งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัยและ พัฒนานโยบาย. ดร. กฤษณา สว่าง แสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและ พัฒนานโยบาย ภารกิจ งาน รับ นักเรีย น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัยและ พัฒนานโยบาย. ดร. กฤษณา สว่าง แสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและ พัฒนานโยบาย ภารกิจ งาน รับ นักเรีย น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัยและ พัฒนานโยบาย

2 ดร. กฤษณา สว่าง แสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและ พัฒนานโยบาย ภารกิจ งาน รับ นักเรีย น

3 กุสุมา ไฟนสตีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ภารกิจ งาน กพฐ.

4 เพ็ญศรี วิลาวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ภารกิจ งาน โรงเรีย นขนาด เล็ก

5 ดร. ปัทมา ปันทวัง กูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ภารกิจ งาน นโยบา ย วิจัย

6 เพ็ญสุภา ชัยโชติกุล ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ภารกิจ งาน สหกิจ ตอบ ร้องเรียน กระทู้

7 จรินทร พุ่มพวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ งาน ภารกิจ งาน ประชุม ผอ. สพท. ธุรการ

8 วิโรจน์ ธานมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ ภารกิจ งาน ห้องเรี ยน พิเศษ

9 พงษ์พิสุทธิ์ นาค สิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ ภารกิจ งาน แผนชั้น เรียน เว็บไซต์ กลุ่ม

10 สุกัลยา ปาสาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ ภารกิจ งาน รายงา น ประจำ ปี นิติ บุคคล ตัวชี้วัด

11 สุกัลยา ปาสาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ ภารกิจ งาน รายงา น ประจำ ปี นิติ บุคคล ตัวชี้วัด

12 สร้างและ สนับสนุนการ วิจัย ผลิตเอกสาร คู่มือ แนวทางให้ สพท. กระจาย อำนาจ โดยจัดสรร งปม. ให้ สพท. ทำมาก ขึ้น ทิศทาง การ ดำเนินงา นของ กลุ่ม ปี 2557

13 ลดการขอ ข้อมูล ค้นหา นวัตกรรม สื่อสารผ่าน เว็บไซต์และ อีเมลล์ รับฟัง ข้อเสนอแนะ ทิศทาง การ ดำเนินงา นของ กลุ่ม ปี 2557

14 ประสานการ ทำงานทุก กลุ่มใน สพท. ส่งงานตรง เวลา ทำจริง ค่อย ประชาสัมพัน ธ์ สื่อสารผ่าน เทคโนโลยี ขอความ ร่วมมือกลุ่ม นโยบาย และแผน สพท.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัยและ พัฒนานโยบาย. ดร. กฤษณา สว่าง แสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและ พัฒนานโยบาย ภารกิจ งาน รับ นักเรีย น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google