งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร. ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) ผู้อำนวยการ รศ. นพคุณ คุณา ชีวะ รศ. นพคุณ คุณา ชีวะ ผู้อำนวยการโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร. ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) ผู้อำนวยการ รศ. นพคุณ คุณา ชีวะ รศ. นพคุณ คุณา ชีวะ ผู้อำนวยการโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร

2 ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) ผู้อำนวยการ รศ. นพคุณ คุณา ชีวะ รศ. นพคุณ คุณา ชีวะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

3 รองประธานกรรมการบริหาร โรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) รองประธานกรรมการบริหาร โรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) ผศ. อาภาพร พงษ์มาลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

4 รองผู้อำนวยการ โรงเรียน อ. ยุวธิดา คำปวน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ อ. ศักดิ์ชัย ง้าวนา เสียว รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร อ. มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย นโยบายและแผน อ. ยุวรี อยู่เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่าย สวัสดิการ รองผู้อำนวยการฝ่าย สวัสดิการ

5 รองผู้อำนวยการ โรงเรียน อ. ทยิดา เลิศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ อ. สิริมงคล สุวรรณผา รองผู้อำนวยการฝ่าย กิจการนักเรียน รองผู้อำนวยการฝ่าย กิจการนักเรียน อ. อชิรญา รัตนญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ

6 หัวหน้าระดับ / โครงการ

7 หัวหน้าระดับ / หัวหน้า โครงการ อ. เอื้ออารี ทอง พิทักษ์ อ. เอื้ออารี ทอง พิทักษ์ หัวหน้าระดับอนุบาล หัวหน้าระดับอนุบาล อ. ดลฤดี รัตนประสาท หัวหน้าศูนย์การศึกษา สำหรับเด็กพิเศษ หัวหน้าศูนย์การศึกษา สำหรับเด็กพิเศษ Mr. Shamus Timothy Neary หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาค ภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาค ภาษาอังกฤษ

8 หัวหน้าหมวดหัวหน้าหมวด

9 หัวหน้าหมวดหัวหน้าหมวด อ. เมธาวดี จันทรโชติ หัวหน้าหมวด ภาษาไทย หัวหน้าหมวด ภาษาไทย อ. จิตรานนท์ คำชนแดน หัวหน้าหมวด คณิตศาสตร์ หัวหน้าหมวด คณิตศาสตร์ อ. กาหลง รอดแก้ว หัวหน้าหมวด วิทยาศาสตร์ อ. ทิพวัลย์ บริพันธ์ หัวหน้าหมวดสังคม ศึกษาฯ หัวหน้าหมวดสังคม ศึกษาฯ

10 หัวหน้าหมวดหัวหน้าหมวด อ. นิชาภา เจริญรวย หัวหน้าหมวดศิลปะ หัวหน้าหมวดศิลปะ อ. อนุชิต สอนสีดา อ. อนุชิต สอนสีดา หัวหน้าหมวดการงาน อาชีพฯ หัวหน้าหมวดการงาน อาชีพฯ อ. ยูเนี่ยร แสนวงษา หัวหน้าหมวด ภาษาต่างประเทศ หัวหน้าหมวด ภาษาต่างประเทศ อ. อรชุลี นิราศรพ หัวหน้าหมวดพลานามัย หัวหน้าหมวดพลานามัย

11 หัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วย

12 หัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วย อ. อัญชลี บุญจันทึก หัวหน้าหน่วย ทะเบียนนักเรียน หัวหน้าหน่วย ทะเบียนนักเรียน อ. สิริรัตน์ หิตะโกวิท หัวหน้าหน่วยวัดและ ประเมินผล หัวหน้าหน่วยวัดและ ประเมินผล อ. อุไร ซิรัมย์ หัวหน้าหน่วยส่งเสริม งานวิจัย อ. ชุติกาญจน์ จันใด หัวหน้าหน่วยฝึกงานฝึกสอน

13 หัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วย อ. ฐานียา สุทีวรรน์ หัวหน้าหน่วยห้องสมุด หัวหน้าหน่วยห้องสมุด อ. เบญจพร สุทธิตังก วิเชียร อ. เบญจพร สุทธิตังก วิเชียร หัวหน้าหน่วยแนะแนว หัวหน้าหน่วยแนะแนว อ. พัลลภ คงนุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายปกครอง อ. ยงยุทธ ขุนแสง หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา


ดาวน์โหลด ppt คณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร. ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ( ฝ่ายประถม ) ผู้อำนวยการ รศ. นพคุณ คุณา ชีวะ รศ. นพคุณ คุณา ชีวะ ผู้อำนวยการโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google