งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ดร.นพ.สุนทร สุริยพงศกร) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ( นางทัศนีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ดร.นพ.สุนทร สุริยพงศกร) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ( นางทัศนีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ดร.นพ.สุนทร สุริยพงศกร) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ( นางทัศนีย์ สมสมาน ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ (นางสมใจ รัตนโนชา) งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (น.ส.จารุณี แซ่โง้ว) งานทันตสาธารณสุข (ท.ญ.กอบกุล อัมพวา) - งานควบคุมโรคติดต่อ - งานพัฒนาคุณภาพ

4 ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
นักวิชาการสาธารณสุขด้านส่งเสริมพัฒนา (นางเพลินพิศ พงษ์ปริญญากุล) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ( นางทัศนีย์ สมสมาน ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ (นางวรรณา บุรี) - งานโรคไม่ติดต่อ - งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม - งานพัฒนาบุคลากร

5 ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข (นายสุวิช ยานะวิมุติ) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (นางสุขตา เสาสีอ่อน) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค (น.ส.พิกุล จิรรัตนโสภา)

6 ผู้บริหารโรงพยาบาลจังหวัดยะลา
นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน นายแพทย์ประชา ชยาภัม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง นายแพทย์ทินกร บินหะยีอารง ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา ทันตแพทย์หญิงไซหนับ ปะลาวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา นายแพทย์ซอลาฮุดดีน วรอดุลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต นายแพทย์ซำซูดิน ดายะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง

7 ผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดยะลา
นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นางแพรวพรรณ บุษยมาลย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา นายบุญลือ นวลจันทร์ สาธารณสุขอำเภอยะหา นายสมหมาย เจ๊ะหะ สาธารณสุขอำเภอรามัน นายอำนวย สุบรรณน้อย สาธารณสุขอำเภอบันนังสตา นายมะยากี กาเจ สาธารณสุขอำเภอกาบัง นายมามุ สะตี สาธารณสุขอำเภอกรงปินัง นายทอง ไชยหมาน สาธารณสุขอำเภอธารโต


ดาวน์โหลด ppt ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ดร.นพ.สุนทร สุริยพงศกร) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ( นางทัศนีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google