งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 16.2 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 32.7 (1:3)  เยาวชนอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 46.9 เริ่ม ลองดื่มสุราแล้ว  ร้อยละ 76.4 ของผู้ดื่มสุรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 16.2 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 32.7 (1:3)  เยาวชนอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 46.9 เริ่ม ลองดื่มสุราแล้ว  ร้อยละ 76.4 ของผู้ดื่มสุรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 16.2 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 32.7 (1:3)  เยาวชนอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 46.9 เริ่ม ลองดื่มสุราแล้ว  ร้อยละ 76.4 ของผู้ดื่มสุรา เริ่มดื่มก่อน อายุ 24 ปี  เยาวชนดื่มเป็นอันดับที่ 2 รองจากวัยทำงาน วัยรุ่นหญิงดื่มเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าในเวลา 7 ปี

3

4  คนไทยร้อยละ 32.7 ดื่ม แอลกอฮอล์~4000ล้านลิตร มูลค่า ~ ๒ แสนล้านบาท (~๑๑%งบประมาณไทย ปี๒๕๕๒) แนวโน้มคนไทยจะดื่มน้ำเมา เพิ่มขึ้น~ 1 เท่า ในทุก 4 ปี  ปี 2532 - 2546 (14 ปี) ปริมาณการดื่มเบียร์เพิ่มขึ้น 8 เท่า @ ๑๐ปีที่ผ่านมา เยาวชนดื่มประจำ เพิ่ม ๗๐% (4.4 ลิตรเป็น 39.4 ลิตรต่อคนต่อปี )

5 เก่งกว่าใครในทางเมา ปรับเป็นปริมาณแอลกอฮอลล์บริสุทธิ์โดยประมาณ เบียร์ ไวน์ และสุรากลั่นมี แอลกอฮอลล์บริสุทธิ์เท่ากับ 4.5%, 14% และ 42% ตามลำดับ จากฐานข้อมูล WHO-alcohol consumption database

6

7 งบโฆษณากว่า 2,500 ล้านบาท / ปี สร้างการรับรู้ อยากลอง สร้างพฤติกรรมการดื่ม

8

9

10

11 ที่ การให้ความสนับสนุน ผลิตภัณฑ์เบียร์ช้าง เพื่อเป็นการตอบแทน ค่าร้อยละจำแนกตามช่วงอายุ ภา พ รว ม 13 - 17 ปี 18 - 24 ปี 25 - 39 ปี 40 - 49 ปี 50 - 59 ปี 60 ปี ขึ้น ไป 1 ควรสนับสนุน 71. 3 80. 5 79. 3 71. 4 72. 3 64. 3 51. 7 2 ไม่ควรสนับสนุน 7.96.25.96.79.1 12. 5 9.3 3 ไม่มีความเห็น 20. 8 13. 3 14. 8 21. 9 18. 6 23. 2 39. 0 ที่ การให้ความสนับสนุน ผลิตภัณฑ์เบียร์ช้าง เพื่อเป็นการตอบแทน ค่าร้อยละจำแนกตามช่วงอายุ การให้ความสนับสนุนจากเบียร์ช้าง เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น ทางการ ในการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2006 เพื่อเป็นการตอบแทนผู้สนับสนุน ( ABAC poll )

12

13 กลยุทธ์สำคัญ ขายความเป็นวัยรุ่น ความทันสมัย

14  น้ำเมาเป็นสิ่งเสพติด ที่ทำลายสุขภาพ มากกว่า สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย สาเหตุของโรคต่างๆกว่า ๖๐โรค (WHO) เป็น สาเหตุการตายของประชากรโลกถึงกว่า 2.3 ล้านคนต่อปี ฆ่าคนไทย ๒.๖หมื่นคน/ปี หรือ ชั่วโมงละ 3 คน  และทำลายทุกมิติของสังคมไทย สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง?? ฯลฯ

15  อุบัติเหตุทางถนนมีคนตายปีละ ???คน/ปี ๑๔,๐๐๐ -๑๕,๐๐๐ คน/ปี (เหยื่อคนดื่มแล้วขับ~ ๕๐%)  บาดเจ็บอีกประมาณ ล้านคน  พิการนับแสนคน(เปลี่ยนพลังเป็นภาระ)  ใครรับผิดชอบ??  ไม่ใช่ทุกคน โชคดีที่ตาย

16

17  ครอบครัวที่มีผู้ดื่มน้ำเมา ความรุนแรงมากกว่า ครอบครัวที่ไม่ดื่มถึง 3.48 เท่า (ร.พ. รามาธิบดี /มูลนิธิเพื่อนหญิง)  ข่าวร้ายในหน้าหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ ปีละ หลายร้อยข่าว แม้เรื่องที่มนุษย์ปกติทำ ไม่ได้ เช่น พ่อข่มขืนลูก ลูกข่มขืนแม่ ฯลฯ  ความเลวร้ายทุกเรื่องเกิดได้ เพราะ น้ำเมา =น้ำผลาญสติ (บาปใหญ่ เพราะ สติ หรือความไม่ประมาท เป็นบุญใหญ่)

18  ค่าน้ำเมา ปีละประมาณ ๒แสนล้านบาท  ส่วนใหญ่มาจากผู้มีรายได้น้อย ทำให้ “รวยกระจุก จนกระจาย” ผิดหลัก เศรษฐศาสตร์  ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ รักษาพยาบาล แรงงานด้อยประสิทธิภาพ ตายก่อนวัยอัน ควร ฯลฯ อีกประมาณ ๒ แสนล้าน (>ค่าสร้าง สุวรรณภูมิ /คนไทยร่วมกันจ่าย) (HITAP กระทรวง สาธารณสุข ) จน เครีย ด หยุด เหล้ า

19  วัฒนธรรม = เจริญ พัฒนา  น้ำเมา = อบายมุข = ปากทางแห่งความ เสื่อม หัวหน้านรก (หายนธรรม)  งานวัฒนธรรมระดับชาติ และท้องถิ่น แม้งานบุญ และศีลธรรมอันดีงาม กำลังถูกทำลายไป พร้อมๆกับการ ท่องเที่ยวไทย

20

21  เยาวชน ร้อยละ ๔๒.๖ กระทำผิดหลังจากดื่มน้ำเมาใน ๕ ชม. และทำผิดรุนแรงกว่าไม่ดื่ม (งานวิจัย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ)  อัตราเพิ่มสูงสุดของผู้ติดเชื้อ HIV. คือ เยาวชน (พระ อาจารย์อลงกต ให้ข้อมูลกรรมาธิการฯ ว่า ๗๐-๘๐%ของคนที่ ไปอยู่วัดพระบาทน้ำพุ เพราะน้ำเมา)  จำนวนเยาวชนท้องก่อนวัยอันควร ทำแท้ง เพิ่มจำนวนมาก ขึ้นๆ (ดร.อมรวิทย์ Child Watch)  เริ่มดื่มอายุน้อยลง เสพติด สมองเสื่อม

22

23

24 สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ( ศ. นพ. ประเวศ วะสี ) ยุทธศาสตร์ไตรพลัง การสร้าง / จัดการความรู้ ( ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ) การเคลื่อนไหว สังคม ( เครือข่าย องค์กรงด เหล้า ) การเชื่อมโยงกับนโยบาย ( กระทรวงสาธารณสุข ) ( กระทรวงสาธารณสุข )

25 วัยมันส์ รู้ทัน Alcohol ศูนย์พัฒนา คุณธรรม มูลนิธิ เพื่อน หญิง เครือข่าย พระสงฆ์ เครือข่าย หมอ อนามัย แรงง าน เครือข่าย ละคร DDD. รณรงค์กลุ่มผู้ชายเลิกเหล้า “ เลิกเหล้า... ยุติความรุนแรง ” จัดหน่วยเฝ้า ระวัง 30 เส้นทาง ทั่วประเทศ พระธุดงค์ เทศนาเรื่องการเลิกเหล้า สถานประกอบการรณรงค์ ป้องกัน อุบัติภัยในการเดินทางกลับ ภูมิลำเนากว่า 500 แห่งทั่ว ประเทศ ประสานงาน ชุมชนป้องกัน การเกิด อุบัติเหตุถนน สายรอง 75 แห่งทั่วประเทศ รณรงค์สร้าง กระแสใน มหาวิทยาลัย 10 แห่ง สร้างกระแสนักดื่ม หน้าใหม่ใน มหาวิทยาลัย ภายใต้ concept “ สนุกได้ไม่มี แอลกอฮอล์ ”

26 ต้านการโฆษณา สู่ พรบ. คุมน้ำเมา

27

28

29

30

31 ๔๓๑วัน ของการขับเคลื่อนภาค ประชาชน นับจากวันที่ รมว. สาธารณสุข ประกาศเดินหน้า พ. ร. บ. คุมน้ำเมาจนถึงวันที่ สนช. ผ่านร่าง พ. ร. บ. ฯ วาระ ๓ เป็นกฏหมาย

32 โจทย์ในปัจจุบัน ?? ป้องกันไม่ให้เยาวชนเป็น “ เหยื่อ ” ธุรกิจน้ำเมา.... ได้อย่างไร ? สนับสนุนเยาวชน ให้เปลี่ยนตัวเองจาก “ เหยื่อ ” เป็นผู้กระทำ นักรณรงค์ นักรู้เท่าทัน นักเฝ้าระวัง.... ได้อย่างไร ?

33  www.stopdrink.com ( เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ) www.stopdrink.com  www.cas.or.th ( ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ) www.cas.or.th ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt  คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 16.2 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 32.7 (1:3)  เยาวชนอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 46.9 เริ่ม ลองดื่มสุราแล้ว  ร้อยละ 76.4 ของผู้ดื่มสุรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google