งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด. สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / แฟกซ์. 074 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด. สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / แฟกซ์. 074 -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด

2 สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / แฟกซ์. 074 - 313106 E-mail: info@songkhlastg.go.th

3 1 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด 2 จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 3 ประสานและปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด และแผนงาน / โครงการตาม แผนพัฒนา จังหวัด

4 4 ประสานและดำเนินโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 5 สนับสนุนเชิงวิชาการด้าน นโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในจังหวัด 6 ติดตามประเมินผลการแปลง ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนา จังหวัด 7 งานตรวจราชการ

5 สำนักงานจังหวัดสงขลามีรูปแบบการ จัดการองค์ดังนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้า สำนักงานจังหวัดสงขลา ซึ่งดูแลกลุ่มงาน ทั้งหมด 4 กลุ่มงาน 1. นายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้า กลุ่มงานอำนวยการ 2. นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้า กลุ่มงานข้อมูล 3. นายไชยกิจ เหมพัฒน์ หัวหน้า กลุ่มงานฝ่ายบุคคล 4. นางศุภรินทร์ เสนาธง หัวหน้า กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนา จังหวัด

6 นางศุภรินทร์ เสนาธง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด นางจรรยา สำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ นายจำเริญ ชนะชัยวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ นางวัชรี กาญจโนภาส นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ นางสาวดวงกมล หนูแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ นางณีรนุช บุญฤทธิ์ พนักงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน นางสาวศิริขวัญ บัลลังค์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นางสาวไปรยา มีศิริยานนท์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นายอภิชาติ สายทอง พนักงานบริการ นางจินดา กาญจนโอษฐ์ พนักงานพิมพ์ดีด

7 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์แผนและ นโยบาย เป็นการตรวจสอบ โครงการ และงานสารบัญ การลงทะเบียนการประชุมและ จัดทำเอกสารการประชุม / บันทึก รายงานการประชุม

8 งานหลัก งานตรวจสอบโครงการ ตรวจสอบ ความถูกต้องพร้อมกรอกข้อมูลของ โครงการแผนดำเนินการบริหารจัดการ น้ำของ 17 ลุ่มน้ำ งานรอง งานสารบัญ

9 ปัญหา 1 ปัญหาทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีด 2 ปัญหาทางด้านขั้นตอนในการทำงาน และการประสานงาน 3. ปัญหาด้านความละเอียดรอบคอบใน การทำงาน

10 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หน้าที่รับผิดชอบใน ช่วยงานธุรการ ของ โครงการต่างๆ เพื่อขอใช้งบประมาณ ช่วย สรุปข้อมูล แผนงาน / โครงการเพื่อเสนอ หัวหน้า ประสานแผนงานระหว่างหน่วยงาน ช่วยทำเอกสารการประชุมแลช่วยในที่ ประชุม

11 งานหลัก งานด้านธุรการ ( พิมพ์หนังสือราชการ ) ช่วยหาข้อมูล / สรุปข้อมูล ช่วยทำข้อมูล การประชุม งานรอง ช่วยกรอกข้อมูลโครงการลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา ช่วยตรวจ งบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด ช่วยในที่ประชุม

12 ปัญหาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เวลาในการปฎิบัติงาน

13 ห้องกลุ่มงาน บรรยากาศภายใน ห้อง

14 หัวหน้ากลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ฯ

15 นายจำเริญ ชนะชัยวงศ์นางสาวดวงกมล หนูแก้ว

16 ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบ นโยบาย

17

18 จัดทำโดย นางสาวนิตญา พิศแลงาม รหัส นักศึกษา 5220710028 นางสาวละมัย เอียดเกิด รหัส นักศึกษา 5220710155

19


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด. สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / แฟกซ์. 074 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google