งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( วิชาคอมพิวเตอร์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ ออกจากโปรแกรม แนะนำผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( วิชาคอมพิวเตอร์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ ออกจากโปรแกรม แนะนำผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( วิชาคอมพิวเตอร์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ ออกจากโปรแกรม แนะนำผู้จัดทำ แหล่ง ข้อมูล เรื่อง แหล่งข้อมูล ความรู้ เรื่อง มาตรฐาน การเรียนรู้ แผนกา รสอน

3 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง. 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และ ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การ แก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มาตรฐาน ง. 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และ ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การ แก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมตัวชี้วัด ง 3.1 ป 2/1 บอกประโยชน์ ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ ง 3.1 ป 2/1 บอกประโยชน์ ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ ง 3.1 ป 2/2 บอกประโยชน์และการรักษา แหล่งข้อมูล ง 3.1 ป 2/2 บอกประโยชน์และการรักษา แหล่งข้อมูล

4 ข้อมูล ข้อมูล คือ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ ที่เป็นความจริงและมีความถูกต้อง ซึ่งเรารับรู้ข้อมูลได้จากการสัมผัส การได้กลิ่น การได้ยินเสียง การรับรู้รส และการมองเห็น ข้อมูล ข้อมูล คือ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ ที่เป็นความจริงและมีความถูกต้อง ซึ่งเรารับรู้ข้อมูลได้จากการสัมผัส การได้กลิ่น การได้ยินเสียง การรับรู้รส และการมองเห็น การ สัมผัส การ สัมผัส การดม กลิ่น การดม กลิ่น การได้ ยินเสียง การได้ ยินเสียง การรับรู้ รส การรับรู้ รส การ มองเห็น การ มองเห็น

5 ประเภท ของข้อมูล ข้อมูล ตัวอักษร ข้อมูล เสียง ข้อมูล ตัวเลข ข้อมูล ภาพ

6 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล หมายถึง คน สิ่งของ หรือสถานที่ที่ ให้ข้อมูลแก่เราหรือทำให้เราได้รับข้อมูล แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล หมายถึง คน สิ่งของ หรือสถานที่ที่ ให้ข้อมูลแก่เราหรือทำให้เราได้รับข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้ 1. แหล่งข้อมูลที่เป็น เอกสารต่าง ๆ 2. แหล่งข้อมูลที่เป็น บุคคล 3. แหล่งข้อมูลที่เป็น สถานที่

7 ประโยชน์ของข้อมูล 1. ทำให้เกิดการเรียนรู้ 2. นำมาใช้ในการ สื่อสาร 3. ช่วยในการตัดสินใจ

8 การรักษาแหล่งข้อมูล 2. แหล่งข้อมูลที่เป็น เอกสาร - ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ แหล่งข้อมูล - ไม่ทำให้แหล่งข้อมูลเกิดการ ชำรุดเสียหาย - ไม่ขีดเขียนหรือทำให้ แหล่งข้อมูลสกปรก - ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ แหล่งข้อมูล - ไม่ทำให้แหล่งข้อมูลเกิดการ ชำรุดเสียหาย - ไม่ขีดเขียนหรือทำให้ แหล่งข้อมูลสกปรก - ไม่ขีดเขียนหรือทำให้เอกสาร สกปรก - ไม่ฉีกหรือทำลายเอกสาร - ไม่ขีดเขียนหรือทำให้เอกสาร สกปรก - ไม่ฉีกหรือทำลายเอกสาร 1. แหล่งข้อมูลที่เป็น สถานที่


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( วิชาคอมพิวเตอร์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกเลือกหัวข้อตามที่ต้องการได้เลยค่ะ ออกจากโปรแกรม แนะนำผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google