งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ( ป )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ( ป )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ( ป. 4 - 6)
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ( ป ) โดย.. น.ส.สาวิตรี ดีสินธุ์ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

2 หน่วยการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 หน่วยที่ 1 ข้อมูลน่ารู้

4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บอกความหมายของข้อมูลได้ เข้าใจวิธีการหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ มีทักษะการจดบันทึก การจัดระเบียบข้อมูล มีนิสัยใฝ่รู้ ช่างสังเกต รวบรวมและสรุปความคิดได้

5 1.1 เรื่อง ข้อมูล

6 ข้อมูล ? ข้อมูล หมายถึง ความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รอบ ๆ ตัวเรา เช่นข้อมูลบุคคล ข้อมูลสินค้า ข้อมูลคนไข้

7 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวเลข ข้อมูล ข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลรูปภาพ

8 ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบด้วย เลข 0 – 9 และสามารถใช้ในการคำนวณได้

9 ข้อมูลตัวเลข

10 ข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลตัวอักขระ คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักขระ และตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศเช่น ทะเบียนรถยนต์ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่ ฯลฯ

11 ! * ข้อมูลตัวอักษร / % ( - ) - ะ -า

12 ตัวอย่างข้อมูลเสียง

13 ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลรูปภาพ คือ ข้อมูลที่เป็นภาพอาจเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพจาก วีดีทัศน์ ภาพจากรูปถ่าย ฯลฯ

14 ตัวอย่างข้อมูลภาพ

15 หนูชื่อ ฝ้าย อายุ 8 ขวบ ทดสอบความเข้าใจ ฝ้าย ข้อมูลตัวอักขระ 8 ขวบ
หนูชื่อ ฝ้าย อายุ 8 ขวบ ฝ้าย ข้อมูลตัวอักขระ 8 ขวบ ข้อมูลตัวเลข ใบหน้าที่เห็น ข้อมูลภาพ เสียงที่ได้ยิน ข้อมูลเสียง

16 ตัดสินใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการเงิน
ประโยชน์ของข้อมูล พยากรณ์อากาศ ข้อมูลภูมิอากาศ วางแผนพัฒนาประเทศ ข้อมูลด้านประชากร ตัดสินใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ด้านการวิจัย

17 1.2 การรวบรวมข้อมูล

18 การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล เป็นการนำเอาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มารวมกัน แล้วบันทึกไว้

19 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

20 แหล่งที่เก็บข้อมูลไว้แล้ว
1. การเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม จากเอกสาร แหล่งที่เก็บข้อมูลไว้แล้ว สังเกต

21 บันทึกลงสมุด คอมพิวเตอร์
2. การบันทึกข้อมูล บันทึกลงสมุด คอมพิวเตอร์

22 กิจกรรม การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
1. นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตัวแทนกลุ่มจับสลากเลือกหัวข้อเรื่องที่กำหนดให้ 1 เรื่อง ผลไม้ที่ฉันชอบ กีฬาที่ฉันชอบ วิชาที่ฉันชอบ เพื่อนที่แสนดีของฉัน สีโปรดของฉันชอบ กลุ่มระดมสมอง วางแผน ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อนในกลุ่มตามหัวข้อที่ได้ บันทักผลที่ได้ลงตารางบันทึกผลการสัมภาษณ์ กลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอตารางบันทึกผลหน้าชั้น และร่วมกันอภิปราย

23 1.3 เรื่อง ข้อสนเทศ

24 ข้อสนเทศ / สารสนเทศ ข้อสนเทศ หรือ สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้เป็นข้อมูลที่สื่อความหมายและเป็นประโยชน์ เช่น จากข้อมูลการแจ้งเกิดของเด็กไทยทุกอำเภอ เมื่อถึงสิ้นปีสามารถคำนวณ จำนวนเด็กที่เกิดใหม่ของประเทศในปีนั้น ๆ จะทราบว่าในปีนี้มีเด็กไทยเกิดใหม่ทั้งสิ้นกี่คน และสามารถบอกได้ว่ามีเพศหญิงกี่คน เพศชายกี่คน

25 แผนผังการเกิดสารสนเทศ
ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ

26 1. ช่วยให้เราทราบข้อมูลที่แท้จริง
ประโยชน์ของข้อสนเทศ 1. ช่วยให้เราทราบข้อมูลที่แท้จริง 2. ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 3. ช่วยให้เราสามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง

27 กิจกรรมฝึกทักษะการคิด
ถ้านักเรียนต้องการจัดงานเลี้ยงฉลองวันปิดภาคเรียน โดยจะให้มีขนม อาหารว่าง และเครื่องดื่ม รับประทานร่วมกันในบ่ายของวันสุดท้ายของการเรียน นักเรียนจะแผนการจัดงานอย่างไร ร่วมกันอภิปราย

28 หน่วยที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

29 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เข้าใจในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์ 2. เปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมูลในชีวิตประจำวันกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ 3. เปรียบเทียบอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

30 2.1 เก็บในลักษณะแฟ้มข้อมูล

31 ตัวอย่าง ใบประวัตินักเรียน
ตัวอย่าง ใบประวัตินักเรียน เลขประจำตัว 3167 ชื่อ เด็กหญิง ประภัสสร นามสกุล เจียมวงษา เพศ หญิง วัน/เดือน/ปี เกิด 19 เมษายน อายุ 9 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน อุดมวิทยา บิดาชื่อ นายสุรชัย นามสกุล เจียมวงษา อายุ ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทำงาน 67 /53 ถนนลาดพร้อม กทม มารดาชื่อ นางกอบกุล นามสกุล เจียมวงษา อายุ 41 ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทำงาน 67/53 ถนนลาดพร้อม กทม

32 ระเบียนประวัติ ใบประวัติ แฟ้มข้อมูล ตู้เอกสาร

33 2.2 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์
2.2 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์

34 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์
ในระบบคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูล เช่นเดียวกับการจัดเก็บข้อมูลในตู้เอกสาร ซึ่งเราจะได้รับประโยชน์มากกว่าการจัดเก็บในตู้เอกสารธรรมดา

35 ประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะแฟ้มข้อมูล
1. สามารถรวบรวมข้อมูลให้เป็นระเบียบ 2. ค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลได้ง่าย 3. ข้อมูลไม่สูญหาย

36 ประโยชน์ 1. ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลได้เร็วกว่า เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่าคน 2. ช่วยสำรองข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วป้องกันข้อมูลสูญหายได้ 3. สามารถสืบค้นข้อมูลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว เช่น ค้นหาจากเลขประจำตัว หรือ ค้นหาจากชื่อ นามสกุล เป็นต้น 4. ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขให้เป็นปัจจุบันได้ง่าย

37 โครงสร้างการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ตัวอักษรหรือตัวเลข ก ข ค ง A B C เขตข้อมูล กานดา ระเบียนข้อมูล กานดา มีเพียร 22/7/2539 กทม กานดา มีเพียร 22/7/2539 กทม สมคิด พึงใจ 4/12/2539 ยะลา 95000 แฟ้มข้อมูล

38 2.3 การจัดเก็บข้อมูลในสื่อต่าง ๆ
2.3 การจัดเก็บข้อมูลในสื่อต่าง ๆ

39 แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถเก็บลงสื่อ ( Media )
ตัวอย่างดังนี้ แผ่นดิสก์(Diskette) แผ่นซีดี (Compact Disk ) ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

40 หน่วยที่ 3 คน..คอมฯทำงานเหมือนกัน ?
หน่วยที่ 3 คน..คอมฯทำงานเหมือนกัน ?

41 การรับข้อมูล คอมพิวเตอร์ คน
รับข้อมูลด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย รับข้อมูลทางอุปกรณ์รับข้อมูล เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด

42 การประมวลผล คอมพิวเตอร์ คน นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้สมอง
ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาคำนวณและประมวลผลด้วยซีพียู

43 แสดงผลด้วยท่าทาง / การพูด
การแสดงผล คอมพิวเตอร์ คน แสดงผลด้วยท่าทาง / การพูด แสดงผลออกทางจอภาพ

44 การบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ คน
บันทึก ลงสมุด / กระดาษ หรือการจำ บันทึกลงอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี

45 หน่วยที่ 4 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ( ป )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google