งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานการเชื่อมโยง เครือข่าย อารี ฉายโช้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อและบริการ ข้าวสาร สกก. ปทุม รัตน์ สกก. ลำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานการเชื่อมโยง เครือข่าย อารี ฉายโช้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อและบริการ ข้าวสาร สกก. ปทุม รัตน์ สกก. ลำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานการเชื่อมโยง เครือข่าย อารี ฉายโช้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อและบริการ ข้าวสาร สกก. ปทุม รัตน์ สกก. ลำ พระ เพลิง. สกก. เมืองสุ ราษฎร์ฯ สกก. ศรี กันทรารั

2 เกษตรกรไทยอยู่ในวงจรแห่งความ ยากจน สาเหตุมาจาก : ด้อยโอกาสการศึกษา ไม่มีเงินทุนที่มากพอ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ทันสมัย การเพาะปลูกหรือการประกอบอาชีพ ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ โรคระบาด, ศัตรูพืชรบกวน ขาดอำนาจต่อรอง ไม่สามารถเป็นผู้กำหนดราคาสินค้า ผลผลิตได้เอง

3 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ การเกษตร ระยะ ๕ ปี หน่วย : ล้านบาท รายการ ให้ เงิน กู้รวมซื้อ รวมขาย แปรรูปรับฝาก บริการ ปี 2551 43, 701 57,9 90 57,4 04 19,3 49 44,1 42 4, 24 0 ปี 2552 50, 004 51,5 71 57,4 65 17,3 02 48,9 83 3, 79 8 เพิ่ม / ลด ( ร้อยละ ) 14. 42-11.07 0.11-10.58 10.9 7 - 10.4 2 ปี 2553 59, 151 53,9 06 76,9 15 21,1 42 55,7 37 4, 08 0 เพิ่ม / ลด ( ร้อยละ ) 18. 294.53 33.8 5 22.1 9 13.7 9 7. 42 ปี 2554 64, 859 62,9 35 116, 100 34,4 86 69,1 98 5, 94 6 เพิ่ม / ลด ( ร้อยละ ) 9.6 5 16.7 5 50.9 5 63.1 2 24.1 5 45.7 4 ปี 2555 81, 537 73,3 51 107, 049 27,3 69 73,2 17 4, 29 9 เพิ่ม / ลด ( ร้อยละ ) 25. 71 16.5 5-7.80-20.64 5.81 - 27.7 0 อัตราเฉลี่ยเพิ่ม / ลด ร้อยละ 17. 02 6.69 19.2 8 13.5 2 13.6 8 3. 76

4  หลักการสหกรณ์ - หลักการร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ - หลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน หลัก 2 ข้อนี้ เอื้อต่อการสร้าง พันธมิตรระหว่างสหกรณ์

5 - คน - องค์กร ( ระบบงาน การบริหารจัดการ ) - เครือข่ายความ ร่วมมือ ( ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ธุรกิจ )

6 การสร้างเครือข่าย การพัฒนา 6 ขนิฏฐา กาญจนรังษี นนท์ กรมการพัฒนาชุมชน

7 เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่ายเป็นเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน กลุ่ม องค์กร เคยเป็นหัวใจของชีวิตผู้คน แต่หายไปกับการพัฒนา สมัยใหม่ เครือข่ายกลับมามีบทบาท มากขึ้นในการพัฒนาของ ชุมชนในปัจจุบัน เพราะ ปัญหาซับซ้อนขึ้น ต้องการการประสาน ความคิด พลังและ ทรัพยากรในการ แก้ไข

8

9

10 ลักษณะการสร้างเครือข่าย  การทำให้มีการติดต่อ การสนับสนุน  การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อ บุคคล กลุ่ม  มีการร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ  เกิดวงสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนที่ต่างประสบการณ์กัน หรือประสบการณ์ เหมือนกัน  มีความเป็นอิสระมากกว่าการคบหากันแบบ พึ่งพิง


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานการเชื่อมโยง เครือข่าย อารี ฉายโช้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อและบริการ ข้าวสาร สกก. ปทุม รัตน์ สกก. ลำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google