งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ ของประชาชนจังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ ของประชาชนจังหวัดพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ ของประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

2 หลักการและ เหตุผล เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีทั้งประโยชน์ และโทษขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการดื่มถ้าดื่มใน ปริมาณ ที่เหมาะสมจะมีประโยชน์ต่อร่างกายและ ไม่มีผลต่อสติสัมปชัญญะแต่ถ้าดื่มในปริมาณที่ไม่ เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายและ ปัญหาสังคมอื่นๆตามมา จึงทำการศึกษาเพื่อ ทราบความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมว่าเป็นแบบมี ประโยชน์หรือโทษ เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบมี ประโยชน์

3 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยที่มี อายุ 11 ปีขึ้นไปดื่ม เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ถึง 29 % จากสรรพสามิตจังหวัดพิษณุโลกพบว่าจำนวน เบียร์ที่จำหน่ายเมื่อปี 2542 เป็นปริมาณ 10,154,507 ลิตร จาก Alcohol and health พบว่าการดื่ม เครื่องดื่มที่มีปริมาณที่เหมาะสมจะลดอัตราการ ตายจากโรคหัวใจ และป้องกันโรคความดัน โลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง จาก Alcohol and human body พบว่าการ ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมไม่มีผลต่อ สติสัมปชัญญะ ทบทวนวรรณกรรม

4 เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในจังหวัด พิษณุโลกในแง่ประโยชน์และโทษ ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอ ล์ วัตถุประสงค์

5 นิยามศัพท์ Moderate drinking คือ ดื่มวันละ 1-3 drink อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน Heavy drinking คือ ดื่มมากกว่า 3 drink มากกว่าอาทิตย์ละครั้ง หรือเดือนละ 1-4 ครั้ง แต่ดื่มมากกว่า 15 drink 1 drink = เบียร์ 1 กระป๋อง (340 มล.) ไวน์ 1 แก้ว (140 มล.) วิสกี้ 1 ก๊ง (40 มล.) หรือ ปริมาณแอลกอฮอล์สมบูรณ์ 15 กรัม

6 นิยามศัพท์ Alcohol disorder คือ CAGE score มากกว่า 2 คะแนน CAGE score ประกอบด้วย 4 คำถาม 1. คุณเคยคิดที่จะเลิกดื่มสุราหรือไม่ 2. เคยมีคนว่ากล่าวคุณเกี่ยวการดื่มสุราหรือไม่ 3. คุณเคยรู้สึกผิดต่อการดื่มสุราหรือไม่ 4. คุณเคยดื่มสุราในตอนเช้าเพื่อถอนหรือไม่ แต่ละข้อตอบว่าใช่ หรือ ไม่ ถ้าตอบใช่ได้ 1 คะแนน

7 วิธีการศึกษา Study design : cross-sectional descriptive study ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2543 Subject : ผู้ทื่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีภูมิลำเนา อยู่ใน จ. พิษณุโลก โดย แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ 8 กลุ่ม คือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้ที่มารับบริการในสถาน บันเทิงที่มีเครื่อง ดื่มที่มี แอลกอฮอล์ เกษตรกร กรรมกร. สามล้อ นิสิต ม. นเรศวร

8 วิธีการวิจัย ทำการสุ่มตัวอย่างอย่างบังเอิญ (Accidental sampling) กลุ่มละ 50 คน รวม กลุ่มตัวอย่าง 400 คน Method : ทำการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มสามล้อ เกษตรกร กรรมกร และใช้แบบสอบถามในกลุ่มตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นิสิต ม. นเรศวร กลุ่มผู้ใช้บริการสถานบันเทิง

9 ผลการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษและประโยชน์ของเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ คิดเป็น 99% ( CI=97-99) และ 49%(CI= 35-50) ตามลำดับ โรคตับแข็ง 97% (CI = 94-98) ลดระดับไขมันใน เส้นเลือด 55% ( CI=48-62) ค่าเฉลี่ยในการดื่มวันละ 7.4 drink ความถี่สัปดาห์ ละ 1-2 วัน ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการดื่มเพื่อเข้าสังคมมากที่สุด กลุ่มที่ดื่มอย่างหนักพบในกลุ่มสามล้อและตำรวจ มากที่สุด (64%) กลุ่มที่ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมมากที่สุดคือกลุ่ม สามล้อ (18%)

10 ผลการศึกษา กลุ่มที่ดื่มในปริมาณน้อยซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และโทษมากที่สุดคือ ข้าราชการ (78%) จากการใช้ CAGE SCORE กลุ่มที่เป็น Alcohol disorder มากที่สุดคือ กลุ่มกรรมกร (66%) ผลกระทบกับสุขภาพ : พบอุบัติเหตุมากที่สุดใน กลุ่มทหารและตำรวจ (48%) กลุ่มที่เกิดโรคกับร่างกายมากที่สุดคือกลุ่มสาม ล้อ (26%) กลุ่มที่มีผลกระทบต่อรายได้มากที่สุดคือกลุ่มสาม ล้อ

11 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่ แอลกอฮอล์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แยกตามกลุ่ม

12 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์ Alcoholic disorder กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์แยกตามกลุ่ม

13 วิจารณ์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีทั้งประโยชน์และ โทษขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการดื่ม พบว่ามีการดื่มใน ปริมาณที่เหมาะสมมีอัตราส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อ เทียบกับจำนวนผู้ที่ดื่มทั้งหมดจึงควรมีการให้ความรู้ ในกลุ่มที่มีการดื่มอย่างหนักให้หันมาดื่มแบบเป็น ประโยชน์ต่อร่างกาย การคำนวนจำนวน drink เป็นการคำนวน อย่างคร่าวๆ โดยให้เหล้าแดง 1 กลมเท่ากับ 20 drink,1 แบนเท่ากับ 10 drink,1 กั๊กเท่ากับ 5 drink สูตร จำนวน drink=( ปริมาตรสุรา ( มล.) X ดีกรี ) / 1500 การวินิจฉัย Alcoholic disorder โดยใช้ CAGE score อาจได้ข้อมูลไม่ได้ตามความเป็นจริง จึงทำให้ CAGE score ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ กับพฤติกรรมการดื่ม

14 THE END


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ ของประชาชนจังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google