งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมพร้อม กายใจ เพื่อวัย เกษียณ. ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ทุกชีวิตในสังคม สภาพ สังคม อายุ เป้าหมาย ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมพร้อม กายใจ เพื่อวัย เกษียณ. ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ทุกชีวิตในสังคม สภาพ สังคม อายุ เป้าหมาย ชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมพร้อม กายใจ เพื่อวัย เกษียณ

2 ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ทุกชีวิตในสังคม สภาพ สังคม อายุ เป้าหมาย ชีวิต

3 สังคม เกษตรกรรม / อุตสาหกรรม การแข่งขันใน ตลาดโลก ที่ไร้พรมแดน ครอบครัวขยาย / เดี่ยว แต่งงานเร็ว / ช้า สภาวะทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลง

4 มีบุตรเร็ว / ช้า พึ่งพากัน / พึ่งตนเอง ครองโสดมาก ขึ้น การขยายตัว ของเมือง การย้ายถิ่นฐาน สภาวะทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลง

5 วิวัฒนาการทาง การแพทย์ และการ สาธารณสุข ความสำเร็จในการ คุมกำเนิด คนหันมาใส่ใจ สุขภาพมากขึ้น กิจกรรมทาง สังคม อายุที่ยืน ยาวขึ้น

6 แนวโน้มอายุเฉลี่ย ของประชากรไทย ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย ข้อมูลจากสำนักงาน สถิติแห่งชาติ 65 70 75 80 85 2538254825582568 อายุ ( ปี ) ปี ชาย หญิง

7 ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามเพศ พ. ศ. 2513 - 2563 251325232533254325532563 0 5 10 15 25 ชาย หญิง ข้อมูลจากสำนักงาน สถิติแห่งชาติ

8 ปี อายุเฉลี่ย 25 03 อายุเฉลี่ยของ ประชากรไทย 18 25 48 25 58 25 23 25 43 25 89 19. 5 28. 9 30. 5 34. 1 40. 1 หากมีประชากรมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 30 ปี ถือเป็น ประเทศผู้สูงวัย ข้อมูลจากงานวิจัยโครงการทบทวนองค์ความรู้เรื่อง “ ระบบสถานบริบาลผู้สูงอายุ ” โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย การสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ( มสช.)

9 สัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อประชากรทั้งหมด หากมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 10 ของประชากร ทั้งหมด ถือเป็นประเทศผู้สูงวัย ข้อมูลจากงานวิจัยโครงการทบทวนองค์ความรู้เรื่อง “ ระบบสถานบริบาลผู้สูงอายุ ” โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย การสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ( มสช.) ปี อายุเฉลี่ย 25 03 4.8 25 48 25 58 25 68 25 23 25 43 5.2 9.3 10. 5 14. 2 19. 8

10 20 24.5 24.9 25.2 27.4 36.7 65.3 65.9 65.7 65.5 64.4 57.4 9.4 9.6 14.7 9.3 8.2 5.7 0 10 20 30 40 50 60 70 252725392544254525462562 วัยเด็กวัยทำงานวัยสูงอายุ โครงสร้างประชากร เปลี่ยนแปลง ที่มา ประมาณการประชากรของประเทศไทย พ. ศ. 2527-2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

11 สัดส่วนคนทำงาน / ผู้สูงอายุ ปี คนทำง าน ผู้สูงอา ยุ 2543 2548 2563 2568 2595 100 คน 100 คน 16 คน 23 คน 31 คน 50 คน 100 คน 13 คน

12 มีชีวิตที่สุขสบาย มีหน้าที่การงาน ที่ดี บุตรมีการศึกษา ดี มีฐานะการเงินที่ มั่นคง มีชีวิตที่สบายใน วัยเกษียณ เป้าหมาย ในชีวิต

13 1. มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิต ที่ยาวนานมากขึ้น 2. ไม่มีภาระหนี้สิน 3. มีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ 4. มีเงินใช้จ่ายทั้งในยามปกติ ยามเกษียณ และในกรณีฉุกเฉิน 5. ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 6. มีเงินเหลือเป็นมรดกตกทอด ให้แก่ลูกหลาน เป้าหมายใน วัยเกษียณ

14 ปัญหาทั่วไปของคนวัยเกษียณ ด้าน สุขภาพ ภูมิต้านทาน โรคต่ำ มีโอกาสเป็น โรคสูง การรักษาให้ หายเป็นปกติ ทำได้ยากกว่า วัยอื่น

15 ปัญหาทั่วไปของคนวัยเกษียณ ด้าน การเงิน รายได้ต่ำ เพราะไม่ได้ ประกอบอาชีพ ขาดแคลนเงิน ออม ด้าน สังคม ความรู้สึกว้าเหว่ การขาดคนดูแล

16 สิ่งสำคัญที่ต้องมี คือ “ เงิน ” เมื่อมีเงินก็ต้อง “ วางแผน ”


ดาวน์โหลด ppt เตรียมพร้อม กายใจ เพื่อวัย เกษียณ. ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ทุกชีวิตในสังคม สภาพ สังคม อายุ เป้าหมาย ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google