งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือ โพธิ์ชัย. บุคคลากรประจำสถานีอนามัย 1. นางสุภาดา ตามัย หัวหน้าสถานี อนามัย 2. นายยุทธนา ทิพย์สุวรรณ์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือ โพธิ์ชัย. บุคคลากรประจำสถานีอนามัย 1. นางสุภาดา ตามัย หัวหน้าสถานี อนามัย 2. นายยุทธนา ทิพย์สุวรรณ์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือ โพธิ์ชัย

2 บุคคลากรประจำสถานีอนามัย 1. นางสุภาดา ตามัย หัวหน้าสถานี อนามัย 2. นายยุทธนา ทิพย์สุวรรณ์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวทิวาพร นวลมณี พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ 4. นางวิริยา นาคพันธ์ นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นายอภิวรรณ สกลธวัฒน์ เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชำนาญงาน 6. นางสาวมัลลิกา เทพอ่อน เจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

3 สิ่งที่ได้ปฏิบัติ 1. ซักประวัติผู้ป่วยที่มารับบริการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัด ความดัน หาค่า BMI( ดัชนีมวลกาย ) 2. ชะล้างบาดแผล 3. จ่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยา 4. ให้คำแนะนำผู้ป่วยเบาหวาน ความดันและ มารดาที่พาเด็กมารับวัคซีน 5. ลงชุมชนออกเยี่ยมบ้าน - วัดบ้านเชียงเครือ - วัดบ้านป่าหว้าน - บ้านนาคำไฮ

4 จุดด้อย 1. ขาดทักษะด้านการบันทึกข้อมูลในสมุด สุขภาพเด็กดีและสมุดผู้ป่วยเบาหวาน 2. ขาดความมั่นใจเรื่องการจ่ายยา 3. จำชื่อยาไม่ค่อยได้ 4. ไม่คุ้นเคยกับผู้ป่วยที่มารับบริการ

5 จุดเด่น สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือ มีการทำงานเชิง รุก คือการลงชุมชนเพื่อแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี 1. ตรงต่อเวลา 2. เข้ากับบุคคลากรในสถานีอนามัยได้เป็นอย่าง ดี 3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 4. มีความมั่นใจและเกิดความชำนาญในการชะ ล้างบาดแผล

6 สิ่งที่ได้ปฏิบัติเพิ่มเติม เข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดสารเคมี ณ บ้านนาคำไฮ เข้าร่วมรับฟังการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลจัดการดีด้านสุขภาพ ณ วัดสะอาด สามัคคีธรรม บ้านป่าหว้าน เวทีประชาพิจารณ์ร่างมติสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ พ. ศ. 2552 เครือข่ายสมัชชา สุขภาพจังหวัดสกลนคร ณ อาคารภูพาน เพลส

7 ข้อเสนอแนะ ควรฝึกท่องและจำชื่อยา ชื่อการค้า ชื่อ สามัญ คำย่อให้แม่น ควรทบทวนบทเรียนก่อนที่จะออกไปฝึก ประสบการณ์ ควรมีความมั่นใจในตนเอง

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือ โพธิ์ชัย. บุคคลากรประจำสถานีอนามัย 1. นางสุภาดา ตามัย หัวหน้าสถานี อนามัย 2. นายยุทธนา ทิพย์สุวรรณ์ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google