งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

2 ดร.กฤษณา สว่างแสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
ภารกิจงาน รับนักเรียน ดร.กฤษณา สว่างแสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

3 กุสุมา ไฟนสตีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ภารกิจงาน กพฐ. กุสุมา ไฟนสตีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

4 เพ็ญศรี วิลาวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ภารกิจงาน โรงเรียนขนาดเล็ก เพ็ญศรี วิลาวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

5 ดร.ปัทมา ปันทวังกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ภารกิจงาน นโยบาย วิจัย ดร.ปัทมา ปันทวังกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

6 เพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ภารกิจงาน สหกิจ ตอบร้องเรียนกระทู้ เพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7 จรินทร พุ่มพวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ภารกิจงาน ประชุม ผอ.สพท. ธุรการ จรินทร พุ่มพวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

8 วิโรจน์ ธานมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ภารกิจงาน ห้องเรียนพิเศษ วิโรจน์ ธานมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

9 พงษ์พิสุทธิ์ นาคสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ภารกิจงาน แผนชั้นเรียน เว็บไซต์กลุ่ม พงษ์พิสุทธิ์ นาคสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

10 สุกัลยา ปาสาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ภารกิจงาน รายงานประจำปี นิติบุคคล ตัวชี้วัด สุกัลยา ปาสาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

11 สุกัลยา ปาสาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ภารกิจงาน รายงานประจำปี นิติบุคคล ตัวชี้วัด สุกัลยา ปาสาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

12 ทิศทาง การดำเนินงานของกลุ่ม
สร้างและสนับสนุนการวิจัย ผลิตเอกสาร คู่มือ แนวทางให้ สพท. กระจายอำนาจ โดยจัดสรร งปม. ให้ สพท.ทำมากขึ้น ทิศทาง การดำเนินงานของกลุ่ม ปี 2557

13 ทิศทาง การดำเนินงานของกลุ่ม
ลดการขอข้อมูล ค้นหานวัตกรรม สื่อสารผ่านเว็บไซต์และอีเมลล์ รับฟังข้อเสนอแนะ ทิศทาง การดำเนินงานของกลุ่ม ปี 2557

14 ขอความร่วมมือกลุ่มนโยบาย และแผน สพท.
ประสานการทำงานทุกกลุ่มใน สพท. ส่งงานตรงเวลา ทำจริง ค่อยประชาสัมพันธ์ สื่อสารผ่านเทคโนโลยี ขอความร่วมมือกลุ่มนโยบาย และแผน สพท.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google