งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ( ดร. นพ. สุนทร สุริยพงศกร ) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ( นางทัศนีย์ สมสมาน ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ( นางสมใจ รัตนโนชา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ( ดร. นพ. สุนทร สุริยพงศกร ) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ( นางทัศนีย์ สมสมาน ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ( นางสมใจ รัตนโนชา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ( ดร. นพ. สุนทร สุริยพงศกร ) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ( นางทัศนีย์ สมสมาน ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ( นางสมใจ รัตนโนชา ) งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ( น. ส. จารุณี แซ่โง้ว ) งานทันตสาธารณสุข ( ท. ญ. กอบกุล อัมพวา ) - งานควบคุมโรคติดต่อ - งานพัฒนาคุณภาพ

4 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ( นางทัศนีย์ สมสมาน ) นักวิชาการสาธารณสุขด้านส่งเสริมพัฒนา ( นางเพลินพิศ พงษ์ปริญญากุล ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ( นางวรรณา บุรี ) - งานโรคไม่ติดต่อ - งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม - งานพัฒนาบุคลากร

5 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ( นางสุขตา เสาสีอ่อน ) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ( น. ส. พิกุล จิรรัตนโสภา ) เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ( นายสุวิช ยานะวิมุติ )

6 นายแพทย์ประชา ชยาภัม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา นายแพทย์ซอลาฮุดดีน วรอดุลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต นายแพทย์ซำซูดิน ดายะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกาบัง ทันตแพทย์หญิงไซหนับ ปะลาวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา นายแพทย์ทินกร บินหะยีอา รง ผอ. รพ. สมเด็จพระยุพราชยะ หา นายแพทย์พีระพงษ์ ภา วสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเบตง นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

7 นางแพรวพรรณ บุษยมาลย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นายบุญลือ นวลจันทร์ สาธารณสุขอำเภอยะหา นายสมหมาย เจ๊ะหะ สาธารณสุขอำเภอรามัน นายอำนวย สุบรรณน้อย สาธารณสุข อำเภอบันนังสตา นายทอง ไชยหมาน สาธารณสุขอำเภอธารโต นายมะยากี กาเจ สาธารณสุขอำเภอกาบัง นายมามุ สะตี สาธารณสุขอำเภอกรงปินัง


ดาวน์โหลด ppt ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ( ดร. นพ. สุนทร สุริยพงศกร ) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ( นางทัศนีย์ สมสมาน ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ( นางสมใจ รัตนโนชา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google