นายเกษตร เนตรทิพย์ นายธงชัย พุฒนา นายบรรจง อุตรชน นายบรรจง เทพย์ ทิพย์ นายสวิง ยั่งยืน นายสว่าง ตื้อยศ นายประชา คีรี สัตยกุล นางสาวราตรี ไชยวงค์ นายภิญโญ ภูมิ อรัญ นางนวลลออ ดอกแก้ว นางสาวดวงดาว วงค์ ไทย นายประเสริฐ ไชย บุญเรือง นางเบญจวรรณ ปัน เรือนแก้ว

7 ฝ่ายบุคลากร นายสว่าง ตื้อยศ นายสมัย กิตติยัง กุล นายนิพจน์ ป้อม ทองแดง นายอนุชา ศักดา ศรี นางพรรณี เนตร ทิพย์ นางศิริพร ธนะวัง นางสาวดวงดาว วงค์ไทย นางสุพร โชติชัย พิบูล นางสุครอง นันท แลบ นายสมนึก ไชย สมบูรณ์

8 บุคลากรฝ่ายวิชาการ นางสาวจีรภา สุดใจ นางเบญจวรรณ ปัน เรือนแก้ว นางสุดธิดา เต่า สิงห์แก้ว นางปิยะนุช พุด หอม นางสาวราตรี วงค์ไชย นางวิภาวี สารถ้อย นายธงชัย พุฒนา นายนิพจน์ ป้อม ทองแดง นางสาวอาภรณ์ จิตรานนท์

9 บุคลากรฝ่ายวิชาการ นายสาคร พูลสุขนางสุวพร บุญ สุทธิ์ นางฉวีวรรณ วงค์ สวัสดิ์ นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์ นางฉลวย อนุเคราะห์ นางวิลาวัณย์ คำ รังษี

10 บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน นายอนุชา ศักดา ศรี นายประเสริฐไชย บุญเรือง นางอุษณีย์ มานะ กิจ นางสุพัตรา ปัญญาภู นายภิญโญ ภูมิอรัญ นางวิรัชณี จตุมงคล ภัทร นางสาวจุฬา ลักษณ์ ใหม่คำ นางประไพพรรณ พุ่ม พงษ์ นางพิศมร ปริก เพชร นางนวลลออ ดอกแก้ว นางศิริพร ธนะ วัง นางสาวอาภรณ์ จิตรานนท์

11 บุคลากรสนับสนุน นางสาวลอองดาว ขอดเตชะ นางทิราวรรณ บริ คุต นางพรวีนัส อุ่น เรือน

12 ข้อมูลทั่วไป จำนวนนักเรียน 937 คน ชาย 372 คน หญิง 378 คน จำนวนห้องเรียน 28 ห้อง จัดการเรียนรู้ 2 ระดับ 1. ระดับปฐมวัย 2. ระดับ ประถมศึกษา - ช่วงชั้นที่ 1 - ช่วงชั้นที่ 2 จำนวนครู 41 คน แยกได้ดังนี้ - ผู้บริหาร จำนวน 3 คน - ครูผู้สอน จำนวน 36 คน - พนักงานราชการ จำนวน 2 คน ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 คน พนักงานบริการ จำนวน 3 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 2 คน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านป่ากลาง มิตรภาพที่ 166. วิสัยทัศน์ มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม สืบสานประเพณี นักเรียนเก่ง ดี มีสุข โรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐาน ประสานงานกับชุมชน ครูทุกคนมืออาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google