งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูล เป็นวิธีจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโครงสร้างข้อมูล ต้องมีขั้นตอนวิธีที่ เหมาะสม จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูล เป็นวิธีจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโครงสร้างข้อมูล ต้องมีขั้นตอนวิธีที่ เหมาะสม จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงสร้างข้อมูล เป็นวิธีจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโครงสร้างข้อมูล ต้องมีขั้นตอนวิธีที่ เหมาะสม จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ดีจะช่วยลดเวลา ในการกระทำการและลดการใช้งานในพื้นที่ ความจำด้วย

3 การจัดเก็บข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่เข้าไปเก็บในเครื่อง คอมพิวเตอร์ อาทิ ประวัติส่วนตัว สินค้าคงคลัง การขาย การเงิน บุคลากร เป็นต้น

4 - วิธีการจัดเก็บลงในหน่วยความจำ - วิธีการดังกล่าวสามารถใช้ได้กับข้อมูลปริมาณมากเพียงใด - สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ ลบข้อมูลเก่าได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ - สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้เร็วเพียงใด - ถ้าต้องการจัดข้อมูลให้เรียงตามตัวอักษร จะใช้วิธีใด สมมติมีข้อมูลจำนวนหนึ่งประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หากต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ จะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ

5 หน่วยของข้อมูล บิต (bit) อักขระ (character) เขต (field) ระเบียน (record) แฟ้ม (file) ฐานข้อมูล (database)

6 แฟ้มข้อมูล (Data file) ระเบียน (Record) เขต (Field)

7 ระเบียนนักเรียน เลขประจำตัว (8) ชื่อ (10) สกุล (15) หน่วยกิตสะสม (3) ระดับคะแนนเฉลี่ย (4)

8 ระเบียนสินค้า รหัสสินค้า (4) ชื่อสินค้า (20) ราคา (5) จำนวนคงเหลือ (4)

9 บิต อักขระ 5013 เขต

10 เขต (field) ระเบียน (Record) แฟ้ม (file)

11 ฐานข้อมูล (Database)

12 แฟ้ม (File) แฟ้มเป็นที่รวบรวมข้อมูล หรือข่าวสารต่างๆ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้กระทำการ โดย จะต้องมีการกำหนดชื่อให้แฟ้ม เพื่อให้ สามารถเรียกใช้ได้

13 แฟ้มข้อมูล (Data files) ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ ตัวอักษร ข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง

14

15 ฐานข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูลที่มี ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ช่วยลดปัญหาของความซ้ำซ้อนของข้อมูล สามารถใช้ร่วมกันได้หลายคนและหลาย หน่วยงานได้ สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันของข้อมูลได้ ในระดับหนึ่ง สามารถควบคุมความถูกต้องของข้อมูล สามารถควบคุมและรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลได้

16 ประเภทโครงสร้างข้อมูล พื้นฐาน (Base data structures) –Primitive เชิงเส้น (Linear data structures) –Array –List ไม่เป็นเส้นตรง (Non Linear data structures) –Graph –Tree

17 โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน (Base Data Structures) ได้แก่ จำนวนเต็ม …-3, -2,-1, 0, 1, 2, 3 จำนวนจริงที่มีทศนิยม 3.75, 3.75 x 10 0 บูล มีค่าเป็น จริง หรือ เท็จ true, false อักขระ A, a, +, &, #, %, …. สายอักขระ I am lazy

18 ระเบียนนิสิต เลขประจำตัว (10) ชื่อ (10) สกุล (15) หน่วยกิตสะสม (3) ระดับคะแนนเฉลี่ย (4) สายอักขระ เพศ (1) สายอักขระ อักขระ จำนวนเต็ม จำนวนจริง

19 ระเบียนนิสิต เลขประจำตัว (10) ชื่อ (10) สกุล (15) หน่วยกิตสะสม (3) ระดับคะแนนเฉลี่ย (4) สายอักขระ เพศ (1) สายอักขระ อักขระ จำนวนเต็ม จำนวนจริง สันติภาพเอกธำรงกุล M

20 ระเบียนนิสิต รหัสประจำตัว รหัสวิชา Intro to computer รหัสวิชา General Philosophy รหัสวิชา Foundatin English III รหัสวิชา Calculus III ภาคการศึกษา รหัสวิชา Badminton

21 get Intro_computer get grade-com get Philosophy get grade-philo get English get grade-eng get Badminton get grade-bad get Calculus get grade-calculus …. รหัสประจำตัว Grade-com ภาคการศึกษา 2.0 Grade-calculus …

22 รหัสประจำตัว รหัส วิชา รหัสวิชา 2 รหัสวิชา 3 ภาคการศึกษา รหัสวิชา 4 รหัสวิชา 5 แถวลำดับ (ARRAY) รหัสประจำตัว Grade[1] ภาคการศึกษา 2.0 Grade[5] …

23 n = 5 i = 1 while (i <= n) get Subject[i] get Grade[i] i = i + 1 calculate …

24 เป็นภาชนะใส่วัตถุชนิดหนึ่ง โดยจะใส่วัตถุลงไปในแถวคอย และนำ วัตถุออกจากแถวคอย โดยใช้หลักการ first-in-first-out (FIFO) การใส่วัตถุลงไปในแถวคอย จะใส่ เมื่อใดก็ได้ โดยวัตถุจะเรียงต่อกัน ตามลำดับที่ใส่ วัตถุที่ใส่เข้าไปจะอยู่ หลังสุด (rear) ของแถวคอย การนำวัตถุออกจากแถวคอย จะทำได้ เฉพาะวัตถุที่อยู่ข้างหน้าสุด (front) เท่านั้น แถวคอย

25 FIFO : First In First Out QUEUE

26 รับบริการ

27 Front Rear แถวคอย

28 โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น (Linear data structures) แถวลำดับ (Arrays) – กองซ้อน (Stacks) – แถวคอย (Queues) รายการโยง (Linked Lists) – กองซ้อน (Stacks) – แถวคอย (Queues)

29 แถวลำดับ รายการโยง

30 LIFO : Last In First Out กองซ้อน (Stacks)

31 กองซ้อน เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้สำหรับ - แทรกวัตถุลงบนกอง ( ถ้าไม่ล้น ) push - ลบวัตถุออกจากกอง ( ถ้าไม่ว่าง ) pop โดยจะต้องกระทำที่ด้านบนสุดของกองซ้อนเสมอ กองซ้อน เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้สำหรับ - แทรกวัตถุลงบนกอง ( ถ้าไม่ล้น ) push - ลบวัตถุออกจากกอง ( ถ้าไม่ว่าง ) pop โดยจะต้องกระทำที่ด้านบนสุดของกองซ้อนเสมอ

32 Push Pop S Q D M D R Q A Q Push Q onto empty stack Push A onto stack Push R onto stack Push D onto stack Push M onto stack Push Q onto stack Push S onto stack Pop a box from stack empty A Q M

33 เก็บ address ของ site ที่ได้เข้าชมไว้ (pop) จากนั้นเมื่อต้องการย้อนกลับ ให้กดปุ่ม Back จะ ได้ site ล่าสุด (push)

34 ขณะนี้อยู่ที่ ถ้ากด back จะไปที่ใด

35 Top กองซ้อน

36 การจดจำ Palindromes String : abcde Queue : a b c d e Stack edcbaedcba Top FrontRear


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูล เป็นวิธีจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโครงสร้างข้อมูล ต้องมีขั้นตอนวิธีที่ เหมาะสม จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google