งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บอกความหมายของข้อมูลได้ เข้าใจวิธีการหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ มีทักษะการจดบันทึก การจัดระเบียบข้อมูล มีนิสัยใฝ่รู้ ช่างสังเกต รวบรวมและสรุปความคิดได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บอกความหมายของข้อมูลได้ เข้าใจวิธีการหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ มีทักษะการจดบันทึก การจัดระเบียบข้อมูล มีนิสัยใฝ่รู้ ช่างสังเกต รวบรวมและสรุปความคิดได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 บอกความหมายของข้อมูลได้ เข้าใจวิธีการหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ มีทักษะการจดบันทึก การจัดระเบียบข้อมูล มีนิสัยใฝ่รู้ ช่างสังเกต รวบรวมและสรุปความคิดได้

6

7 ข้อมูล หมายถึง ความจริงที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจำวัน รอบ ๆ ตัวเรา เช่นข้อมูลบุคคล ข้อมูลสินค้า ข้อมูลคนไข้

8

9 ข้อมูลตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่ ประกอบด้วย เลข 0 – 9 และสามารถใช้ใน การคำนวณได้

10

11 ข้อมูลตัวอักขระ คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัว อักขระ และตัวเลขที่ไม่ใช้ ในการคำนวณ ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศเช่น ทะเบียนรถยนต์ ชื่อ นามสกุล หมายเลข โทรศัพท์ บ้านเลขที่ ฯลฯ ข้อมูลตัวอักขระ คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัว อักขระ และตัวเลขที่ไม่ใช้ ในการคำนวณ ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศเช่น ทะเบียนรถยนต์ ชื่อ นามสกุล หมายเลข โทรศัพท์ บ้านเลขที่ ฯลฯ

12

13

14 ข้อมูลรูปภาพ คือ ข้อมูลที่ เป็นภาพอาจเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพจาก วีดีทัศน์ ภาพจากรูปถ่าย ฯลฯ

15

16 หนูชื่อ ฝ้าย อายุ 8 ขวบ

17

18

19 การรวบรวมข้อมูล เป็นการนำเอาข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ มา รวมกัน แล้วบันทึกไว้

20

21

22

23 1. นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตัวแทนกลุ่มจับสลากเลือกหัวข้อเรื่องที่ กำหนดให้ 1 เรื่อง - ผลไม้ที่ฉันชอบ - กีฬาที่ฉันชอบ - วิชาที่ฉันชอบ - เพื่อนที่แสนดีของฉัน - สีโปรดของฉันชอบ 2. กลุ่มระดมสมอง วางแผน ดำเนินการ สัมภาษณ์เพื่อนในกลุ่มตามหัวข้อที่ได้ 3. บันทักผลที่ได้ลงตารางบันทึกผลการ สัมภาษณ์ 4. กลุ่มส่ง ตัวแทนนำเสนอตารางบันทึกผลหน้าชั้น และร่วมกันอภิปราย

24

25 ข้อสนเทศ หรือ สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ข้อมูล เพื่อให้เป็นข้อมูลที่สื่อ ความหมายและเป็นประโยชน์ เช่น จากข้อมูลการแจ้งเกิดของเด็กไทย ทุกอำเภอ เมื่อถึงสิ้นปีสามารถ คำนวณ จำนวนเด็กที่เกิดใหม่ของ ประเทศในปีนั้น ๆ จะทราบว่าในปีนี้มี เด็กไทยเกิดใหม่ทั้งสิ้นกี่คน และ สามารถบอกได้ว่ามีเพศหญิงกี่คน เพศชายกี่คน

26 ข้อมู ล ประมว ลผล สารสน เทศ

27 1. ช่วยให้เราทราบข้อมูลที่แท้จริง 3. ช่วยให้เราสามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง 2. ช่วยให้เราสามารถ ตัดสินใจบนพื้นฐานของ ข้อมูลที่ถูกต้อง

28 ถ้านักเรียนต้องการจัดงานเลี้ยง ฉลองวันปิดภาคเรียน โดยจะให้ มีขนม อาหารว่าง และเครื่องดื่ม รับประทานร่วมกันในบ่ายของวัน สุดท้ายของการเรียน นักเรียนจะ แผนการจัดงานอย่างไร ร่วมกันอภิปราย

29

30 1. เข้าใจในการจัดเก็บ แฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์ 2. เปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมูล ในชีวิตประจำวันกับระบบ คอมพิวเตอร์ได้ 3. เปรียบเทียบอุปกรณ์การ จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้

31

32 เลขประจำตัว 3167 ชื่อ เด็กหญิง ประภัสสร นามสกุล เจียมวงษา เพศ หญิง วัน / เดือน / ปี เกิด 19 เมษายน 2537 อายุ 9 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน อุดม วิทยา บิดาชื่อ นายสุรชัย นามสกุล เจียมวงษา อายุ 48 ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทำงาน 67 /53 ถนนลาดพร้อม กทม. 10310 มารดาชื่อ นางกอบกุล นามสกุล เจียมวงษา อายุ 41 ปี อาชีพ ค้าขาย สถานที่ทำงาน 67/53 ถนนลาดพร้อม กทม. 10310

33

34

35 ในระบบคอมพิวเตอร์จัดเก็บ ข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูล เช่นเดียวกับการจัดเก็บ ข้อมูลในตู้เอกสาร ซึ่งเราจะ ได้รับประโยชน์มากกว่าการ จัดเก็บในตู้เอกสารธรรมดา

36 1. สามารถรวบรวมข้อมูล ให้เป็นระเบียบ 2. ค้นหาหรือสืบค้น ข้อมูลได้ง่าย 3. ข้อมูลไม่สูญหาย

37 1. ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลได้เร็ว กว่า เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็ว กว่าคน 2. ช่วยสำรองข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ป้องกันข้อมูลสูญหายได้ 3. สามารถสืบค้นข้อมูลตามที่ต้องการได้ รวดเร็ว เช่น ค้นหาจากเลขประจำตัว หรือ ค้นหาจากชื่อ นามสกุล เป็นต้น 4. ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขให้เป็นปัจจุบันได้ง่าย

38 ตัวอักษรหรือ ตัวเลข เขตข้อมูล ระเบียนข้อมูล แฟ้มข้อมูล ก ข ค ง A B C 1 2 3.. กานดา กานดา มีเพียร 22/7/2539 กทม 10400 สมคิด พึงใจ 4/12/2539 ยะลา 95000

39

40 แผ่นดิสก์ (D iskette) แผ่นซีดี (Compact Disk ) ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

41

42 รับข้อมูลทาง อุปกรณ์รับข้อมูล เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด รับข้อมูลด้วยประสาท สัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย

43 นำข้อมูลที่ได้มา ประมวลผลโดยใช้ สมอง ข้อมูลที่ได้ถูกนำมา คำนวณและ ประมวลผลด้วยซีพียู

44 แสดงผลด้วย ท่าทาง / การพูด แสดงผลออกทาง จอภาพ

45 บันทึก ลงสมุด / กระดาษ หรือการ จำ บันทึกลงอุปกรณ์ เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี

46


ดาวน์โหลด ppt บอกความหมายของข้อมูลได้ เข้าใจวิธีการหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ มีทักษะการจดบันทึก การจัดระเบียบข้อมูล มีนิสัยใฝ่รู้ ช่างสังเกต รวบรวมและสรุปความคิดได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google