งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมสืบค้นหนังสือ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนภายในห้องออกเป็น กลุ่มย่อยๆ ตามความสมัครใจกลุ่มละ 5 คน จะได้ทั้งหมด 10 กลุ่ม 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมสืบค้นหนังสือ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนภายในห้องออกเป็น กลุ่มย่อยๆ ตามความสมัครใจกลุ่มละ 5 คน จะได้ทั้งหมด 10 กลุ่ม 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกมสืบค้นหนังสือ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนภายในห้องออกเป็น กลุ่มย่อยๆ ตามความสมัครใจกลุ่มละ 5 คน จะได้ทั้งหมด 10 กลุ่ม 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการ สืบค้นหนังสือภายในห้องสมุดจากสื่อวี ดีทัศน์ที่ครูได้เตรียมไว้ให้ 3. นักเรียนสรุปความรู้ และขั้นตอนวิธีการ ในการสืบค้นหนังสือจากสื่อวีดีทัศน์ที่ดู

3 4. ครูสรุปขั้นตอนวิธีการในการสืบค้น หนังสืออีกครั้งหนึ่งและ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการทราบ วิธีการสืบค้นหนังสือ ที่ถูกต้อง 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่ม ละ 1 คนมาจับสลาก โจทย์ในการแข่งขันค้นหาหนังสือ 6. แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ รอบละ 5 กลุ่ม เลือกผู้ชนะ ในแต่ละรอบโดยดูว่านักเรียนกลุ่มใด หาหนังสือได้ครบตาม โจทย์โดยที่ใช้เวลาน้อยที่สุด 7. นักเรียนที่ชนะในรอบที่ 1 และ 2 แข่งขันสืบค้นหนังสือ และต้องเขียนอธิบายขั้นตอนในการ สืบค้นได้อย่างถูกต้อง

4 8. นักเรียนกลุ่มที่หาหนังสือได้รวดเร็วถูกต้อง และสามารถจะ อธิบายขั้นตอนในการสืบค้นหนังสือได้อย่างถูกต้องจะเป็น ผู้ชนะการแข่งขัน 9. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับคะแนนการมี ส่วนร่วมในชั้นเรียน 10. นักเรียนกลุ่มที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลพิเศษเล็กน้อย เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน 11. นักเรียนและครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการแข่ง เกมนี้

5


ดาวน์โหลด ppt เกมสืบค้นหนังสือ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนภายในห้องออกเป็น กลุ่มย่อยๆ ตามความสมัครใจกลุ่มละ 5 คน จะได้ทั้งหมด 10 กลุ่ม 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google